06 فروردین 1402
علي طراوتي

علی طراوتی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: بابلسر، دانشگاه مازندران، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی، کدپستی 95447-47416
تحصیلات: دکترای تخصصی / بیوشیمی
تلفن: 35305250
دانشکده: دانشکده علوم پایه

تحصیلات

  • دکترای تخصصی بیوشیمی (1385 - 1390)
  • فوق لیسانس بیوشیمی (1382 - 1385)
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Asma Ahrari, Hossein Najafzadehvarzi, Ali Taravati, Fatemeh Tohidi (2021) The inhibitory effect of PLGA-encapsulated berberine on hepatotoxicity and α-smooth muscle actin (α-SMA) gene expression Life Sciences: 284; 1-6
2
Reza Alikhani, Ali Taravati, Seyyed Mohammad Bagher Hashemi Soteh (2020) Association of MUC1 5640G>A and PSCA 5057C>T polymorphisms with the risk of gastric cancer in Northern Iran BMC Medical Genetics: 21; 1-8
3
4
خدیجه مرادی، علی طراوتی، فاطمه توحیدی (1399) ساخت و بررسی مقایسهای دو نوع نانوکپسول کیتوزان- دکستران سولفات حامل آنزیم آلفا آمیلاز دانشور پزشکی: 28; 49-61
5
Aidin Marzban, Bagher Seyedalipour, Manijeh Mianabadi, Ali Taravati, Seyed Mohammad Hoseini (2019) Biochemical, Toxicological, and Histopathological outcome in rat brain following treatment with NiO and NiO nanoparticles BIOLOGICAL TRACE ELEMENT RESEARCH: 2; 1-9
6
Zeinab Zahedi amiri, Ali Taravati, Leila Beigom Hejazian (2019) Protective Effect ofRosadamascenaAgainst AluminumChloride-Induced Oxidative Stress BIOLOGICAL TRACE ELEMENT RESEARCH: 187; 120-127
7
Sussan Kaboudanian Ardestani, Ali Taravati, Zahra Kianmehr, Arash Hajizadeh Dastjerdi, Shahryar Pourfarzam, Mohammad Mehdi Naghizadeh, Tooba Ghazanfari, Mohammad Reza Soroush (2019) Altered levels of GST activity, Vit C, TPX and Cu in individuals with long-term sulfur mustard-induced lung complications INHALATION TOXICOLOGY: 30; 483-491
8
فرنوش انوشا، باقر سیدعلیپور، علی طراوتی، منیره موحدی (1397) بررسی مقایسه ای سمیت نانوذره نیکل و کلرید نیکل بر بافت و آنزیم های کبدی در موش صحرایی مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار: دوره 25 شماره 5; 649-658
9
Ali Taravati, Fatemeh Tohidi (2018) Comprehensive analysis of oxidative stress markers and antioxidants status in preeclampsia Taiwanese Journal of Obstetrics and Gynecology: 57; 779-790
10
Kasra Kamali, Ali Taravati, Shayan Sayyadi, Fatemeh zahra Gharib, Houman maftoon (2018) Evidence of oxidative stress after continuous exposure to Wi-Fi radiation in rat model ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH: 25; 35396–35403
11
مهدی غلامی بهنمیری، معصومه کاوسی حاجی آبادی، فاطمه توحیدی، علی طراوتی، امیر حسین اسماعیلی (1396) بررسی فعالیت های آنتی اکسیدانی و آنتی همولیتیک عصاره الکلی برگ گیاه کرفس سفید (Haussknechtia Elymatica) مجله علوم پزشکی خراسان شمالی: 9 (3); 336-344
12
باقر سیدعلیپور، فرنوش انوشا، علی طراوتی، سید محمد حسینی (1396) بررسی پارامترهای بیوشیمیایی و هماتولوژیک خون در موش صحرایی نر بعد از مواجهه با نانوذره نیکل و کلرید نیکل مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل: جلد 19 شماره 11; 58-66
13
Arash Hajizadeh Dastjerdi, Hossein Behboudi, Zahra Kianmehr, Ali Taravati, Mohammad Mehdi Naghizadeh, Sussan Kaboudanian Ardestani, Tooba Ghazanfari (2017) Association of glutathione S-transferase polymorphisms with the severity of mustard lung bioimpacts: 7(4); 255-261
14
