1403/03/07
حامد سلیمی کناری

حامد سلیمی کناری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری
نشانی:
تلفن: 01135305105

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
مواد تغییرفاز نانوامولسیونی با کارکرد ذخیره‌سازی انرژی: طراحی، شناسایی و عملکرد گرمایی سیده پانته آ حسینی لرگانی، حامد سلیمی کناری، سید رضا نبوی، احمدعلی ربیع نتاج درزی (1402)
Manipulation of the thermo-rheological properties of stable Fe3O4 nanoparticles-embedded PCM nanoemulsions Seyedeh Pantea Hosseini Largani, Hamed Salimi-Kenari, Seyed Reza Nabavi, A.A.R Darzi (2024)
Novel MXene-Modified Polyphenyl Sulfone Membranes for Functional Nanofiltration of Heavy Metals-Containing Wastewater Mohammed Azeez Naji, Hamed Salimi-Kenari, Qusay F. Alsalhy, Raed A. Al-Juboori, Ngoc Huynh, Issam K. Salih, Khalid T. Rashid (2023)
Step by Step Modification of Electrospinning Process to Fabricate Ultra-Fine Dextran Nanofibers Hamed Salimi-Kenari, Mehdi Barari, Seyed Reza Nabavi, Atefeh Mousavi Anejeh, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh (2023)
Effects of high viscosity ratio and interfacial tension on droplet formation kazem Rayatdoost talooki, Elham Omidbakhsh Amiri, Hamed Salimi-Kenari (2022)
Influence of calcination parameters on the microstructure, magnetic and hyperthermia properties of Zn-Co ferrite nanoparticles B. B. Shahbahram, Sayed Mahmood Rabiee, Reza Shidpoor, Hamed Salimi-Kenari (2022)
Exploring the Dependence of Magnetic and Structural Properties on Co-precipitated Replacement of Zn in CoFe2O4 Nanoparticles B. B. Shahbahram, Sayed Mahmood Rabiee, Reza Shidpoor, Hamed Salimi-Kenari (2022)
Role of Praseodymium Addition in the Microstructure and Magnetic Properties of ZnCo Ferrite Nanopowders: Positive or Negative B. B. Shahbahram, Sayed Mahmood Rabiee, Reza Shidpoor, Hamed Salimi-Kenari (2022)
سنتز و بررسی خواص مغناطیسی نانو ذرات فریت کبالت-روی به روش هم رسوبی بهروز شاه بهرامی، سید محمود ربیعی، رضا شیدپور، حامد سلیمی کناری (1400)
Biological and bioactivity assessment of dextran nanocomposite hydrogel for bone regeneration Parisa Nikpour, Hamed Salimi-Kenari, Sayed Mahmood Rabiee (2021)
Tunable viscoelastic features of aqueous mixtures of thermosensitive ethyl (hydroxyethyl)cellulose and cellulose nanowhiskers Erfan Dashtimoghadam, Hamed Salimi-Kenari, rasool Nasseri, Kenneth Knudsen, Hamid Mirzadeh, Bo Nyström (2020)
Fabrication and characterization of dextran/nanocrystalline β-tricalcium phosphate nanocomposite hydrogel scaffolds Rahil Ghaffari, Hamed Salimi-Kenari, Farahnaz Fahimipour, Sayed Mahmood Rabiee, Hassan Adeli, Erfan Dashtimoghadam (2020)
In vitro apatite formation of calcium phosphate composite synthesized from fish bone Morteza Asadollahzadeh, Sayed Mahmood Rabiee, Hamed Salimi-Kenari (2019)
Fabrication of Nanoporous Functionalized Hydroxyapatite as High Performance Adsorbent for Acid Blue 25 Dye Removal Fatemeh DarvishAlipour, hamidreza Ghafouri Taleghani, Mohsen Ghorbani, Hamed Salimi-Kenari (2019)
Facile and simple synthesis of triethylenetetramine-modified mesoporous silica adsorbent for removal of Cd(II) Atena Abedi, hamidreza Ghafouri Taleghani, Mohsen Ghorbani, Hamed Salimi-Kenari (2019)
