06 فروردین 1402
حامد سليمي كناري

حامد سلیمی کناری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی پلیمر
تلفن: 01135305105
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Hamed Salimi-Kenari, Mehdi Barari, Seyed Reza Nabavi, Atefeh Mousavi Anejeh, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh (2023) Step by Step Modification of Electrospinning Process to Fabricate Ultra-Fine Dextran Nanofibers Polymer-Plastics Technology and Materials: 3; 294-305
2
محمد رفیعی، سید مرتضی مظفری، حامد سلیمی کناری (1401) تأثیر غلظت عامل پخت 1- متیل ایمیدازول کپسوله شده با دیواره اپوکسی جامد بر خواص مکانیکی رزین اپوکسی علوم و تکنولوژی پلیمر: 34; 523-532
3
B. B. Shahbahram, Sayed Mahmood Rabiee, Reza Shidpoor, Hamed Salimi-Kenari (2022) Exploring the Dependence of Magnetic and Structural Properties on Co-precipitated Replacement of Zn in CoFe2O4 Nanoparticles JOURNAL OF ELECTRONIC MATERIALS: 51; 2552–2563
4
B. B. Shahbahram, Sayed Mahmood Rabiee, Reza Shidpoor, Hamed Salimi-Kenari (2022) Role of Praseodymium Addition in the Microstructure and Magnetic Properties of ZnCo Ferrite Nanopowders: Positive or Negative International Journal of Engineering Transactions A: Basics: 35; 14-20
5
بهروز شاه بهرامی، سید محمود ربیعی، رضا شیدپور، حامد سلیمی کناری (1400) سنتز و بررسی خواص مغناطیسی نانو ذرات فریت کبالت-روی به روش هم رسوبی علم و مهندسی سرامیک: 3; 91-104
6
Parisa Nikpour, Hamed Salimi-Kenari, Sayed Mahmood Rabiee (2021) Biological and bioactivity assessment of dextran nanocomposite hydrogel for bone regeneration progress in biomaterials: 1; 271-280
7
فروغ حسنی، راحیل غفاری، حامد سلیمی کناری، حمیدرضا غفوری طالقانی (1400) هیدروژل های نانوکامپوزیتی دکستران-شیشه زیست فعال: اثر وزن مولکولی و مقدار دکستران بر رفتار تورمی و مشخصه های ساختاری علوم و تکنولوژی پلیمر: 3; 249-265
8
Zahra Abbasiyan, Hamed Salimi-Kenari, Reza Fodazi (2020) Interdroplet Interactions and Rheology of Concentrated Nanoemulsions for Templating Porous Polymers LANGMUIR: 37; 76-89
9
Mahdi Faraji, Seyed Reza Nabavi, Hamed Salimi-Kenari (2020) Fabrication of a PAN–PA6/PANI membrane using dual spinneret electrospinning followed by in situ polymerization for separation of oil-in-water emulsions NEW JOURNAL OF CHEMISTRY: 44; 13488-13500
10
ِElmira Moradian, Sayed Mahmood Rabiee, Nooshin Haghighipour, Hamed Salimi-Kenari (2020) Fabrication and physicochemical characterization of a novel magneticnanocomposite scaffold: Electromagneticfield effect on biological properties materials science & engineering c: 116; 111
11
Erfan Dashtimoghadam, Hamed Salimi-Kenari, rasool Nasseri, Kenneth Knudsen, Hamid Mirzadeh, Bo Nyström (2020) Tunable viscoelastic features of aqueous mixtures of thermosensitive ethyl (hydroxyethyl)cellulose and cellulose nanowhiskers Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects: 590; 124489
12
