1403/01/24
رضا تقی پور

رضا تقی پور

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری
نشانی:
تلفن: 011-35302903

مشخصات پژوهش

عنوان
مدلسازی عددی و تحلیل لرزه ای سد بتنی قوسی با استفاده از نرم افزار های آباکوس و سالیدورکس
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
سد بتنی قوسی، تحلیل لرزه ای، آباکوس
سال 1398
پژوهشگران رضا تقی پور ، محسن بزرگ نسب ، سید یونس جباری

چکیده

سدها از جمله سازه های مهم مهندسی هستند که آسیب و خرابی آنها می تواند خسارات مالی و جانی بسیار زیادی به بار آورد. در میان سدها، سدهای بتنی قوسی از جایگاه خاصی در حوزۀ مهندسی برخوردارند. به همین دلیل آگاهی از چگونگی رفتار سد، تحت تأثیر بارهای مختلف، نظیر زمین لرزه ها و شناسایی نقاط ضعف آنها در این راستا می تواند مدّ نظر قرار گیرد. چگونگی مدل سازی بدنۀ سد، اعمال بارهای مختلف، در نظر گرفتن اندرکنش ایجاد شده بین بدنۀ سد، فونداسیون و نیز مخزن آن، تحلیل و پایداری سدها، چگونگی مدل سازی رفتار غیر خطّی بتن و مواردی نظیر آن که مرتبط با دروس مختلف کارشناسی و تحصیلات تکمیلی می باشند، بر اهمّیت موضوع می افزاید. از میان دروس مختلف مرتبط با مباحث فوق، می توان به دروس "اصول مهندسی سد"، "سدهای کوتاه"، "بناهای آبی"، "مقدمه ای بر مدل سازی و شبیه سازی" و نیز "کاربرد کامپیوتر در مهندسی عمران" در مقطع کارشناسی و دروس "سدهای بتنی"، "اصول مهندسی سد و سازه های آبی"، " اندرکنش خاک و سازه" و " اندرکنش آب و سازه" و "طرّاحی هیدرولیکی سازه ها" در مقطع تحصیلات تکمیلی اشاره نمود که کتاب حاضر می تواند به عنوان کتابی کمک درسی برای دروس فوق مدّ نظر قرار گیرد . با عنایت به پیچیدگی های موجود در روند ارزیابی سدها، مدل سازی مناسب و تحلیل درست رفتار آنها تحت تأثیر بارهای مختلف از جمله زلزله، استفاده از نرم افزارهای مناسب و قدرتمند را اجتناب ناپذیر می کند. در میان نرم افزارهای موجود برای مدل سازی و تحلیل، نرم افزارهای پیشرفتۀ تحلیل، همانند آباکوس وجود دارد که قادر به مدل سازی و تحلیل المانها و سازههای مختلف می باشند. لیکن با عنایت به پیچیدگی های موجود در هندسۀ سدهای قوسی، بهتر است که مدل هندسی آنها در نرم افزارهای قدرتمندتر مدل سازی، نظیر سالیدورکس ساخته شود و سپس مدل ساخته شده در نرم افزار آباکوس تحلیل گردد . در زمینۀ سدهای بتنی وزنی که از هندسۀ به مراتب ساده تری در مقایسه با سدهای قوسی برخوردارند، منابعی تألیف شده که مورد استقبال دانشجویان مقطع کارشناسی، تحصیلات تکمیلی و همچنین جامعۀ مهندسان مشاور کشور قرار گرقته است؛ امّا در زمینۀ مدل سازی و تحلیل سدهای بتنی قوسی تاکنون مجموعه ای منظّم و مدوّن منتشر نشده است. با توجّه به چندین سال سابقۀ تدریس و پژوهش در زمینۀ سدهای بتنی توسّط مؤلّفان، کتاب حاضر سعی بر رف