06 فروردین 1402
رضا تقي پور

رضا تقی پور

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی عمران
تلفن: 011-35302903
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری

معرفی

عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
reza taghipour, Mina Roodgar Nashta, Mohsen Bozorgnasab, hessam Mirgolbabaei (2021) A new index for damage identification in beam structures based on modal parameters Archive of Mechanical Engineering: 68(4); 375-394
2
sirous gholampour, reza taghipour, Hamid Kazemei felourdi, Saman Soleimani (2021) Investigating the effect of rotational components on the progressive collapse of steel structures ENGINEERING FAILURE ANALYSIS: 121; 1-13
3
احسان آقا احمدی، رضا تقی پور، محسن بزرگ نسب، محمد ملاعلی پور (1399) تشخیص محل آسیب در سازه های پوسته ی استوانه یی دارای مواد هدفمند واقع بر بستر کشسان مهندسی عمران شریف: 36; 125-133
4
سامان کریمی، محسن بزرگ نسب، رضا تقی پور، محمد ملاعلی پور (1399) شناسایی تحلیلی نواحی آسیب دیده در ورق های دایره ای متخلخل مستقر بر بستر الاستیک بر اساس مشتقات اشکال مودی مهندسی عمران مدرس: 20; 13-25
5
erfan asghari, reza taghipour, Mohsen Bozorgnasab, seyed mojtaba moosavi (2018) Seismic Analysis of Concrete Gravity Dams Considering Foundation Mass Effect KSCE Journal of Civil Engineering: 22(12); 4988–4996
6
سید یونس جباری، رضا تقی پور، محسن بزرگ نسب (1397) اثر نوع پالس سرعت رکوردهای زمین لرزه های حوزه نزدیک گسل بر پاسخ سدهای بتنی قوسی (مطالعه موردی) علوم و مهندسی زلزله: 5(2); 61-72
7
niusha navabiyan, reza taghipour, Mohsen Bozorgnasab, Jamal Ghasemi (2018) Damage evaluation in plates using modal data and firefly optimisation algorithm International Journal of Structural Engineering: 1; 50-69
8
سپیده فیروزی، محسن بزرگ نسب، رضا تقی پور (1396) بررسی اثر انرژی زلزله روی رفتار لرزهای سد بتنی قوسی با استفاده از تبدیل موجک علوم و مهندسی زلزله: چهارم; 43-57
9
niusha navabiyan, Mohsen Bozorgnasab, reza taghipour, omid yazdanpanah (2016) Damage identification in plate-like structure using mode shape derivatives ARCHIVE OF APPLIED MECHANICS: 86; 819-830
مقاله ارائه‌شده
1
سعید صابری، محسن بزرگ نسب، رضا تقی پور (1396) شناسایی مکان آسیب دیده در تیرهای تحت اثر بار ضربه ای به کمک یک شاخص پیشنهادی پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران،معماری و مدیریت شهری، ایران¡ تهران
2
محمد امین شیخی، رضا تقی پور، محسن بزرگ نسب، امید یزدان پناه (1396) شناسایی ترک در تیرهای دو سر مفصل با استفاده از مدل فنر پیچشی پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران،معماری و مدیریت شهری، ایران¡ تهران
3
سعید صابری، محسن بزرگ نسب، رضا تقی پور، امید یزدان پناه (1396) تعیین مکان خرابی در تیرها تحت اثر بار ضربه ای بر مبنای اطلاعات مودی پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران،معماری و مدیریت شهری، ایران¡ تهران
4
فهیمه اخلاقی، رضا تقی پور، محسن بزرگ نسب، امید یزدان پناه (1396) شناسایی آسیب در تیر-ستون ها تحت تاثیر بارهای محوری و عرضی کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران، ایران¡ آمل
5
فهیمه میرنظامی، رضا تقی پور، محسن بزرگ نسب، امید یزدان پناه (1396) بررسی آسیب درسازه ی خرپای فضایی با استفاده از توابع پاسخ فرکانس کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران، ایران¡ آمل
6
سید ابراهیم اسماعیل زاده، محسن بزرگ نسب، رضا تقی پور (1395) تحلیل دینامیکی غیر خطی سد بتنی دو قوسی ماروپوینت با در نظر گرفتن اثر مولفه قائم زلزله چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، ایران¡ تهران
7
یونس جباری، رضا تقی پور، محسن بزرگ نسب (1395) بررسی پاسخ لرزه ای سد های بتنی قوسی تحت اثر زمین لرزه های حوزه نزدیک گسل با توجه به نوع پالس چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، ایران¡ تهران
8
سارا سیرجانی، رضا تقی پور (1395) استفاده از روش زمان-دوام در بررسی لرزه ای سد بتنی قوسی چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، ایران¡ تهران
9
محسن بزرگ نسب، نیوشا نوابیان، رضا تقی پور (1395) بررسی میزان کارایی توابع هدف مختلف در ترکیب با الگوریتم ازدحام ذرات برای ارزیابی شدت خرابی در تیرها اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت، ایران¡ تهران
10
رضا تقی پور، نیوشا نوابیان، محسن بزرگ نسب (1395) توسعه روش‍های شناسایی خرابی موجود در تیرها بر روی سازه های صفحه ای اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت، ایران¡ تهران
11
مژده سجادی، رضا تقی پور، سید مجتبی موسوی، عرفان اصغری (1394) مدلسازی مرزهای جاذب در سدهای بتنی وزنی به روش لایسمر اولین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی ساختمان و توسعه شهری، ایران¡ محمودآباد
12
آرزو طبری شاهاندشت، رضا تقی پور، محسن بزرگ نسب، محسن نوری قره تکن (1394) تحلیل شکنندگی سدهای بتنی وزنی با استفاده از آنالیز زمان دوام اولین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی ساختمان و توسعه شهری، ایران¡ محمودآباد
13
محسن بزرگ نسب، رضا تقی پور، آرزو طبری شاهاندشت (1394) بررسی رفتار سدهای بتنی وزنی با استفاده از روش زمان دوام و در نظر گرفتن رفتار غیرخطی مصالح دومین کنفرانس بین المللی ژئوتکنیک و مهندسی لرزه ای، ایران¡ تبریز
14
رضا تقی پور، محسن نوری قره تکن (1394) بررسی احتمال خرابی سد بتنی وزنی در سطوح مختلف تقاضای لرزه ای با در نظر گرفتن اثرات اندرکنشی دومین کنفرانس بین المللی ژئوتکنیک و مهندسی لرزه ای، ایران¡ تبریز
15
رضا تقی پور، محسن بزرگ نسب، نیوشا نوابیان، امید یزدانپناه (1394) شناسایی خرابی در صفحات تحت خمش با استفاده از شاخص مبتنی بر انحنای شکل مودی دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، تبریز، ایران¡ تبریز
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
2
رضا تقی پور، محسن بزرگ نسب، نیوشا نوابیان (1395) توسعه روشهای شناسایی خرابی موجود در تیرها بر روی سازه های صفحه ای دانشگاه مازندران
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
1
رضا تقی پور، محسن بزرگ نسب، سید یونس جباری (1398) مدلسازی عددی و تحلیل لرزه ای سد بتنی قوسی با استفاده از نرم افزار های آباکوس و سالیدورکس شابک:978-622-6506-13-7
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
2
رضا تقی پور (1394) مبانی تحلیل جریان به کمک حجم محدود دانشکده فنی و مهندسی