آیدین مرزبان، باقر سیدعلیپور، منیژه میان آبادی، علی طراوتی (1396) بررسی فعالیت آنزیم های آلکالین فسفاتاز، لاکتات دهیدروژناز، ترانس آمینازها و تغییرات هیستوپاتولوژیک کبد بعد از مواجهه با اکسید نیکل و نانوذره اکسید نیکل در موش صحرایی مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد: جلد 25 شماره 5; صفحات 381-395
15
Ali Taravati, Fatemeh Tohidi, Mehrnaz Moniri, Kasra Kamali (2017) Catechol-O-methyltransferase Gene Polymorphism (Val158Met) and Development of Pre-eclampsia ARCHIVES OF MEDICAL RESEARCH: 48; 180-186
16
Roja Moradi, Soheila Ebrahimi, Ali Taravati, Fatemeh Asrardel, Hamid Reza Khorasani, Mohsen Aghajanpour, Maede Rezaizad (2017) Cytotoxic Effects of the Hydroalcoholic Extract of Rorippa Nasturtium Aquaticum on Hela Cell Line international biological and biomedical journal: 3 (2); 73-79
17
Ali Taravati, Fatemeh Tohidi (2016) Association between seminal plasma zinc level and asthenozoospermia: a meta-analysis study ANDROLOGIA: 48; 646-653
18
19
Fatemeh Tohidi, Ramazan Rajabnia, Ali Taravati, Mahdi Behdani, Narjes Shokrollahi, Hamid Reza Sadeghnia, Khadijeh Jamialahmadi (2016) Development of a novel in vitro assay for the evaluation of integron DNA integrase activity. BIOTECHNOLOGY & BIOTECHNOLOGICAL EQUIPMENT: 30; 585-591
20
باقر سیدعلیپور، الهام پور اکبر، علی طراوتی (1394) بررسی اثر سیتوتوکسیک عصاره اتانولی برگ گیاه پسته وحشی (Pistacia Khinjuk) بر دو رده سلول سرطانی Hela و MCF-7 مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان: 14; 939-952
مقاله ارائه‌شده
1
نیلوفر لاری، باقر سیدعلیپور، علی طراوتی، سامان حسینخانی (1399) جهش زایی هدف دار در لوپ 6سوپر اکسید دیسموتاز 1انسانی به منظور بررسی خصوصیات آنزیم جهش یافته بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران، ایران¡ سمنان
2
نیلوفر لاری، باقر سیدعلیپور، علی طراوتی، سامان حسینخانی (1399) تاثیر جهش نقطه ای بر ساختار و دینامیک سوپر اکسید دیسموتاز 1انسانی با استفاده ازشبیه سازی دینامیک مولکولی بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران، ایران¡ سمنان
3
مریم مهاجرانی، پریا تیموری، حورا ایزدی کاهکش، علی طراوتی (1399) مهارآنزیم آلفا آمیلاز و آلفا گلوکوزیداز Caucasotachea lencoranea به وسیله عصاره فلاونوئیدی بابا آدم(Arctium lapa L.) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران، ایران¡ سمنان
4
فاطمه ویسی، علی طراوتی (1399) روش سنتز جدید برای نانو کامپوزیت مغناطیسی کیتوزان-CNT در جهت تثبیت آنزیم همایش بین المللی علوم و فناوری نانو، ایران¡ تهران
5
فاطمه نظری، علی طراوتی، مریم مهاجرانی، فاطمه توحیدی (1399) بررسی اثر محافظتی نانوسامانه بربرین-PLGA در برابر استرس اکسیداتیو القا شده با تتراکلریدکربن در موش های صحرایی سومین کنگره ملی شیمی و نانوشیمی از پژوهش تا فناوری، ایران¡ تهران
6
خضیر الزبیدی، علی طراوتی، فاطمه توحیدی، مریم مهاجرانی (1399) اثرات محافظت کننده کبدی نانوذره کیتوزان/ آلژینات حاوی کاتچین در برابر استرس اکسیداتیو ناشی از آلومینیوم کلرید سومین کنگره ملی شیمی و نانوشیمی از پژوهش تا فناوری، ایران¡ تهران
7
Fatemeh Veisi, Ali Taravati (2020) Preparation of magnetic chitosan nanoparticles functionalized with the epoxy group for immobilization approaches 16th National Congress of Chemistry of Payam Noor University, Iran, Karaj
8
Masoomeh Nazari, Ali Taravati, Bagher Seyedalipour (2019) Synthesis of pH-responsive alginate-chitosan nanocapsule loaded with amylase 3rd International & 11th National Biotechnology Congress of Islamic Republic of Iran, Iran, Tehran