Rahil Ghaffari, Hamed Salimi-Kenari, Farahnaz Fahimipour, Sayed Mahmood Rabiee, Hassan Adeli, Erfan Dashtimoghadam (2020) Fabrication and characterization of dextran/nanocrystalline β-tricalcium phosphate nanocomposite hydrogel scaffolds International Journal of Biological Macromolecules: 148; 434-448
13
Morteza Asadollahzadeh, Sayed Mahmood Rabiee, Hamed Salimi-Kenari (2019) In vitro apatite formation of calcium phosphate composite synthesized from fish bone International Journal of Applied Ceramic Technology: 16; 1969-1978
14
Fatemeh DarvishAlipour, hamidreza Ghafouri Taleghani, Mohsen Ghorbani, Hamed Salimi-Kenari (2019) Fabrication of Nanoporous Functionalized Hydroxyapatite as High Performance Adsorbent for Acid Blue 25 Dye Removal International Journal of Engineering Transactions A: Basics: 32; 193-200
15
Atena Abedi, hamidreza Ghafouri Taleghani, Mohsen Ghorbani, Hamed Salimi-Kenari (2019) Facile and simple synthesis of triethylenetetramine-modified mesoporous silica adsorbent for removal of Cd(II) KOREAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING: 36; 37-47
16
Parisa Nikpour, Hamed Salimi-Kenari, Farahnaz Fahimipour, Sayed Mahmood Rabiee, Mohammad Imani, Erfan Dashtimoghadam, Lobat Tayebi (2018) Dextran hydrogels incorporated with bioactive glass-ceramic: Nanocomposite scaffolds for bone tissue engineering CARBOHYDRATE POLYMERS: 190; 281-294
17
Hamed Salimi-Kenari, Faeze Mollaie, Erfan Dashtimoghadam, Mohammad Imani, Bo Nyström (2018) Effects of chain length of the cross-linking agent on rheological and swelling characteristics of dextran hydrogels CARBOHYDRATE POLYMERS: 181; 141-149
18
Erfan Dashtimoghadam, Hamed Salimi-Kenari, Vahid Forooqi Motlaq, Mohammad Mahdi Hasani-Sadrabadi, Hamid Mirzadeh, Bo Nyström, Kaizheng Zhu, Kenneth Knudsen (2017) Synthesis and temperature-induced self-assembly of a positively charged symmetrical pentablock terpolymer in aqueous solutions EUROPEAN POLYMER JOURNAL: 97; 158-168
19
Zeinab Sadat Sheikholeslami, Hamed Salimi-Kenari, Mohammad Imani, Mohammad Atai, Azizollah Nodehi (2017) Exploring the effect of formulation parameters on the particle size of carboxymethyl chitosan nanoparticles prepared via reverse micellar crosslinking JOURNAL OF MICROENCAPSULATION: 34; 270-279
20
Zeinab Sadat Sheikholeslami, Mohammad Imani, Mohammad Atai, Azizollah Nodehi, Hamed Salimi-Kenari (2017) Purification assay to prepared ultrapure carboxymethyl-chitosan Journal of Macromolecular Science - Pure and Applied Chemistry: 54; 605-611
21
حمیدرضا غفوری طالقانی، حامد سلیمی کناری (1395) مروری بر مدلسازی و شبیه سازی رهایش دارو از هیدروژل پژوهش و توسعه فناوری پلیمر ایران: 3; 5-15
22
Erfan Dashtimoghadam, Ghasem Bahlakeh, Hamed Salimi-Kenari, Mohammad Mahdi Hasani-Sadrabadi, Hamid Mirzadeh, Bo Nyström (2016) Rheological Study and Molecular Dynamics Simulation of Biopolymer Blend Thermogels of Tunable Strength BIOMACROMOLECULES: 17; 3474-3484
23
Hamed Salimi-Kenari, Mohammad Imani, Azizollah Nodehi, Hossein Abedini (2016) An engineering approach to design of dextran microgels size fabricated by water/oil emulsification JOURNAL OF MICROENCAPSULATION: 33; 511–523