Dextran hydrogels incorporated with bioactive glass-ceramic: Nanocomposite scaffolds for bone tissue engineering Parisa Nikpour, Hamed Salimi-Kenari, Farahnaz Fahimipour, Sayed Mahmood Rabiee, Mohammad Imani, Lobat Tayebi, Erfan Dashtimoghadam (2018)
Effects of chain length of the cross-linking agent on rheological and swelling characteristics of dextran hydrogels Hamed Salimi-Kenari, Faeze Mollaie, Erfan Dashtimoghadam, Mohammad Imani, Bo Nyström (2018)
Synthesis and temperature-induced self-assembly of a positively charged symmetrical pentablock terpolymer in aqueous solutions Erfan Dashtimoghadam, Hamed Salimi-Kenari, Vahid Forooqi Motlaq, Mohammad Mahdi Hasani-Sadrabadi, Hamid Mirzadeh, Bo Nyström, Kenneth Knudsen, Kaizheng Zhu (2017)
Exploring the effect of formulation parameters on the particle size of carboxymethyl chitosan nanoparticles prepared via reverse micellar crosslinking Zeinab Sadat Sheikholeslami, Hamed Salimi-Kenari, Mohammad Imani, Mohammad Atai, Azizollah Nodehi (2017)
Purification assay to prepared ultrapure carboxymethyl-chitosan Zeinab Sadat Sheikholeslami, Mohammad Imani, Mohammad Atai, Azizollah Nodehi, Hamed Salimi-Kenari (2017)
مروری بر مدلسازی و شبیه سازی رهایش دارو از هیدروژل حمیدرضا غفوری طالقانی، حامد سلیمی کناری (1395)
Rheological Study and Molecular Dynamics Simulation of Biopolymer Blend Thermogels of Tunable Strength Erfan Dashtimoghadam, Ghasem Bahlakeh, Hamed Salimi-Kenari, Mohammad Mahdi Hasani-Sadrabadi, Hamid Mirzadeh, Bo Nyström (2016)
An engineering approach to design of dextran microgels size fabricated by water/oil emulsification Hamed Salimi-Kenari, Mohammad Imani, Azizollah Nodehi, Hossein Abedini (2016)
مقاله ارائه شده
مروری بر روش تهیه و ویژگی های چسبهای پودری اپوکسی تک جزئی و دو جزئی منصور عرب فیروزجایی، سید مرتضی مظفری، حامد سلیمی کناری (1402)
مواد تغییر فاز نانوامولسیونی با کارکرد ذخیره‌سازی انرژی حرارتی: تاثیر کسر حجمی فاز پراکنده بر خواص حرارتی سیده پانته آ حسینی لرگانی، حامد سلیمی کناری، احمدعلی ربیع نتاج درزی، سید رضا نبوی (1402)
A review on synthesis and applications of ZIF-67 Maedeh Naseraei, Hassan Adeli, Seyed Reza Nabavi, Hamed Salimi-Kenari (2023)
Phase Change Material Nanoemulsions for Thermal Energy Storage: Effect of Dispersed Volume Fraction on Thermal Performance Seyedeh Pantea Hosseini Largani, Hamed Salimi-Kenari, Seyed Reza Nabavi, A.A.R Darzi (2023)
The preparation method and properies of one-component epoxy powder adhesive as green adhesive Mansoor Arab Firoozjaei, Sayed Morteza Mozaffari, Hamed Salimi-Kenari (2021)
نمک زدایی و تصفیه آب با استفاده از روش نوین بر پایه الکترودیالیز رضا همتی، حامد سلیمی کناری، محمد ایمانی (1399)
Rheological study of nanoemulsion behavior during concentration by evaporation Zahra Abbasiyan, Hamed Salimi-Kenari, Reza Fodazi (2020)
Nanoemulsions Concentrated By Evaporation As Template for Porous Hydrogels Synthesis Zahra Abbasiyan, Hamed Salimi-Kenari, Reza Fodazi (2020)
بررسی آزمایشگاهی رفتار جریان دوفازی محلول دکستران-هگزان کاظم رعیت دوست تلوکی، الهام امیدبخش امیری، حامد سلیمی کناری (1398)
Rheology of concentrated nanoemulsions with different volume fractions Hamed Salimi-Kenari, Zahra Abbasiyan, Reza Fodazi (2019)
Evaluation the Effect of the Solution Concentration and Molecular Weight on the Properties of the Dextran Nanocomposite Hydrogels Forough Hasasni, Hamed Salimi-Kenari, hamidreza Ghafouri Taleghani, Parisa Nikpour (2018)
