1403/03/03
زهرا کریمی موغاری

زهرا کریمی موغاری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302555

مشخصات پژوهش

عنوان
عوامل اقتصادی موثر بر اشتغال زنان
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
اشتغال؛ زنان؛ توسعه اقتصادی؛ نرخ تحصیلات؛ شبکه عصبی
سال 1392
مجله مطالعات اجتماعي روانشناختي زنان
شناسه DOI
پژوهشگران زهرا کریمی موغاری ، مینو نظیفی ، سحر عباسپور

چکیده

چکیده امروزه با توجه به نقش زنان، اهمیتدادن به وضعیت اشتغال زنان و هدایت آنها بـه بـازار کـار مـیتوانـد زمینه بهرهگیری بهتر جامعه از این نیروی بالقوه را فرآهم . آورد به همین دلیل شـناخت مجموعـه عوامـل زمینهساز مشارکت هرچه بیشتر این جمعیت توانمند در عرصههای اقتصادی و اجتمـاعی کشـور اولویـت ویژهای دارد. هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر متغیرهایی چون نرخ پوشش آموزش ابتدایی، متوسـطه و عالی برای دختران، سهم ارزش افزوده بخش صنعت در تولید ناخالص داخلـی (شـاخص مراحـل توسـعه)، مجذور سهم ارزش افزوده صنعت (شاخص توس ،یهع افتگی) نسبت ازدواج به طلاق (شـاخص اجتمـاعی فرهنگی)، سهم مخارج دولت از تولید ناخالص داخلی (شاخص اندازه دولت ) بر اشتغال زنان در ایران طی اسـتفاده . شـد نتیجـه پـژوهش 1 سالهای 1390-1347 بود. بدین منظور از مدل شبکه عصبی مصـنوعی نشان میدهد که در دوره مورد بررسی افزایش درجه توسع یه افتگی کشور و بـالارفـتن سـطح تحصـیلات زنان، بیشترین تأثیر را در افزایش سهم زنان در نیروی کار داشته . است.