مقاله ارائه‌شده
1
Mansoor Arab Firoozjaei, Sayed Morteza Mozaffari, Hamed Salimi-Kenari (2021) The preparation method and properies of one-component epoxy powder adhesive as green adhesive 10th National Seminar of Chemistry and Environment, Iran, Ghochan
2
صالح عاج، حامد سلیمی کناری، حسن عادلی (1400) تهیه و ارزیابی هیدروژل بر پایه پلی وینیل الکل/کیتوسان/روغن گیاهی برای کابرد مهندسی بافت چهارمین کنگره ملی شیمی و نانوشیمی از پژوهش تا فناوری، ایران¡ تهران
3
محمد رفیعی، سید مرتضی مظفری، حامد سلیمی کناری (1400) مروری بر تأثیر شرایط فرایندی پخت بر منحنی های آزمون دینامیکی مکانیکی حرارتی رزین اپوکس ی دی گلیسیدیل اتر بیسفنول آ پخت شده با عوامل ایمیدازولی هفدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، ایران¡ مشهد
4
رضا همتی، حامد سلیمی کناری، محمد ایمانی (1399) نمک زدایی و تصفیه آب با استفاده از روش نوین بر پایه الکترودیالیز دومین همایش راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی، ایران¡ ساری
5
Zahra Abbasiyan, Hamed Salimi-Kenari, Reza Fodazi (2020) Rheological study of nanoemulsion behavior during concentration by evaporation 18th International Congress on Rheology, Rio de Janeiro, RJ, Brazil, Rio de Janeiro, RJ, Brazil
6
Zahra Abbasiyan, Hamed Salimi-Kenari, Reza Fodazi (2020) Nanoemulsions Concentrated By Evaporation As Template for Porous Hydrogels Synthesis AIChE Annual Meeting, United State, Virtual
7
کاظم رعیت دوست تلوکی، الهام امیدبخش امیری، حامد سلیمی کناری (1398) بررسی آزمایشگاهی رفتار جریان دوفازی محلول دکستران-هگزان ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کابردی در شیمی و مهندسی شیمی، با تاکید بر فناوری های بومی ایران، ایران¡ تهران
8
Hamed Salimi-Kenari, Zahra Abbasiyan, Reza Fodazi (2019) Rheology of concentrated nanoemulsions with different volume fractions 91 ANNUAL MEETING OF THE SOCIETY OF RHEOLOGY, ّUSA, RALEIGH, NORTH CAROLINA
9
Hamed Salimi-Kenari, Reza Fodazi (2019) Manipulating the colloidal intraction in micro and nano-emulsions 91 ANNUAL MEETING OF THE SOCIETY OF RHEOLOGY, ّUSA, RALEIGH, NORTH CAROLINA
10
Faezeh karimi, Parisa Nikpour, Mehdi Barari, Hamed Salimi-Kenari (2018) A Basic Approach to Design and Fabrication of Ultra-Fine Dextran Nanofibers 13th International Seminar on Polymer Science and Technology (ISPST 2018), Iran, Tehran
11
Forough Hasasni, Hamed Salimi-Kenari, hamidreza Ghafouri Taleghani, Parisa Nikpour (2018) Evaluation the Effect of the Solution Concentration and Molecular Weight on the Properties of the Dextran Nanocomposite Hydrogels 13th International Seminar on Polymer Science and Technology (ISPST 2018), Iran, Tehran
12
Seyed Reza Nabavi, Mahdi Faraji, Hamed Salimi-Kenari (2018) Fabrication of polyamide-6 Electrospun nanofiber mat coated polyaniline as a membrane for separation of oil in water emolsion The National Conference on Treatment of Water, Air and Soil (TWAS2018), Tehran, Tehran
13
فاطمه درویش علی پور، حمیدرضا غفوری طالقانی، محسن قربانی، حامد سلیمی کناری (1396) Synthesis of Nano-porous Hydoxyapatite اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم، ایران¡ آمل