9
خدیجه مرادی، علی طراوتی، فاطمه توحیدی (1397) ساخت نانوکپسول کیتوزان- دکستران سولفات حامل آنزیم آلفا آمیلاز سومین همایش ملی زیست شناسی دانشگاه پیام نور با محوریت فناوریهای نوین، صنعت و اقتصاد، ایران¡ ساری
10
خدیجه مرادی، علی طراوتی، فاطمه توحیدی (1397) بررسی اثر کربوکسیله کردن کیتوزان بر فعالیت و سرعت رهایش آنزیم آمیلاز سومین همایش ملی زیست شناسی دانشگاه پیام نور با محوریت فناوریهای نوین، صنعت و اقتصاد، ایران¡ ساری
11
الناز محمدباغبان، فاطمه توحیدی، علی طراوتی (1397) ساخت نانوذرات کیتوزان به عنوان حامل های جدید و کارا برای ارائه داروهای ضدآلزایمر سومین همایش ملی زیست شناسی دانشگاه پیام نور با محوریت فناوریهای نوین، صنعت و اقتصاد، ایران¡ ساری
12
ٍElham Hajian Kelarijani, Maryam Mohadjerani, Ali Taravati (2018) Measuring ofcatalase activity in liver tissue of mice treated with acetaminophen and Spirulina alga 20th National and 8th International Congress on Biology, Iran, Maragheh
13
Houman maftoon, Ali Taravati (2018) Improved thermal stability of laccase immobilized on carboxyl functionalized chitosan magnetic nanoparticles 20th National and 8th International Congress on Biology, Iran, Maragheh
14
Kiyanoush Bakhshande, Ali Taravati, Maryam Mohadjerani (2018) Immobilization of laccase enzyme on Iron Oxide nanoparticle and determination of its activity 20th National and 8th International Congress on Biology, Iran, Maragheh
15
Seyyedeh Tahereh Mirsalehi, Ali Taravati, Fatemeh Tohidi (2018) Thiolation of Chitosan nanoparticle and immobilization of Laccase enzyme 20th National and 8th International Congress on Biology, Iran, Maragheh
16
Kiyanoush Bakhshande, Ali Taravati, Maryam Mohadjerani (2018) Synthesis of magnetic carboxymethyl cellulose nanoparticle for immobilization of Laccase enzyme 20th National and 8th International Congress on Biology, Iran, Maragheh
17
الهام حاجیان کلاریجانی، مریم مهاجرانی، علی طراوتی (1397) سنجش فعالیت کاتالاز در بافت کبد موشهای تیمار شده با استامینوفن و جلبک اسپیرولینا بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران، ایران¡ مراغه
18
Kasra Kamali, Ali Taravati, Shayan Sayyadi, Fatemeh Tohidi, Amir Hossein Mahghani (2018) Association between Q7R Saitohin polymorphism and susceptibility to Alzheimer disease; a meta-analysis study 3rd International & 15th Iranian Genetics Congress, Iran, Tehran
19
Seyyedeh Tahereh Mirsalehi, Ali Taravati, Fatemeh Tohidi (2018) Synthesis of thiolated chitosan nanoparticles First National Conference on Micro / Nanotechnology, Iran, Tehran
20
Kiyanoush Bakhshande, Ali Taravati, Maryam Mohadjerani (2018) Synthesis and characterization of magnetic carboxymethyl cellulose nanocomposite First National Conference on Micro / Nanotechnology, Iran, Tehran
21
یاسمن رنجبر، محمد اکبرزاده پاشا، علی طراوتی، محمد جواد چائیچی (1396) تاثیر نانومواد هیبریدی نانولوله کربنی-اکسید روی بر غلظت آنزیم های کبدی در موش صحرایی ششمین همایش ملی فناوری نانو: ازتئوری تا کاربرد، ایران¡ تهران
22
Mahsa Ghasemi, Ali Taravati, Fatemeh Tohidi, Maryam Mohadjerani (2018) Design of GST Target-Specific Primers for Polymerase Chain Reaction The 7th Conference on Bioinformatics, Iran, Tehran
23
Ali Taravati, Seyyedeh Tahereh Mirsalehi (2018) Association between Estrogen Receptor-Alpha Gene XbaI (A/G) polymorphisms and Preeclampsia Risk: A meta-analysis The 7th Conference on Bioinformatics, Iran, Tehran
