1403/01/25
باقر سیدعلیپور

باقر سیدعلیپور

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: http://orcid.org/0000-0002-3854-9328
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56725735600
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه مازندران-دانشکده علوم پایه-گروه زیست سلولی و مولکولی
تلفن: 01135302405

تحصیلات

  • دکترای تخصصی بیوشیمی ، دانشگاه تهران ، ایران (1383 - 1388)
    عنوان رساله: ایجاد جهش در ژن لوسیفراز گونه ایرانی با استفاده از تکنیک جهش زایی هدف دار جهت غربالگری آنزیمی با ویژگی جدید
  • کارشناسی ارشد بیوشیمی ، تربیت مدرس ، ایران (1381 - 1383)
    عنوان رساله: کلونینگ و تعیین توالی ژن لوسیفراز گونه ایرانی Lampyris turkestanicus
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
Implications of ALS-Associated Mutations on Biochemical and Biophysical Features of hSOD1 and Aggregation Formation saideh Mohammadi, Bagher Seyedalipour, , Saman Hosseinkhani, Mojtaba Mohseni (2024)
A bioluminescent earthworm luciferase mimetic MIL-101(Cr)-MOF for enhanced luciferin chemiluminescence and H2O2 sensing Afsaneh nemati, Mohammad Javad Chaichi, Moslem Mansour Lakouraj, Saman Hosseinkhani, Bagher Seyedalipour (2023)
Sensitive determination of urea in luciferin chemiluminescence system using an experimental design Afsaneh nemati, Mohammad Javad Chaichi, Saman Hosseinkhani, Moslem Mansour Lakouraj, Bagher Seyedalipour (2023)
Human DT-diaphorase expression in Escherichia coli: optimization, purification and structural stability Bita Rouh, Bagher Seyedalipour, Saman Hosseinkhani, Abasalt Hosseinzadeh Colagar (2022)
بررسی تأثیرسالیسیلیک اسید بر میزان متابولیتهای ثانویه ریشههای نابجا و کالوس گیاه سرخارگل عباسعلی دهپور جویباری، سید حسین هاشمیان احمدی، علی پاکدینپاریزی، وحید عبدوسی، باقر سیدعلیپور (1401)
Antioxidant Effects of Methanol Extract of Dracocephalum kotschyi in Acetic Acid Induced Rat Colitis Model Zakieh Keshavarzi, Fereshte safari, Bagher Seyedalipour, Amirreza khoshniat, Reza Azizi, Fatemeh Maghool, Mehran Vatanchian (2022)
Lipase immobilization on a novel class of Zr-MOF/electrospun nanofibrous polymers: Biochemical characterization and efficient biodiesel production Arastoo Badoei-Dalfard, Arezoo Shahba, Fatemeh Zaare, Ghasem Sargazi, Bagher Seyedalipour, Zahra Zahra Karami (2021)
Production of Lipase by Isolated Halophile, Halobacillus sp. Strain AR11 from International Miankaleh Wetland sedigheh rajaei, Bagher Seyedalipour, salman ahmady asbchin, Gholam Hossein Riazi (2021)
Biochemical, Toxicological, and Histopathological outcome in rat brain following treatment with NiO and NiO nanoparticles Aidin Marzban, Bagher Seyedalipour, Manijeh Mianabadi, Ali Taravati, Seyed Mohammad Hoseini (2019)
Copper nanoparticles promote rapid wound healing in acute full thickness defect via acceleration of skin cell migration, Proliferation, and neovascularization Sanaz Alizadeh, Bagher Seyedalipour, Saeed Shafieyan, Abolfazl Kheime, Parvaneh Mohammadi, Naser Aghdami (2019)
Moderately Halophilic Bacteria and Their Industrially Important Enzymes from the Ancient Ecosystem Badab-e Surt Leila Satari Faghihi, Bagher Seyedalipour, salman ahmady asbchin, Gholam Hossein Riazi (2019)
