1403/03/25
حامد سلیمی کناری

حامد سلیمی کناری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری
نشانی:
تلفن: 01135305105

مشخصات پژوهش

عنوان
مروری بر مدلسازی و شبیه سازی رهایش دارو از هیدروژل
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
هیدروژل، رهایش دارو، مدلسازی، رهایش کنترل شده
سال 1395
مجله پژوهش و توسعه فناوری پلیمر ایران
شناسه DOI
پژوهشگران حمیدرضا غفوری طالقانی ، حامد سلیمی کناری

چکیده

امـروزه پیشـرفت های فراوانـی در ارتبـاط بـا فناوری هـای انتقـال و رهایـش کنترل شـده دارو صـورت گرفتـه اسـت. حامل هـای نوین رهایش دارو بـر پایه پلیمر، بـا هدف تأمین نیازهـای روز افـزون در زمینه هـای دارویـی و پزشـکی، طراحی و سـاخته شـده اند. هدف از ایـن مطالعـه ارائـه دیـد کلـی از اصـول بنیـادی و روش های مدل سـازی رهایـش دارو از سـامانه های هیدروژلـی اسـت. مدل سـازی ریاضـی بـا شناسـایی عامل هـای کلیـدی و سـازوکارهای مولکولی رهایش، نقش مهمی در تسـهیل طراحی سـامانه های دارورسـانی، ایفـا می کنـد. در ایـن مقالـه، ابتدا بـه نقش برجسـته هیدروژل هـا در رهایش کنترل شـده، سـازوکار رهایـش مولکولـی و معیارهـای طراحـی هیـدروژل بـرای کاربردهـای رهایش کنترل شـده، پرداخته می شـود. سـپس چندین سـازوکار بـرای توصیف رهایـش مولکولی از سـامانه های پلیمـری هیـدروژل از جملـه رهایـش کنترل شـده با نفوذ، تـورم و رهایش کنترل شـده شـیمیایی توضیـح داده می شـود. همچنیـن هندسـه دسـتگاه، مفروضـات و محدودیت هـا و معـادالت بـه دسـت آمـده برای هرکدام از سـامانه ها آورده شـده اسـت. بخـش پایانـی مقالـه بـر سـامانه های هیدروژلـی در حـال ظهـور و چالش هـای مرتبط با مدل سـازی ایـن سـامانه ها متمرکز شـده اسـت.