24
Ali Taravati, Mojtaba Hassani (2018) Meta-Analysis Approach to the Estrogen Receptor-Alpha Gene PvuII (T/C) Polymorphism and Preeclampsia Risk The 7th Conference on Bioinformatics, Iran, Tehran
25
باقر سیدعلیپور، نازنین خورنق، علی طراوتی (1396) بررسی نقش N- استیل سیستئین , S- متیل سیستئین بر شاخص های استرس اکسیداتیو ناشی از مصرف استامی پراید دربیضه موش صحرایی نر چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم شیمی و زیست شناسی، ایران¡ تهران
26
مهرناز منیری، علی طراوتی، فاطمه توحیدی، باقر سیدعلیپور (1396) خالص سازی آنزیم گلوتاتیون S ترانسفراز از نمونه گاماروس دریای خزر به روش کروماتوگرافی کنگره ملی شیمی و نانوشیمی، از پژوهش تا توسعه ملی، ایران¡ تهران
27
مهسا قاسمی، علی طراوتی، فاطمه توحیدی، مریم مهاجرانی (1396) بررسی فعالیت آنزیم گلوتاتیون S-ترنسفراز در کارگران پمپ بنزین کنگره ملی شیمی و نانوشیمی، از پژوهش تا توسعه ملی، ایران¡ تهران
28
Mehrnaz Moniri, Ali Taravati, Fatemeh Tohidi, Bagher Seyedalipour (2017) Partial purification of Glutathione S transferase from GAMMARUS species of the Caspian Sea using ammonium sulfate precipitation 1st inetrnation conference on modern technologies in sciences, Iran, Amol
29
Mehrnaz Moniri, Ali Taravati, Fatemeh Tohidi, Bagher Seyedalipour (2017) Partial purification of Glutathione S transferase from GAMMARUS species of the Caspian Sea using ammonium sulfate precipitation 1st inetrnation conference on modern technologies in sciences, Iran, Amol
30
سروش کمالی، محمد اکبرزاده پاشا، علی طراوتی (1396) تثبیت آنزیم لاکاز برروی نانولوله کربنی عاملدار و بررسی فعالیت، بازده تثبیت و پایداری آن دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، ایران¡ کرج
31
Kasra Kamali, Ali Taravati, Fatemeh Tohidi, Shayan Sayyadi (2017) Increased MDA level in rat brain after continues exposure to Wi‐Fi radiation 2nd International and 10th National Biotechnology Congress of Islamic Republic of Iran, Iran, karaj
32
Mehrnaz Moniri, Kasra Kamali, Fatemeh Tohidi, Ali Taravati (2017) Rat brain Glutathione S-transferase activity after exposure to electromagnetic radiation emitted from Wi-Fi device 2nd International and 10th National Biotechnology Congress of Islamic Republic of Iran, Iran, karaj
33
Houman maftoon, Kasra Kamali, Ali Taravati (2017) Superoxide dismutase activity in testes after continuous exposure to Wi-Fi signal 2nd International and 10th National Biotechnology Congress of Islamic Republic of Iran, Iran, karaj
34
یاسمن رنجبر، محمد اکبرزاده پاشا، علی طراوتی (1396) بررسی سمیت نانومادهی هیبریدی نانولوله کربنی-اکسید روی در موش صحرائی نر دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، ایران¡ کرج
35
سروش کمالی، محمد اکبرزاده پاشا، علی طراوتی (1396) ساخت سامانه هیبریدی نانولوله کربنی –آنزیم و بررسی تاثیر غلظت آنزیم در تثبیت آن اولین کنفرانس ملی نانو از سنتز تا صنعت، ایران¡ تهران
36
Ali Taravati, Fatemeh Tohidi, Shayan Sayyadi, Kasra Kamali (2017) Catalase activity in testis of the rat exposed to Wi-Fi equipment The 3rd International Congress on Reproduction, Iran, Tehran
37
Ali Taravati, Fatemeh Tohidi, Kasra Kamali, Shayan Sayyadi (2017) The deleterious effects of conventional Wi-Fi devices on testes total antioxidant capacity The 3rd International Congress on Reproduction, Iran, Tehran