A Basic Approach to Design and Fabrication of Ultra-Fine Dextran Nanofibers Faezeh karimi, Parisa Nikpour, Mehdi Barari, Hamed Salimi-Kenari (2018)
Synthesis of Nano-porous Hydoxyapatite فاطمه درویش علی پور، حمیدرضا غفوری طالقانی، محسن قربانی، حامد سلیمی کناری (1396)
مطالعه ایزوترم و سینتیک جذب رنگ Acid Blue 25 توسط نانوجاذب هیدروکسی آپاتیت عامل دار فاطمه درویش علی پور، حمیدرضا غفوری طالقانی، محسن قربانی، حامد سلیمی کناری (1396)
پیPreparation and Bioactivity Assessment of Dextran-Bioactive Glass Ceramic Nanocomposite Hydrogel for Bone Regeneration Parisa Nikpour, Hamed Salimi-Kenari, Sayed Mahmood Rabiee, Mohammad Imani (2017)
Preparation and Characterization of Dextran/bioactive glass ceramic Nanocomposite Hydrogels as a Bone Tissue Substitute Parisa Nikpour, Hamed Salimi-Kenari, Sayed Mahmood Rabiee, Mohammad Imani (2016)
In Vitro Nanoapatite Forming Ability of Calcium Phosphate Composite Cement Derived From Fish Bone Mohammad Asadollahzadeh, Sayed Mahmood Rabiee, Hamed Salimi-Kenari (2016)
بررسی اثر غلظت پلیمر بر تغییرات اندازه ذرات و مورفولوژی میکروژلهای شبکه ای شده دکسترانی حامد سلیمی کناری، حمیدرضا غفوری طالقانی، محمد ایمانی، عزیزالله نودهی (1395)
بررسی برخی از عوامل موثر در تهیه نانوالیاف پلیمری زیست تخریب پذیر دکستران به روش الکتروریسی مهدی براری، سید رضا حسینی زوارمحله، سید رضا نبوی، حامد سلیمی کناری (1395)
سخنرانی
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
ابداع، اختراع یا اکتشاف
پایان نامه
مدلسازی موازنه جمعیتی برای پیش‌بینی اندازه قطرات دکسترانی در فرآیند پراکندگی مایع-مایع زینب یوسف پور، ایمان اسماعیلی پایین افراکتی، حامد سلیمی کناری (1402)
نانوامولسیون‌های مواد تغییرفاز دهنده با کارکرد ذخیره‌سازی انرژی: اثر شرایط امولسیون‌سازی بر روی پایداری و عملکرد حرارتی سیده پانته آ حسینی لرگانی، سید رضا نبوی، احمدعلی ربیع نتاج درزی، حامد سلیمی کناری (1402)
Fabrication and Characterization of Composite Nonwoven Nanofibers Membrane for Oily Wastewater Treatment adeleh noor mohammadpour omrani, Hassan Adeli, Hamed Salimi-Kenari, Basmeh Waisi (2023)
بررسی تاثیر نانوسلیکا و نانو رس بر مورفولوژی و خواص مکانیکی آمیزه پی وی سی سخت مجید یزدان بخش، مدیر مدیر سامانه، حامد سلیمی کناری (1401)
تهیه و مشخصه یابی بسترهای متخلخل بر پایه روش امولسیونی تغلیظ شده ی روغن در آب با کاربرد مهندسی بافت مرضیه صادقی، حمیدرضا غفوری طالقانی، حامد سلیمی کناری، حسن عادلی (1401)
بررسی خواص مکانیکی چسب پودری اپوکسی جامد تک جزئی حاوی عامل پخت 1- متیل ایمیدازول منصور عرب فیروزجایی، سید مرتضی مظفری، حامد سلیمی کناری (1400)
شبیه سازی برهم کنش نانوکامپوزیت دکستران با نانوذرات به روش مکانیک کوانتومی فهیمه اصغری، مرتضی قربان زاده آهنگری، حامد سلیمی کناری (1398)
سنتز و ارزیابی نانوجاذب هیدروکسی آپاتیت عامل دار شده جهت حذف رنگ از محلول های آبی فاطمه درویش علی پور، محسن قربانی، حامد سلیمی کناری، حمیدرضا غفوری طالقانی (1396)
سنتز نانوجاذب سیلیکاتی اصلاح شده جهت جداسازی یون های کادمیم از محلول آبی آتنا عابدی، محسن قربانی، حامد سلیمی کناری، حمیدرضا غفوری طالقانی (1396)
تهیه و مشخصه یابی نانو الیاف مبتنی بر دکستران/پلی وینیل الکل به روش الکتروریسی با نگرشی بر کارکردهای بالینی مهدی براری، سید رضا نبوی، سید رضا حسینی زوارمحله، حامد سلیمی کناری (1395)
فرصت مطالعاتی
فرصت مطالعاتی حامد سلیمی کناری (1401)
جذب گرنت
گرنت پژوهشی Hamed Salimi-Kenari (2019)
شرکت در برنامه‌های بازدید از جامعه و صنعت