1403/03/24
حامد سلیمی کناری

حامد سلیمی کناری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری
نشانی:
تلفن: 01135305105

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی آزمایشگاهی رفتار جریان دوفازی محلول دکستران-هگزان
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
میکروفلوئیدیک، جریان مایع-مایع، رژیم دریپینگ، رژیم انتقالی، دکستران
سال 1398
پژوهشگران کاظم رعیت دوست تلوکی ، الهام امیدبخش امیری ، حامد سلیمی کناری

چکیده

در این کار، برای شناخت بهتر جریان های دوفازی مایع-مایع، تشکیل قطرات محلول پلیمری دکستران 70 در دو رژیم جریان انتقالی و دریپینگ و درون میکروکانال T-شکل مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا فرآیند تشکیل قطرات در هر یک از دو رژیم مورد بررسی قرار گرفت. سپس اثر نرخ جریان فاز پیوسته روی اندازه قطرات و میزان تولید آن ها بررسی شد. مشاهدات نشان داد که در رژیم انتقالی، افزایش نرخ جریان فاز پیوسته تأثیر بیشتری روی اندازه قطرات دارد. همچنین، بررسی نرخ تولید قطرات نشان داد که میزان تولید قطرات در رژیم دریپینگ بیشتر از رژیم انتقالی می باشد.