38
Behnam Golestani pooya, Maryam Mohadjerani, Ali Taravati (2017) STUDY ON PEROXIDASE ACTIVITY FROM WHITE AND RED CABBAGE (BRASICCA OLEARACEA ) 6th national congress on medicinal plants, Iran, Tehran
39
Zahra nasiri, Rouhollah Maghsoudi, Ali Taravati (2017) Prediction and Representation of Secondary Structure of Protein Using Data Mining Approaches: An Analytical and Comprate Study 13th International Conference on Industrial Engineering (IIEC 2017), Iran, Babolsar
40
Zeinab Zahedi amiri, Fatemeh Tohidi, Kasra Kamali, Ali Taravati (2017) Catalase activity after exposure to electromagnetic radiation from Wi-Fi equipment on rat blood 9th International Congress of laboratory and Clinic and 2nd meeting on the knowledge-based production, Iran, Tehran
41
Fatemeh Tohidi, Zeinab Zahedi amiri, Kasra Kamali, Ali Taravati (2017) Influence of electromagnetic radiation from Wi-Fi equipment on Glutathion S-Transferase activity 9th International Congress of laboratory and Clinic and 2nd meeting on the knowledge-based production, Iran, Tehran
42
فاطمه ولی ئیان امیری، مریم مهاجرانی، علی طراوتی (1395) تاثیر عصاره متانولی گیاهان آقطی و دارواش بر روی فعالیت آنزیم پراکسیداز کلم بروکلی سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی، ایران¡ قم
43
آیدین مرزبان، باقر سیدعلیپور، منیژه میان آبادی، علی طراوتی (1395) اثر مقایسه ای اکسید نیکل و نانوذره اکسید نیکل بر اوره،کراتینین، کلسترول و تری گلیسرید خون در موش نر نژاد ویستار پنجمین کنگره سراسری عناصر کمیاب ایران، ایران¡ تهران
44
Fatemeh Tohidi, Kasra Kamali, Reyhaneh Mohaghegh, Ali Taravati (2016) پیشنویس مقاله ارائه شده ثبت شده در 1395/12/02 8:13:33 ب.ظ Molecular Medicine, Iran, Isfahan
45
Najmeh Mohebbifar, Ali Taravati, Ahmad Nazaktabar (2016) Association of EPHX1 gene polymorphism with the risk of preeclampsia Molecular Medicine, Iran, Isfahan
46
Najmeh Mohebbifar, Ali Taravati, Ahmad Nazaktabar (2016) Microsomal epoxide hydrolase Arg139His polymorphisms and susceptibility to preeclampsia Molecular Medicine, Iran, Isfahan
47
Fatemeh Tohidi, Kasra Kamali, Reyhaneh Mohaghegh, Ali Taravati (2016) Testicular glutathione level in the rat following continues exposure to Wi-Fi equipment Molecular Medicine, Iran, Isfahan
48
Kasra Kamali, Mahsa Ghasemi, Fatemeh Tohidi, Ali Taravati (2016) Effect of radiofrequency radiation emitted from Wi-Fi equipment on rat brain total antioxidant capacity 5th Basic and clinical neuroscience congress, Iran, Tehran
49
Fatemeh Tohidi, Mahsa Ghasemi, Kasra Kamali, Ali Taravati (2016) Increased rat brain catalase activity after continues exposure to Wi‐Fi radiation 5th Basic and clinical neuroscience congress, Iran, Tehran
50
Kasra Kamali, Fatemeh Tohidi, Ali Taravati (2016) Continuous exposure of rats to a Wi‐Fi: effect on total antioxidant status 11th International Congress of Endocrine Disorders, Iran, Tehran
51
Fatemeh Tohidi, Kasra Kamali, Ali Taravati (2016) A Possible Effect of Electromagnetic Radiation from Wi-Fi equipment on rat reproductive system 11th International Congress of Endocrine Disorders, Iran, Tehran
52
علی طراوتی، کسری کمالی (1395) بررسی فعالیت گلوتاتیون-S ترانسفراز در گاماروس های سواحل دریای خزر اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار، ایران¡ اردبیل
53