بررسی مقایسه ای سمیت نانوذره نیکل و کلرید نیکل بر بافت و آنزیم های کبدی در موش صحرایی فرنوش انوشا، باقر سیدعلیپور، علی طراوتی، منیره موحدی (1397)
بررسی اثر نانوذره مس بر زنده مانی و مهاجرت سلولهای کراتینوسیت ساناز علیزاده، ناصر اقدمی، باقر سیدعلیپور، پروانه محمدی (1397)
Introduction of Two Halo-Alkali-thermo-stable Biocatalysts: Purification and Characterization Leila Satari Faghihi, Bagher Seyedalipour, Gholam Hossein Riazi, salman ahmady asbchin (2018)
جداسازی و شناسایی باکتری های نمک دوست تولیدکننده آنزیم لیپاز از تالاب میانکاله صدیقه رجایی، سلمان احمدی اسب چین، باقر سیدعلیپور، غلامحسین ریاضی (1396)
بررسی اثر سایتوتوکسیک چالکون سنتتیک جدید حامل گروه4-متوکسی فنیل بر رده سلولی HeLa با روش MTT باقر سیدعلیپور، مقدسه فاضلی، سلمان احمدی اسب چین، حمید چشمی، لیلا سادات الداغی (1394)
بررسی تجزیه زیستی رنگ آزوی "قرمز کونگو" موجود در فاضلاب صنایع توسط باسیلوس تورنژنسیس سلمان احمدی اسب چین، رضا تبارکی، محد فریدی، باقر سیدعلیپور (1394)
ارزیابی سیتوتوکسیک نانوذره نقره بر رشد و نمو جنین و بافت کلیه موش باردار باقر سیدعلیپور، آمنه عارفی فر، رمضان خان بابایی، سید محمد حسینی (1394)
بررسی سمّیت نانوذرات نقره بر آنزیم های ALT ، AST ، ALP و تغییرات هیستوپاتولوژی کبد در موش نژاد NMRI باقر سیدعلیپور، آمنه عارفی فر، رمضان خان بابایی، سید محمد حسینی (1394)
مقاله ارائه شده
بررسی اثر عصاره آبی Nostoc sp. بر میزان رنگدانه های گیاه Chenopodium quinoa Wild. عارف شیخ امیری، احسان نظیفی، باقر سیدعلیپور (1401)
Study of aqueous extract of Nostoc sp. on Chenopodium quinoa wild germination Aref Sheikh Amiri, Ehsan Nazifi, Bagher Seyedalipour (2022)
تأثیر جهش جدید در لوپ VI سوپراکسید دیسموتاز انسانی بر ساختار و فعالیت آنزیمی نسترن نمدیان، باقر سیدعلیپور، سامان حسینخانی (1400)
اثر نانو ذره نقاط کربنی و نقاط کربنی دوپه شده با نیتروژن روی مرحله جوانه زنی گیاه کنجد پریناز اکبری، احسان نظیفی، زینب رحمانی، باقر سیدعلیپور (1400)
تاثیر عصاره آبی سیانوباکتری Nostoc commune روی بذرهای گیاه کنجد سارا امیری، احسان نظیفی، باقر سیدعلیپور (1400)
بررسی جهش نقطه ای در موقعیت 138لوپ الکترو استاتیک آنزیم سوپر اکسیددیسموتاز بوسیله شبیه سازی دینامیک مولکولی الهه مودت، باقر سیدعلیپور، سامان حسینخانی، اباصلت حسین زاده کلاگر (1400)
Effect of carbon dot nanoparticles on sesame seeds Parinaz Akbari, Ehsan Nazifi, Zeinab Rahmani, Bagher Seyedalipour (2021)
The effect of aqueous extract of cyanobacterium Nostoc commune on sesame seeds Sara Amiri, Ehsan Nazifi, Bagher Seyedalipour (2021)
بررسی جهشهای نقطهای بر ساختار آنزیم SOD1انسانی با شبیه سازی دینامیک مولکول مبینا ملکی، باقر سیدعلیپور، سامان حسینخانی، احسان نظیفی (1399)
جهش زایی هدف دار در لوپ 6سوپر اکسید دیسموتاز 1انسانی به منظور بررسی خصوصیات آنزیم جهش یافته نیلوفر لاری، باقر سیدعلیپور، علی طراوتی، سامان حسینخانی (1399)
ارزیابی عملکردی و ساختاری آنزیم جهش یافته SOD1انسانی در اسکلروز جانبی آمیوتروفیک سید مهدی حسینی فرادنبه، باقر سیدعلیپور، سامان حسینخانی، فاطمه رودباری (1399)
مهندسی آنزیم SOD1به روش جهشزایی هدفدار به منظور بهبود پایداری دمایی آنزیم جهشیافته سید مهدی حسینی فرادنبه، باقر سیدعلیپور، سامان حسینخانی، فاطمه رودباری (1399)
