1403/03/03
زهرا کریمی موغاری

زهرا کریمی موغاری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302555

مشخصات پژوهش

عنوان
چگونه اژدها بیدار شد؟ واکاوی تحولات سیاسی - اقتصادی چین در مسیر کسب جایگاه برتر در اقتصاد جهانی
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
چین، سیاست، اقتصاد، توسعه
سال 1400
پژوهشگران زهرا کریمی موغاری

چکیده

بررسی روند تحولات چین نشان می دهد که دولتمردان چینی از اواخر دهه 1970 تصمیم گرفتند گریبان کشور را از سیاست های زیانبار دوران مائو در زمینه مبارزات ضد امپریالیستی و تداوم اقتصاد دولتی، به تقلید از الگوی روسیه دوران استالین، دست بردارند، و انجام اصلاحات اقتصادی در جهت صنعتی شدن سریع چین، و ارتقاء سطح رفاه مردم را در اولویت قرار دهند. تجدید نظر اساسی در راهبردهای سیاست خارجی و پذیرش همزیستی مسالمت آمیز با کشورهای جهان و تعامل سازنده با کشورهای پبشرفته صنعتی، دسترسی به بازارهای بزرگ صادراتی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و انتقال فناوری های پیشرفته، رشد اقتصادی تحسین برانگیز چین را تسهیل و تسریع کرد و امروزه چین دارای جایگاه اول تولیدات صنعتی در جهان است و در زمینه توسعه اقتصادی و رفع فقر بهترین رکوردهای جهان را کسب کرده است. ایران باید از معجزه اقتصادی چین در راه دستیابی به هدف توسعه اقتصادی درس بگیرد.