1403/04/01
حامد سلیمی کناری

حامد سلیمی کناری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری
نشانی:
تلفن: 01135305105

مشخصات پژوهش

عنوان
مدلسازی موازنه جمعیتی برای پیش‌بینی اندازه قطرات دکسترانی در فرآیند پراکندگی مایع-مایع
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
: میکروسفر دکستران، معادله موازنه جمعیتی، اندازه ذرات، توزیع اندازه ذرات
سال 1402
پژوهشگران زینب یوسف پور(دانشجو)، ایمان اسماعیلی پایین افراکتی(استاد مشاور)، حامد سلیمی کناری(استاد راهنما)

چکیده

استفاده از پلیمرهای زیستی مانند دکستران به شکل میکروسفر، دستاورد امیدوارکننده‌ای در سیستم‌های دارورسانی ذره‌ای مدرن برای رسیدن به رهایش کنترل‌شده دارو یا در کاربردهای بالینی به عنوان عامل بندآوری خون است. خواص فیزیکی و شیمیایی میکروسفرهای دکستران، مانند میانگین اندازه ذرات و توزیع اندازه ذرات، بر ویژگی‌های کاربردی میکروسفر‌های نهایی بسیار مؤثر است. فاز آبی امولسیون مورد بررسی در این مطالعه شامل محلول آبی دکستران در حضور هیدروکسید سدیم و فاز روغنی شامل هگزان با یک پایدارکننده غیر یونی است. برای توصیف تغییرات توزیع اندازه ذرات در طول فرآیند شبکه‌ای شدن، اثر غلظت پایدارکننده، غلظت شروع کننده، جزء‌حجمی فاز پراکنده و سرعت هم‌زدن بر اندازه نهایی و توزیع اندازه میکروسفرها با استفاده از مدل موازنه جمعیتی (PBM) مورد بررسی قرار گرفت. معادلات انتگرالی-دیفرانسیلی حاصل از مدل موازنه جمعیتی با استفاده از تکنیک میانگین سلولی حل شد. مقادیر پارامترهای قابل تنظیم برای معادلات PBM توسط الگوریتم ژنتیک بهینه شد. مطابقت خوبی بین نتایج آزمایشگاهی موجود در تحقیقات پیشین و نتایج نهایی مدلسازی مشاهده شد، بنابراین مدل معتبر مطالعه حاضر می‌تواند برای به دست آوردن میکروسفرهایی با اندازه خاص اعمال شود