1403/03/03
زهرا کریمی موغاری

زهرا کریمی موغاری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302555

مشخصات پژوهش

عنوان
تعیین و تحلیل فضایی سرریز سرمایه گذاری صنعتی استان های ایران
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
اثرات سرریز، سرمایه گذاری صنعتی، توسعه منطقه ای، استان های ایران.
سال 1396
مجله تحقيقات مدل سازي اقتصادي
شناسه DOI
پژوهشگران جواد براتی ، زهرا کریمی موغاری ، نادر مهرگان

چکیده

از جمله عوامل رشد و توسعه مناطق پیرامون مراکز توسعه یافته، وجود اثرات سرریز سرمایه گذاری است که این مطالعه با هدف بررسی اثرات سرریز سرمایه گذاری صنعتی استان های ایران، این اثرات را کمی سازی می کند. بر این اساس، از اقتصادسنجی فضایی برای تبیین اثرات غیرمستقیم یا سرریز سرمایه گذاری صنعتی استفاده می کند. نتایج گویای این واقعیت است که استان های با شاخص جاذبه اقتصادی بالاتر، که به ترتیب عبارتند از: ،0/09 ،0/ تهران، اصفهان، خراسان رضوی، خوزستان و فارس به ترتیب با ضریب 152 0 سرریزهای سرمایه گذاری صنعتی بیشتری نسبت به سایر استان ها / 0/083 و 077 ،0/085 دارند. در مقابل، استان های با فاصله جغرافیایی بسیار از استان های توسعه یافته از جمله ،0/031 ،0/ اردبیل، سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی و ایلام به ترتیب با ضرایب 029 0 بهره مندی کمتری از سرریزهای سرمایه گذاری صنعتی سایر مناطق دارند. / 0/037 و 038 نتایج همچنین نشان می دهد که اثرات سرریز سرمایه گذاری صنعتی برای استان های مختلف، تفاوت قابل توجهی از یکدیگر دارند. بطوریکه برای برخی استان ها، اثرات غیرمستقیم بسیار کمتر از اثرات مستقیم بوده است و برای برخی دیگر از استان ها، اثرات غیرمستقیم نزدیک به اثرات مستقیم سرمایه گذاری صنعتی می باشد. دلیل این امر را می توان به موقعیت جغرافیایی، سیاست ها و مقررات دولتی و مجاورت با استان های توسعه یافته نسبت داد.