1403/03/07
رضا تقی پور

رضا تقی پور

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری
نشانی:
تلفن: 011-35302903

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی احتمال خرابی سد بتنی وزنی در سطوح مختلف تقاضای لرزه ای با در نظر گرفتن اثرات اندرکنشی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
سد بتنی وزنی، تحلیل دینامیک فزاینده، منحنی شکنندگی، احتمال خرابی، تقاضای لرزه ای
سال 1394
پژوهشگران رضا تقی پور ، محسن نوری قره تکن

چکیده

سد ها با توجه به صرف هزینه های زیاد به منظور ساخت و خدمت رسانی بی وقفه از جمله سازه های مهندسی می باشند که بررسی احتمال خرابی آنها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. چراکه همواره احتمال خرابی این سازه ها می بایست در حد متناسبی با اهمیت آنها نیز باشد. بنابراین در این مقاله به منظور بررسی احتمال خرابی در سطوح مختلف تقاضای لرزه ای و با استفاده از تحلیل های دینامیکی فزاینده و تحلیل منحنی های شکنندگی به ارزیابی عملکرد سد بتنی وزنی کوینا تحت رکورد زلزله های مختلف پرداخته شده است. ابتدا با انتخاب سد بتنی وزنی کوینا و در نظر گرفتن اندرکنش سد- دریاچه-فونداسیون مدل عددی از آن انتخاب و تحلیل های دینامیکی بر روی انجام شده است. پس از ترسیم منحنی های تحلیل دینامیک فزاینده و بدست آمدن پارامتر خرابی در سطوح مختلف شدت شتاب و بدست آمدن سطوح عملکرد بهره برداری بی وقفه و آستانه فروریزش نیز منحنی های شکنندگی بدست آمده و احتمال خرابی سد بتنی وزنی در سطوح مختلف تقاضای لرزه ای مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت نتایج نشان داده اند که احتمال بروز خرابی در سطوح عملکرد مذکور با اندکی افزایش در تقاضای لرزه ای می تواند به شدت افزایش یابد. همچنین نتایج نشان می دهند احتمال خرابی در سطح عملکرد بهره برداری بی وقفه نسبت به سطح عملکرد آستانه فروریزش نسبت به افزایش تقاضای لرزه ای حساس تر بوده به گونه ای که با کوچک ترین تغییر در شدت لرزه احتمال خرابی در این سطح عملکرد به شدت افزایش می یابد.