1403/01/24
رضا تقی پور

رضا تقی پور

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری
نشانی:
تلفن: 011-35302903

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی پاسخ لرزه ای سد های بتنی قوسی تحت اثر زمین لرزه های حوزه نزدیک گسل با توجه به نوع پالس
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
سد بتنی قوسی، تکانه های حوزه نزدیک گسل پالس گونه، انرژی زلزله، پاسخ غیرخطی، نوع پالس
سال 1395
پژوهشگران یونس جباری ، رضا تقی پور ، محسن بزرگ نسب

چکیده

سدها سازه هایی مهم هستند که آسیب و خرابی آنها خسارات مالی و جانی جبران ناپذیری را بر جای می گذارد. بنابراین، بررسی رفتار لرزه ای سدهای بتنی تحت تکانه های لرزه ای حوزه نزدیک گسل به دلیل اثرات مخرب این تکانه ها ، از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این تحقیق، جهت بررسی رفتار سدها تحت اثر تکانه های حوزه نزدیک گسل، مدلسازی اجزای محدود سد بتنی قوسی ماروپوینت و تحلیل غیرخطی در نرم افزار آباکوس با در نظر گرفتن اندرکنش سد-مخزن-فونداسیون و رفتار غیرخطی بتن انجام شده است. در این مطالعه به بررسی اثر نوع پالس سرعت تکانه ها نزدیک گسل بر پاسخ سد بتنی دوقوسی پرداخته شده است. در کارهای گذشته ، بیشینه شتاب زمین به تنهایی بعنوان مقیاس در نظر گرفته میشد ولی با توجه به تاثیر انرژی زلزله بر پاسخ سازه، به منظور ارزیابی بهتر تاثیر نوع پالس بر پاسخ سد، انرژی زلزله نیز در نظر گرفته شد. در ادامه رفتار لرزه ای سد ها تحت اثر انواع رکوردهای حوزه نزدیک گسل حاوی پالس های معرفی شده بررسی شد. پس از مقیاس کردن بیشینه شتاب و انرژی زلزله ، نتایج حاکی از آن است که نوع پالس بر پاسخ ها و خسارات وارد بر سد تاثیر گذار است.