Fatemeh Valiyan Amiri, Maryam Mohadjerani, Ali Taravati (2016) Study on activity of peroxidase from Broccoli 19th National and 7th International Congress of Biology, Iran, Tabriz
54
Fatemeh Valiyan Amiri, Maryam Mohadjerani, Ali Taravati (2016) Study on activity of peroxidase from Broccoli 19th National and 7th International Congress of Biology, Iran, Tabriz
55
Zeinab Zahedi amiri, Ali Taravati, Seyed Mohammad Hoseini (2016) Study of catalase activity in rats treated with aluminum chloride and Rose damascena extract 19th National and 7th International Congress of Biology, Iran, Tabriz
56
Ali Taravati, Kasra Kamali, Zeinab Zahedi amiri (2016) Glutathione S- transferase activity in mice treated with aluminum and extract Rose 19th National and 7th International Congress of Biology, Iran, Tabriz
57
Ali Taravati, Masomeh Kavosi Haji abadi, Mahsa Ghasemi, amir hosien esmaili (2016) Assessment of reducing power in ethanolic leaf extract of Haussknechtia elymatica 19th National and 7th International Congress of Biology, Iran, Tabriz
58
علی طراوتی، معصومه کاوسی حاجی آبادی، مهسا قاسمی، امیر حسین اسماعیلی (1395) ارزیابی قدرت احیاکنندگی عصاره الکلی برگ گیاه کرفس چهاردهمین کنگره سراسری بیوشیمی ایران، ایران¡ تهران
59
آیدین مرزبان، باقر سیدعلیپور، منیژه میان آبادی، علی طراوتی (1395) تاثیر اکسیدنیکل و نانوذرات اکسیدنیکل برمیزان فعالیت آنزیم لاکتات دهیدروژناز و الکالن فسفاتاز در موش نر چهاردهمین کنگره سراسری بیوشیمی ایران، ایران¡ تهران
60
Ali Taravati, Kasra Kamali (2016) Association of GSTM1 and GSTT1 null genotypes and endometriosis risk in Asian populations ISERB 2016, I.R. of IRAN, Tehran
61
Zeinab Zahedi amiri, Ali Taravati, Leila Beigom Hejazian (2016) Myeloperoxidase enzyme activity in aluminum induced injury and protective role of rose extracts The 8 th International Iranian Congress of Laboratory and Clinic & The 1 th National Congress on Medical Basic Sciences & Knowledge-based production, Iran, Tehran
62
Ali Taravati, Masomeh Kavosi Haji abadi, Kasra Kamali (2016) Evaluation of chelating activity of ethanol extract of Haussknechtia Elymatica The 8 th International Iranian Congress of Laboratory and Clinic & The 1 th National Congress on Medical Basic Sciences & Knowledge-based production, Iran, Tehran
63
Ali Taravati, Masomeh Kavosi Haji abadi, Kasra Kamali, amir hosien esmaili (2016) Haussknechtia Elymatica a plant with medicinal use The 8 th International Iranian Congress of Laboratory and Clinic & The 1 th National Congress on Medical Basic Sciences & Knowledge-based production, Iran, Tehran
64
علی طراوتی، امیر حسین هادی تبار (1394) مارکرهای استرس اکسیداتیو و سطح آنتی اکسیدانها در زنان باردار مبتلا به پره اکلامپسی دومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی، ایران¡ تهران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پایان‌نامه
1
سیده طاهره میرصالحی، علی طراوتی، فاطمه توحیدی (1397) تثبیت آنزیم لاکاز روی نانوذره کیتوزان عامل دار شده با تیوگلیکولیک اسید
2
3
4
مهسا قاسمی، علی طراوتی، فاطمه توحیدی، مریم مهاجرانی (1396) بررسی فعالیت آنزیم گلوتاتیون S-ترانسفراز و بیان آن در کارگران پمپ بنزین
5
مهرناز منیری، علی طراوتی، فاطمه توحیدی، باقر سیدعلیپور (1396) خالص سازی آنزیم گلوتاتیونS-ترانسفراز از گاماروس دریای خزر و بررسی پارامتر های سینتیکی آن
6
7
8
9
10
11
12
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی