18 خرداد 1402
حامد سليمي كناري

حامد سلیمی کناری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی پلیمر
تلفن: 01135305105
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری

مشخصات پژوهش

عنوان سنتز و بررسي خواص مغناطيسي نانو ذرات فريت كبالت-روي به روش هم رسوبي
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
فریت کبالت، فریت روی، هم رسوبی
مجله علم و مهندسی سرامیک
شناسه DOI 20.1001.1.23222352.1400.10.0.8.1
پژوهشگران بهروز شاه بهرامی (نفر اول) ، سید محمود ربیعی (نفر دوم) ، رضا شیدپور (نفر سوم) ، حامد سلیمی کناری (نفر چهارم)

چکیده

انو ذرات فریت کبالت-روی به روش هم رسوبی سنتز شدند. در فرآیند حاضر، نانو ذرات در pH های مختلف رسوب داده شده، سپس در دمای °C 750 به مدت 2 ساعت کلسینه شدند. آنالیز پراش اشعه ایکس(XRD) تشکیل ترکیبات تک فازی از فریت-کبالت – روی را در همه نمونه ها تأیید نمود. محاسبات ویلیامسون-هال نشان داد که مقدار کرنش در نمونه تهیه شده در 8 = pH معادل 4-10*7- می باشد. این مقدار برای pH های 11 و 14 به ترتیب به 4-10*1 و 3-10*1 افزایش یافت. بر همین اساس بالاترین مقدار قطر کریستالیت در 14= pH برابر nm 35/51 بدست آمد. تصاویر میکروسکپ الکترونی نشر میدانی (FESEM) ، توزیع نسبتاً یکنواختی از ذرات با میانگین اندازه ای برابر 9/38، 1/50 و 7/30 نانومتر را به ترتیب برای نمونه های رسوب شده در pH های 8، 11 و 14 نشان داد. با بررسی خواص مغناطیسی به کمک آنالیز مگنتومتر نمونه ارتعاشی (VSM)، مشخص شد که پارامترهای مغناطش اشباع (MS)، ثابت انیزوتروپی (K) و گشتاور مغناطیسی (nB) نمونه ها در pH های مختلف، متفاوت است. این ویژگی ها برای نمونه تهیه شده در 8=pH به ترتیب برابر emu/g 48/95، erg/Oe 103 *614/14و 06/4 بدست آمدند، در حالی که در 11= pH به emu/g 34/100، erg/Oe 103 *358/15و 27/4 افزایش یافته و در 14=pH به emu/g 98/81، erg/Oe 103 *712/11 و 49/3 تغییر یافتند. نتایج نشان داد که تغییر در پارامترهای ریزساختاری ناشی از تفاوت pH، تأثیر چشمگیری بر خواص معناطیسی نانو ذرات سنتز شده دارد.