1403/01/24
رضا تقی پور

رضا تقی پور

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری
نشانی:
تلفن: 011-35302903

مشخصات پژوهش

عنوان
مدلسازی مرزهای جاذب در سدهای بتنی وزنی به روش لایسمر
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
سد بتنی وزنی ،فونداسیون با جرم ،مدل لایسمر ،اندرکنش سد-مخزن-فونداسیون
سال 1394
پژوهشگران مژده سجادی ، رضا تقی پور ، سید مجتبی موسوی ، عرفان اصغری

چکیده

به طور معمول، در تحلیل دینامیکی سدهای بتنی وزنی به منظور ساده سازی مسئله از مدل فونداسیون بدون جرم استفاده می شود. با اعمال این فرض، تاثیر جرم و میرایی تشعشعی فونداسیون در تحلیل نادیده گرفته می شود. مطالعات جدید نشان می دهد این موضوع می تواند تاثیر بسزایی در پاسخ سازه داشته باشد. در این پژوهش آنالیز دینامیکی غیر خطی سد بتنی وزنی با در نظر گرفتن اندرکنش سد-مخزن-فونداسیون و همچنین روش فونداسیون با جرم با اعمال شرایط مرزی مناسب استفاده شده و به منظور مدلسازی اندرکنش سد بتنی وزنی کوینا با فونداسیون کاهش یافته با مرزهای جاذب از روش لایسمر استفاده شده است . در نهایت به بررسی مطابقت پاسخ حاصل از مرزهای میدان آزاد با مدل لایسمر پرداخته شده است.