1403/01/24
رضا تقی پور

رضا تقی پور

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری
نشانی:
تلفن: 011-35302903

مشخصات پژوهش

عنوان
شناسایی آسیب در تیر-ستون ها تحت تاثیر بارهای محوری و عرضی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
شناسایی آسیب ، تحلیل خطی ،تحلیل دینامیکی ، باراستاتیکی محوری ،بار هارمونیکی عرضی
سال 1396
پژوهشگران فهیمه اخلاقی ، رضا تقی پور ، محسن بزرگ نسب ، امید یزدان پناه

چکیده

در طی دهه های اخیر توجه ویژ ه ای به شناسایی آسیب در سازه اختصاص داده شده است و از اینروروش های متعددی برای شناسایی خرابی معرفی شده است. هدف از این تحقیق، شناسایی آسیب با استفاده از اطلاعات دینامیکی استخراج شده از سازه در تیر- ستون هایی است که تحت اثر همزمان باراستاتیک محوری وبار هارمونیک عرضی قرار گرفته اند. یک تیر- ستون دو سر مفصل به عنوان مثال عددی در نظر گرفته شده است. ماتریس جرم برای المان تشکیل شده و ماتریس سختی برای المان های سالم و آسیب دیده با توجه به حضور همزمان دو باراستاتیک محوریو بارهارمونیک عرضی اصلاح گردیده است. آسیب در المان به صورت ترک هایی باز و بسته شونده تحت بارهای اعمال شده لحاظ گردید. معادلهدینامیکیارتعاشتیرتحتباراستاتیکی وهارمونیکیبااستفادهازروشنیومارک بتا و به کمک برنامه نویسی در نرم افزار متلب حل شده است. سپس با کمک شاخصی شناخته شده در ادبیات فنی، محل آسیب دیده(منفرد و چندگانه) شناسایی شده است. نتایج حاصله نشان دهنده کارایی پروسه مدلسازی و تشخیص محل آسیب می باشد.همچنین نتایج نشان داده استنویز اندازه گیری شده اثر کمیدرکارایی روش پیشنهادی جهت شناسایی خرابی دارد.