1403/02/04
زهرا کریمی موغاری

زهرا کریمی موغاری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302555

مشخصات پژوهش

عنوان
ضرورت بازنویسی قوانین اقتصادی؛ برنامه ای برای رشد و رونق فراگیر
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
قوانین اقتصادی، استیگلیتز امریکا
سال 1395
پژوهشگران زهرا کریمی موغاری

چکیده

کتاب ضرورت بازنویسی قوانین اقتصادی؛ برنامه ای برای رشد و رونق فراگیرآخرین کتاب استیگلیتز است. این کتاب نشان می دهد که افزایش نابرابری در امریکا حاصل اعمال سیاست های نئولیبرالی در این کشور بوده که قوانین و قواعدی را در تار و پود امریکا تنیده که بر مبنای آن بخش اندکی از جمعیت این کشور منافع حاصل از دستاوردهای اقتصادی را تصاحب می کنند و بخش اعظم جمعیت از مواهب رشد اقتصادی بی بهره اند. استیگلیتز در این کتاب نشان می دهد که نظام اقتصاد نئولیبرالی نظام بیماری است که به فعالیت های سوداگرانه در بازارهای مالی بیش از سرمایه گذاری های مولد پاداش می دهد. در این سیستم بیمار به ناگزیر گرایش به نوآوری کاهش می یابد و به رشد بلند مدت آسیب وارد می شود. به سخنی دیگر، اگر نظام سرمایه داری کنترل نشود می تواند به نتایج فاجعه باری منجرشود.