1403/03/07
رضا تقی پور

رضا تقی پور

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری
نشانی:
تلفن: 011-35302903

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر نوع پالس سرعت رکوردهای زمین لرزه های حوزه نزدیک گسل بر پاسخ سدهای بتنی قوسی (مطالعه موردی)
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
سد بتنی قوسی، تکانه های حوزه نزدیک گسل، رکوردهای پالس گونه، انرژی زلزله، شدت آریاس، مدت اثر پالس
سال 1397
مجله علوم و مهندسي زلزله
شناسه DOI
پژوهشگران سید یونس جباری ، رضا تقی پور ، محسن بزرگ نسب

چکیده

در این مقاله به بررسی اثر نوع پالس سرعت رکوردهای زمین لرزه های حوزه نزدیک گسل و پارامترهای تأثیرگذار آنها بر پاسخ سازه پرداخته شده است. بدین منظور، سد دو قوسی ماروپوینت در نرم افزار سالیدورکس مدل سازی گردیده و در نرم افزار آباکوس و با در نظر گرفتن اندرکنش سد- مخزن- فونداسیون و رفتار غیرخطی بتن مورد تحلیل غیرخطی قرار گرفت. در این تحقیق، پالس­های موجود در رکوردهای حوزه نزدیک به دو نوع B و C تقسیم شده اند. جهت بررسی اثرات نوع پالس های رکوردهای حوزه نزدیک، رکوردهای مورد بررسی به دو گروه با بیشینه شتاب مقیاس شده یکسان و انرژی نسبتاً یکسان طبقه بندی گردیدند. در گروه اول که بیشینه شتاب زمین، شدت آریاس و بیشینه جابه جایی یکسان بوده است، نتایج حاصله حاکی از پاسخ بیشتر رکوردهای پالس­گونه نوع C می باشد. در گروه دوم نیز، بررسی ها نشانگر مخرب­تر بودن رکوردهای پالس گونه از نوع C در حالت کلی است. بررسی های بیشتر همچنین نشانگر تأثیرگذاری نسبتاً زیاد دو پارامتر «شدت آریاس» و «مدت اثر پالس» در میزان پاسخ حاصله از رکوردها در حالت یکسان بودن انرژی رکوردهاست. همچنین در حالت یکسان بودن نسبی پارامترهای فوق، سایر پارامترها نظیر بیشینه جابه جایی و ... تأثیرگذار نشان داده اند.