1403/01/25
زهرا کریمی موغاری

زهرا کریمی موغاری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302555

تحصیلات

  • دکترای تخصصی علوم اقتصادی ، دانشگاه علامه طباطبایی ، ایران (1373 - 1380)
    عنوان رساله: تاثیر نهادهای بازار کار بر هزینه های مبادله
  • کارشناسی ارشد توسعه و برنامه ریزی اقتصادی ، دانشگاه تهران ، ایران (1369 - 1372)
    عنوان رساله: تاثیر سیاست های تعدیل اقتصادی بر اشتغال
  • کارشناسی علوم اقتصادی ، دانشگاه تهران ، ایران (1399 - 1399)
    عنوان پایان‌نامه: تاثیر سیاست های تعدیل بر اشتغال
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
تاثیر رشد اقتصادی بر فقر: مطالعات تطبیقی برنامه اول و سوم توسعه محمدرضا زارع چمازکتی، زهرا کریمی موغاری، شهریار زروکی (1402)
راهبردهای نهادی توسعه یافتگی خالقانه مردمی مبتنی بر مولفه های هویت مکانی (مطالعه موردی: شهر رشت) حمید رضا بیژنی، یعقوب فروتن، جواد نظری مقدم، زهرا کریمی موغاری (1401)
Iran Labour Market under the Sanctions Zahra Karimi Moughari (2022)
ایران در زیر چتر حاکمیت طبیعی(مطالعه موردی پهلوی دوم) سلمان قراخانی، محسن رنانی، زهرا کریمی موغاری، فرشاد مومنی (1400)
تحلیل عوامل مؤثر بر احتمال فقر خانوار در ایران با تأکید بر نوع فعالیت شهریار زروکی، زهرا کریمی موغاری، سحر اعتمادی (1399)
بررسی تاثیر نگرش به کیفیت و عملکرد نهادها دولتی محمود باقری، محمود شارع پور، زهرا کریمی موغاری (1398)
: ماهیت ترکیبی تصمیم گیری :تصمیم گیری نهادی » و « بهینه سازی » جواد اقدس طینت، علیرضا پور فرج، زهرا کریمی موغاری (1398)
تجانس و اهمیت اقتصاد نهادی برای ساخت اقتصاد اسلامی علیرضا پور فرج، زهرا کریمی موغاری، جواد اقدس طینت (1398)
تاثیر شاخص های توسعه بر درآمد مالیاتی ایران زهرا کریمی موغاری، مهرانگیز غلامرضا (1397)
تبیین و برآورد اشتغال غیررسمی و تحلیل عوامل موثر بر آن زهرا کریمی موغاری، شهریار زروکی، زریان احمدی (1397)
اثر نابرابری آموزشی بر اشتغال استان های ایران زهرا کریمی موغاری، مهرداد مقصودلو، زهرا میلا علمی (1397)
محاسبه و تحلیل ساختار اشتغال غیر رسمی در مناطق شهری استان کردستان زهرا کریمی موغاری، شهریار زروکی، زریان احمدی (1397)
تعیین و تحلیل فضایی سرریز سرمایه گذاری صنعتی استان های ایران جواد براتی، زهرا کریمی موغاری، نادر مهرگان (1396)
Gender and the Factors Affecting Child Labor in Iran Teimour Mohammadi, Zahra Karimi Moughari, Sahand Ebrahimi Pour Faez (2017)
برآورد و تحلیل منابع از دست رفته تأمین اجتماعی در بخش غیررسمی زهرا کریمی موغاری، شهریار زروکی، زریان احمدی (1396)
اثر قیمت بنزین بر شدت انرژی: مطالعه تطبیقی ایران و ترکیه زهرا کریمی موغاری، شهریار زروکی، حمیدرضا تقی پور خوئینی (1395)
جایگاه زنان در بازار کار کشورهای در حال توسعه مسلمان و غیرمسلمان زهرا کریمی موغاری، الهام جهان تیغ، سهند ابراهیمی پور فائز (1395)
Fight against unemployment: rethinking public works programs Amit Bhaduri, Kaustav Banerjee, Zahra Karimi Moughari (2015)
عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری بانکمشتریان یها تجاری ( مطالعه موردی: بانک تجارت شهر نکا – استان مازندران) زهرا کریمی موغاری، حسین اسدی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، نوراله اسدی (1394)
عوامل اقتصادی موثر بر اشتغال زنان زهرا کریمی موغاری، مینو نظیفی، سحر عباسپور (1392)
مقاله ارائه شده
تحلیل عوامل موثر بر اشتغال زنان در مناطق شهری و روستایی ایران با تاکید بر تحصیلات رسمی زهرا کریمی موغاری، شهریار زروکی، نسیم سلمان پور ملکشاه (1397)
طرح پژوهشی خاتمه یافته
بررسی نقش و جایگاه اقتصادی اجتماعی بندر امیرآباد در منطقه و استان زهرا کریمی موغاری، رامین ذوالجناحی اسکویی (1398)
کتاب
نگاهی به اقتصاد ایران چاپ دوم زهرا کریمی موغاری (1399)
Kicking Away the Ladder; Development Strategy in Historical Perspective Zahra Karimi Moughari, Javad Baraty, mohammad abdi seyyedkolaei (2019)
انداختن نردبان ؛ استراتژی توسعه در چشم اندازی تاریخی زهرا کریمی موغاری، جواد براتی، محمد عبدی سید کلایی (1398)
سیاستگذاری اشتغال در برنامه های توسعه ایران زهرا کریمی موغاری، خدیجه پری (1397)
Full Employment and Social Justice Zahra Karimi Moughari (2017)
اشتغال عمومی به مثابه تور حمایتی زهرا کریمی موغاری، نرگس اکبرپور روشن، هدی زبیری (1394)
برگزاری همایش
بزرگداشت نقش زن در دفاع مقدس زهرا کریمی موغاری (1394)
سخنرانی
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
اقتصاد سیاسی ایران زهرا کریمی موغاری (1401)
پایان نامه

علایق پژوهشی

  • اقتصاد توسعه اقتصاد نهادگرا
بیشتر