1403/03/07
رضا تقی پور

رضا تقی پور

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری
نشانی:
تلفن: 011-35302903

مشخصات پژوهش

عنوان
توسعه روشهای شناسایی خرابی موجود در تیرها بر روی سازه های صفحه ای
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
شناسایی خسارت، تحلیل مودال، سازه های صفحه ای، روش نرمی، شکل مودی
سال 1395
پژوهشگران رضا تقی پور ، محسن بزرگ نسب ، نیوشا نوابیان

چکیده

وجود خرابی در سازهها ممکن است باعث شکست ترد و ناگهانی آنها و در نتیجه منجر به پیامدهای فاجعهآمیز جانی و مالی شود. شناسایی خرابیهای سازهای در مراحل اولیه به وجود آمدن آنها تبدیل به یکی از دل نگرانیهای مهم در صنعت عمران، هوا و فضا و مکانیک شده است. خرابیها در سازهها ممکن است به صورت هر تغییر در هندسه اولیه سازه و یا تغییر در خصوصیات و ویژگیهای مواد به کاربرده شده در سازه تعریف شوند. این خرابیها که اغلب به دور از چشم مهندسین اتفاق میافتند، باعث به وجود آوردن تنشها، تغییر مکانها و ارتعاشهای ناخواسته در سازه میشوند. این تنشهای وارد شده به سازه به مرور زمان سبب فرسودگی و کاهش عمر مفید آن میشوند. قابل ذکر است که در برخی از موارد بیتوجهی به این آسیبهای محلی منجر به فروریزش و خرابی کلی سازه شده است. بنابراین پایش سلامتی سیستمهای سازهای و گسترش روشهای شناسایی به موقع آسیب یکی از کلیدهای مهم و اساسی در نگهداری یکپارچگی سازه ها و افزایش ایمنی و اطمینان از وضعیت موجود آنها میباشد. در این مقاله، سه شاخص شناسایی خرابی، مبتنی بر مشتقات ماتریس نرمی دینامیکی و مشتقات شکل مودی، که در ادبیات فنی برای مکان یابی خرابی در تیرها پیشنهاد شده اند، به منظور شناسایی محل خرابیهای منفرد و چندگانه در سازههای صفحهای توسعه داده می شوند. همچنین، شاخص جدیدی بر پایه پارامترهای مودال برای شناسایی دقیقتر خرابیهای چندگانه با شدت خرابی کم در سازههای صفحه ای معرفی می شود و با شاخصهای توسعه یافته قبلی مقایسه می گردد. برای توسعه شاخصهای مربوط به تیرها، فرمولاسیون جدیدی بر پایه سه شاخص نامبرده شده برای مکانیابی آسیبهای سازه ای در صفحات پیشنهاد می شود. در این روش با محاسبه شکل مودی و ماتریس نرمی سازه قبل و بعد از آسیب دیدگی بر اساس روابط اجزای محدودی، شیب و انحنای آنها در دو راستای محور x و y محاسبه و با یکدیگر ترکیب می گردند. به منظور نشان دادن کارایی شاخصهای توسعه داده شده و نیز شاخص پیشنهادی در تشخیص خرابی صفحات، یک مثال عددی صفحه خمشی با شرایط تکیه گاهی مختلف در نظر گرفته میشود. با توجه به نتایج عددی بدست آمده، شاخصهای توسعه داده شده، از کارایی خوبی در محل یابی خرابیهای منفرد و چندگانه در صفحات برخوردار میباشند. بعلاوه شاخص جدید معرفی شده با دقت بیشتری محل خرابیهای چندگانه را در صفحات شناسایی می کند. همچنی