1403/03/03
زهرا کریمی موغاری

زهرا کریمی موغاری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302555

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی رفتار حداقل دستمزد و اثر آن بر اشتغال جوانان در بازار کار ایران
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
حداقل دستمزد؛ اشتغال؛ ایران
سال 1394
مجله پژوهشنامه اقتصاد كلان
شناسه DOI
پژوهشگران زهرا کریمی موغاری ، رامتین بیدار

چکیده

در این تحقیق، با مطالعه روند تغییرات حداقل دستمزد و معیارها و روشهای تعیین آن و اهمیت آن از جهت تاریخی، آثار اجرای قانون حداقل دستمزد بر سطح اشتغال کشور تجزیه و تحلیل شده است. به علاوه تأثیر اجرای قانون حداقل دستمزد بر اشتغال جوانان در ایران با استفاده از مدل ARDL در دورۀ زمانی 85- 1345، مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعات تجربی در دیگر کشورها نشان داده که اثر حداقل مزد بر اشتغال، بسته به الگوی مورد نظر، می تواند مثبت یا منفی باشد. بر اساس نتایج بدست آمده از تخمین مدل در این تحقیق، اثر حداقل مزد رسمی بر نرخ اشتغال گروه های سنی 14-10 و 24-15، سال مثبت بوده است. این یافته ها با تحولات اشتغال کشور طی دورۀ مورد بررسی سازگار است. طی این سالها، به رغم افزایش حداقل مزد رسمی، اشتغال در کشور سالانه به طور متوسط حدود 6/2 درصد رشد یافته است. شواهد تجربی نشان می دهد که افزایش حداقل مزد رسمی به گسترش اشتغال در بخش غیررسمی منجر گردیده است.