14
فاطمه درویش علی پور، حمیدرضا غفوری طالقانی، محسن قربانی، حامد سلیمی کناری (1396) مطالعه ایزوترم و سینتیک جذب رنگ Acid Blue 25 توسط نانوجاذب هیدروکسی آپاتیت عامل دار اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم، ایران¡ آمل
15
Parisa Nikpour, Hamed Salimi-Kenari, Sayed Mahmood Rabiee, Mohammad Imani (2017) پیPreparation and Bioactivity Assessment of Dextran-Bioactive Glass Ceramic Nanocomposite Hydrogel for Bone Regeneration INN International Conference/Workshop on "Nanotechnology and Nanomedicine, Iran, karaj
16
Parisa Nikpour, Hamed Salimi-Kenari, Sayed Mahmood Rabiee, Mohammad Imani (2016) Preparation and Characterization of Dextran/bioactive glass ceramic Nanocomposite Hydrogels as a Bone Tissue Substitute 12 international Seminar on Polymer Science and Technology, Iran, Tehran
17
Faeze Mollaie, Hamed Salimi-Kenari, Mohammad Imani, Bo Nyström (2016) Effect of Cross-linking Agents Chain Length on the Network Characteristics of Dextran Hydrogel, A Rheometric and Swelling studies 12 international Seminar on Polymer Science and Technology, Iran, Tehran
18
Mohammad Asadollahzadeh, Sayed Mahmood Rabiee, Hamed Salimi-Kenari (2016) In Vitro Nanoapatite Forming Ability of Calcium Phosphate Composite Cement Derived From Fish Bone 6th International Congress on Nanoscience & Nanotechnology, IRAN, Karaj
19
Mohammad Azizian, Sayed Mahmood Rabiee, Hamed Salimi-Kenari (2016) Fabrication and Evaluation of Sol-Gel Derived Nano-Bioactive Glass-Ceramic/Zirconia Coating on Stainless Steel 6th International Congress on Nanoscience & Nanotechnology, IRAN, Karaj
20
حامد سلیمی کناری، حمیدرضا غفوری طالقانی، محمد ایمانی، عزیزالله نودهی (1395) بررسی اثر غلظت پلیمر بر تغییرات اندازه ذرات و مورفولوژی میکروژلهای شبکه ای شده دکسترانی دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی، ایران¡ تهران
21
مهدی براری، سید رضا حسینی زوارمحله، سید رضا نبوی، حامد سلیمی کناری (1395) بررسی برخی از عوامل موثر در تهیه نانوالیاف پلیمری زیست تخریب پذیر دکستران به روش الکتروریسی دومین کنفرانس بین المللی در شیمی و مهندسی شیمی، ایران¡ تهران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
فهیمه اصغری، مرتضی قربان زاده آهنگری، حامد سلیمی کناری (1398) شبیه سازی برهم کنش نانوکامپوزیت دکستران با نانوذرات به روش مکانیک کوانتومی
2
فاطمه درویش علی پور، حمیدرضا غفوری طالقانی، حامد سلیمی کناری، محسن قربانی (1396) سنتز و ارزیابی نانوجاذب هیدروکسی آپاتیت عامل دار شده جهت حذف رنگ از محلول های آبی
3
آتنا عابدی، حمیدرضا غفوری طالقانی، حامد سلیمی کناری، محسن قربانی (1396) سنتز نانوجاذب سیلیکاتی اصلاح شده جهت جداسازی یون های کادمیم از محلول آبی
4
5
مهدی براری، حامد سلیمی کناری، سید رضا حسینی زوارمحله، سید رضا نبوی (1395) تهیه و مشخصه یابی نانو الیاف مبتنی بر دکستران/پلی وینیل الکل به روش الکتروریسی با نگرشی بر کارکردهای بالینی
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
سخنرانی
1
حامد سلیمی کناری (1399) روشهای مقدماتی کنترل کیفیت مواد پلیمری دانشگاه مازندران