1403/03/24
حامد سلیمی کناری

حامد سلیمی کناری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری
نشانی:
تلفن: 01135305105

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر غلظت پلیمر بر تغییرات اندازه ذرات و مورفولوژی میکروژلهای شبکه ای شده دکسترانی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
میکروژل دکستران، اندازه و توزیع اندازه ذرات
سال 1395
پژوهشگران حامد سلیمی کناری ، حمیدرضا غفوری طالقانی ، محمد ایمانی ، عزیزالله نودهی

چکیده

کاربرد زیست پلیمرها در تهیه سامانه های نوین دارورسانی ذره ای و دستیابی به رهایش کنترل شده داروها یا بندآوری خون و مانند اینها دستاورد رو به رشدی در علوم پزشکی به شمار می رود. میکروژل دکسترانی از این نوع سامانه ها هستند. خصوصیات فیزیکی و ساختار شیمیایی این میکروژل ها شامل متوسط اندازه ذرات )و توزیع آن( و نسبت تورم تعادلی آنها بر ویژگی های کارکردی نهایی میکروسفره ای حاصل مانند سرعت بندآوری خون یا حمل دارو بسیار تاثیرگذار هستند. در این تحقیق؛ میکروژل ها با شبکه ای کردن شیمیایی دکستران در قطرکهای فاز داخلی یک ا سوسپانسون یگانه معکوس ( w/o ( تهیه شدند. فاز داخلی شامل محلول پلیمر )دکستران در محلول آبی هیدروکسید سدیم( بود و فاز خارجی شامل اکتان یا هگزان همراه با یک پایدارکننده غیر یونی بود. خصوصیات فیزیکی و ساختار شیمیایی میکروژل حاصل نظیر اندازه ذره و توزیع آن و نیز درصد تورم تعادلی آن، که بر کاربرد نهایی میکروسفرهای تهیه شده )مانند تسریع در انعقاد خون یا حمل دارو( بسیار تاثیرگذار هستند، مورد مطالعه قرار گرفتند.