1402/12/05
باقر سیدعلیپور

باقر سیدعلیپور

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: http://orcid.org/0000-0002-3854-9328
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56725735600
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه مازندران-دانشکده علوم پایه-گروه زیست سلولی و مولکولی
تلفن: 01135302405

مشخصات پژوهش

عنوان
جداسازی و شناسایی باکتری های نمک دوست تولیدکننده آنزیم لیپاز از تالاب میانکاله
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
باکتری های تولیدکننده آنزیم لیپاز، نمک دوست، جداسازی، تالاب میانکاله.
سال 1396
مجله زيست شناسي دريا
شناسه DOI
پژوهشگران سلمان احمدی اسب چین ، غلامحسین ریاضی ، باقر سیدعلیپور ، صدیقه رجایی

چکیده

لیپازها یکی از پرکاربردترین آنزیم ها در بیوتکنولوژی و شیمی آلی هستند و به عنوان سومین آنزیم صنعتی از اهمیت فراوانی برخوردار می باشند. بسیاری از ارگانیسم ها توانایی ترشح آنزیم لیپاز را دارند اما در میان آن ها باکتری ها اهمیت بیشتری دارند چراکه لیپازهای حاصل از باکتری ها دارای ویژگی های منحصر به فردی مانند پایداری بالا و عدم ایجاد واکنش های جانبی هنگام کاتالیز می باشد. ازآنجایی که پروسه های صنعتی همواره تحت شرایط ویژه و سختی انجام می شوند، یافتن آنزیم هایی با توانایی فعالیت در این شرایط حائز اهمیت است. باکتری های نمک دوست منبع مناسبی از این آنزیم ها می باشند، چراکه آنزیم های تولید شده توسط این میکروارگانیسم ها می توانند فعالیت خود را در دامنه های مختلف دما، غلظت نمک و pH حفظ کنند. در شهریور سال 1394 با هدف جداسازی باکتری های نمک دوست تولیدکننده آنزیم لیپاز و بهینه سازی شرایط رشد جدایه ها نمونه­برداری از آب، خاک و رسوب تالاب میانکاله واقع در استان مازندران صورت گرفت. برای کشت و خالص سازی، نمونه های رقیق شده در محیط کشت جامد تلقیح و در دمای 37 درجه گرمخانه گذاری گردید. غربالگری باکتری ها منجر به جداسازی 10 جدایه نمک دوست شد. سویه ها ازنظر تولید آنزیم لیپاز با استفاده از سنجش به روش پلیت مطالعه شدند. نتایج نشان داد که از میان 6 جدایه منتخب 3 جدایه توانایی تولید آنزیم لیپاز را دارند. این باکتری ها به طور بهینه در محیطی با 5-5/2 درصد نمک، دمای 37-35 درجه سانتی گراد و رشد می کنند. بررسی فیلوژنیک ترادف 16S rDNA برای 3 سویه انجام شد. این سویه ها از نظر فیلوژنیک در جنس های Halomonas-و Halobacillus قرار گرفتند. این مطالعه نخستین بررسی بر روی باکتری های تالاب بین المللی میانکاله به عنوان یک اکوسیستم حاصلخیز می باشد.