1403/03/07
رضا تقی پور

رضا تقی پور

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری
نشانی:
تلفن: 011-35302903

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل دینامیکی غیر خطی سد بتنی دو قوسی ماروپوینت با در نظر گرفتن اثر مولفه قائم زلزله
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
مولفه قائم زلزله، سد بتنی قوسی ، رفتار غیر خطی بتن، تحلیل دینامیکی فزاینده، گسترش ترک
سال 1395
پژوهشگران سید ابراهیم اسماعیل زاده ، محسن بزرگ نسب ، رضا تقی پور

چکیده

سدها از با اهمیت ترین سازه ها برای هر کشوری محسوب می شوند که هرگونه آسیب و خرابی احتمالی آنها خسارات جبران ناپذیری را به دنبال خواهد داشت. از این رو بررسی رفتار لرزه ای آنها حائز اهمیت می باشد. اکثر مطالعات لرزه ای بر روی سدهای بتنی بدون نظر گرفتن مولفه ی قائم زلزله انجام شده است. بدین منظور در این تحقیق به بررسی رفتار غیر خطی سد بتنی قوسی با در نظر گرفتن اثرات اندرکنشی سد- مخزن- فونداسیون تحت اثر همزمان دو مولفه افقی و قائم در نرم افزار آباکوس پرداخته شده است. سد ماروپوینت به عنوان مطالعه موردی در نظر گرفته شده است. در انتخاب رکورد سعی شده است که بیشینه شتاب مولفه قائم نسبت به مولفه ی افقی رکورد مقدار مناسبی داشته باشد. نتایج جابجائی تاج سد و چگونگی گسترش ترک نشانگر اثر موثر مولفه ی قائم زلزله در پاسخ سد می باشد. همچنین در بررسی دیگری، تحلیل دینامیکی فزاینده بر روی سد انجام پذیرفت. نتایج این بررسی نیز مؤید اثر مولفه قائم زلزله در این خصوص می باشد.