18 خرداد 1402
حامد سليمي كناري

حامد سلیمی کناری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی پلیمر
تلفن: 01135305105
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی آزمایشگاهی رفتار جریان دوفازی محلول دکستران-هگزان
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
میکروفلوئیدیک، جریان مایع-مایع، رژیم دریپینگ، رژیم انتقالی، دکستران
پژوهشگران کاظم رعیت دوست تلوکی (نفر اول) ، الهام امیدبخش امیری (نفر دوم) ، حامد سلیمی کناری (نفر سوم)

چکیده

در این کار، برای شناخت بهتر جریان های دوفازی مایع-مایع، تشکیل قطرات محلول پلیمری دکستران 70 در دو رژیم جریان انتقالی و دریپینگ و درون میکروکانال T-شکل مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا فرآیند تشکیل قطرات در هر یک از دو رژیم مورد بررسی قرار گرفت. سپس اثر نرخ جریان فاز پیوسته روی اندازه قطرات و میزان تولید آن ها بررسی شد. مشاهدات نشان داد که در رژیم انتقالی، افزایش نرخ جریان فاز پیوسته تأثیر بیشتری روی اندازه قطرات دارد. همچنین، بررسی نرخ تولید قطرات نشان داد که میزان تولید قطرات در رژیم دریپینگ بیشتر از رژیم انتقالی می باشد.