Synthesis of pH-responsive alginate-chitosan nanocapsule loaded with amylase Masoomeh Nazari, Ali Taravati, Bagher Seyedalipour (2019)
خالص سازی آنزیم گلوتاتیون S ترانسفراز از نمونه گاماروس دریای خزر به روش کروماتوگرافی مهرناز منیری، علی طراوتی، فاطمه توحیدی، باقر سیدعلیپور (1396)
تولید فیتاز خارج سلولی توسط Bacillus sp. MGH3 جدا شده از رسوبات دریای مازندران فاطمه قربان زاده، مجتبی محسنی، باقر سیدعلیپور (1396)
Investigating of LDH structure in the presence of Morin Melika Mazlaghaninia, Maliheh Sadat Atri, Bagher Seyedalipour (2016)
بررسی تولید آنزیم پکتیناز توسط باکتریهای نمکدوست تالاب میانکاله صدیقه رجایی، سلمان احمدی اسب چین، باقر سیدعلیپور (1395)
غربالگری و جداسازی باکتریهای هالوفیل مقاوم به فلز سنگین سرب از چشمههای بادابسورت لیلا ستاری فقیهی، سلمان احمدی اسب چین، باقر سیدعلیپور (1395)
SCREENING AND ISOLATION OF EXTRACELLULAR PROTEASE PRODUCING HALOPHILIC BACTERIA FROM BADAB-SOURT Leila Satari Faghihi, salman ahmady asbchin, Bagher Seyedalipour (2016)
تعیین پارامترهای سینتیکی آنزیم لاکتاتدهیدروژناز در حضور و عدم حضور مهارکننده مورین ملیکا مزلقانی نیا، ملیحه سادات عطری، باقر سیدعلیپور (1395)
تولید آنزیم ژلاتیناز توسط باکتری های نمک دوست جداشده ازتالاب میانکاله صدیقه رجایی، سلمان احمدی اسب چین، باقر سیدعلیپور (1395)
کتاب
مقدمه ای بر کلون سازی ژن و آنالیز DNA باقر سیدعلیپور، روح الله همتی، پیام بازیار (1401)
سخنرانی
اختلالات آنزیمی SOD1 و بیماری ALS باقر سیدعلیپور (1402)
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
اخلاق آموزشگری در آموزش عالی باقر سیدعلیپور (1397)
کارگاه ارزیابی درونی گروه ها باقر سیدعلیپور (1395)
روش و فنون تدریس باقر سیدعلیپور (1394)
کارگاه آموزشی سنجش و ارزشیابی باقر سیدعلیپور (1394)
معرفت شناسی از منظر قرآن کریم باقر سیدعلیپور (1393)
فعالیت های علمی اجرایی
پایان نامه
بررسی اثر عصاره جلبک سبز Ulva sp. روی شاخص‌های فیزیولوژیک گیاه کینوا زهرا ولی زاده، باقر سیدعلیپور، احسان نظیفی (1402)
اثر عصاره Nostoc sp. روی شاخص‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه کینوا عارف شیخ امیری، باقر سیدعلیپور، احسان نظیفی (1402)
اثر عصاره سیانوباکتری Nostoc commune روی شاخص‌های فیزیولوژیکی گیاه برنج ماهان دارنهال، باقر سیدعلیپور، احسان نظیفی (1401)
بهینه سازی بیان آنزیم دیافوراز انسانی در اشریشیا کلی و خالص سازی آن بیتا روح، اباصلت حسین زاده کلاگر، سامان حسینخانی، باقر سیدعلیپور (1398)
بررسی اثرات عصاره زرین گیاه بر کولیت اولسراتیو القا شده توسط استیک اسید در موش های صحرایی نر فرشته صفری، اباصلت حسین زاده کلاگر، ذکیه کشاورزی، باقر سیدعلیپور (1396)
خالص سازی آنزیم گلوتاتیونS-ترانسفراز از گاماروس دریای خزر و بررسی پارامتر های سینتیکی آن مهرناز منیری، باقر سیدعلیپور، فاطمه توحیدی، علی طراوتی (1396)
مطالعه سینتیکی و ساختاری آنزیم لاکتات دهیدروژناز در حضور مورین و اسکوپولتین ملیکا مزلقانی نیا، باقر سیدعلیپور، ملیحه سادات عطری (1395)
بررسی اگزوزوم ها در فیبروبلاست های انسانی پیر و کشت یافته در محیط فاقد سرم نادیا غبیشاوی، امراله مصطفی زاده، باقر سیدعلیپور (1386)

علایق پژوهشی

  • مهندسی پروتئین و پروتئو میکس، پایداری آنزیم، پایش گونه های آمیلوئید در آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز انسانی
بیشتر

سوابق اجرایی

  • مدیر گروه نانو و بیوتکنولوژی (1397 - 1399)
  • عضو کمیته اخلاق زیستی دانشگاه مازندران (1396 - 1398)
بیشتر