1403/03/25
حامد سلیمی کناری

حامد سلیمی کناری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری
نشانی:
تلفن: 01135305105

مشخصات پژوهش

عنوان
مروری بر تأثیر شرایط فرایندی پخت بر منحنی های آزمون دینامیکی مکانیکی حرارتی رزین اپوکس ی دی گلیسیدیل اتر بیسفنول آ پخت شده با عوامل ایمیدازولی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
رزین اپوکسی ، عامل پخت ، آزمون دینامیکی مکانیکی حرارتی، شرایط فرایندی
سال 1400
پژوهشگران محمد رفیعی ، سید مرتضی مظفری ، حامد سلیمی کناری

چکیده

رزینهای اپوکسی پلیمرهای گرماسختی هستند که به طور گسترده در کاربردهای مختلف نظیر کامپوزیتها، چسب ها، رنگها و کفپوشها استفاده می شوند. رزینهای اپوکسی، به رزینهای اپوکسی گلیسیدیل و اپوکسی غیرگلیسیدیل دسته بندی می شوند . متداولترین رزینهای اپوکسی مصرفی، بر پایه دی گلیسیدیل اتر بیسفنول آ (DGEBA) می باشد. رزینهای اپوکسی برای پخت به مواد شیمیایی نیاز دارند که عوامل پخت نامیده می شوند. نوع عوامل پخت و همچنین شرایط فرایند پخت رزین اپوکسی نقش مهمی در کاربرد و خواص آن دارند. اثر شرایط فرایند پخت از قبیل نرخ حرارت دهی، برنامه های دمایی و زمانی پخت، زمان ماندگاری عامل پخت، حضور نانو مواد و غلظت عوامل پخت ایمیدازولی بر خواص دینامیکی مکانیکی حرارتی سامانه رزین اپوکسی پخت شده در این مقاله مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزا یش زمان ماندگاری عامل پخت با دیواره اپوکسی جامد، رزین اپوکسی مایع به درون رزین اپوکسی جامد نفوذ می کند و سازگاری دو رزین بهبود و به تبع مدول ذخیره ای رزین پخت شده افزا یش می یابد .