16 خرداد 1402
طاهر صفرراد

طاهر صفرراد

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقلیم شناسی کاربردی در برنامه ریزی محیطی
تلفن: 09370286321
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی اقلیم شناسی کاربردی در برنامه ریزی محیطی (1389 - 1393)
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
همت اله رورده، طاهر صفرراد، زهرا علیخانی کشککی (1401) تخمین حداکثر بارش محتمل در حوضه تالار استان مازندران به روش همدیدی پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز: 13; 178-188
2
عامر نیک پور، طاهر صفرراد، بهناز محمدیاری (1401) تغییرات فضایی تراکم ساختمانی و شناسایی عوامل تأثیر گذار (مورد مطالعه: شهر بیجار) پژوهش و برنامه ریزی شهری: دوره 13، شماره 51 - شماره پیاپی 51 بهمن 1401; صفحه 121-138
3
طاهر صفرراد، یداله یوسفی (1401) بررسی آلودگی هوای شهر تهران براساس ویژگی های باد و بارش محیط شناسی: 48(3); 387-402
4
Taher Safarrad, Mostafa Ghadami, Andreas Dittmann (2022) Effects of COVID-19 Restriction Policies on Urban Heat Islands in Some European Cities: Berlin, London, Paris, Madrid, and Frankfurt International Journal of Environmental Research and Public Health: 19(11); 1-25
5
عیسی جوکار سرهنگی، طاهر صفرراد، مریم شطیت زاده (1401) ارزیابی و اولویت بندی حساسیت فرسایش آبکندی با استفاده از مدلهای تراکم سطح و تاپسیس (مطالعه موردی: حوضه آبخیز چنارلی، استان گلستان) پژوهش های فرسایش محیطی: دوره 12، شماره 1، شماره پیاپی 45; 58-75
6
مبینا قلی نژاد، احمد پور احمد، حسین حاتمی نژاد، طاهر صفرراد (1401) تحلیل و ارتقای تاب آوری شهرهای ساحلی در برابر مخاطرات ناشی از تغییر اقلیم (مطالعه موردی: شهر بابلسر) پژوهشهای دانش زمین: 13 (49); 117 - 134
7
طاهر صفرراد (1400) تحلیل تغییرات زمانی شدت جزیره حرارتی شبانه شهر تهران پژوهش های تغییرات آب و هوایی: 4-8; 55-65
8
طاهر صفرراد، یداله یوسفی، عاطفه رضایی طالعی (1400) واکاوی تغییرات سطوح نفوذناپذیر و دمای سطح زمین در قائم شهر تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی: 21 شماره 62; 183-199
9
Taher Safarrad, Mostafa Ghadami, Andreas Dittmann, Mousa Pazhuhan (2021) Tourism Effect on the Spatiotemporal Pattern of Land Surface Temperature (LST): Babolsar and Fereydonkenar Cities (Cases Study in Iran) Land: 10(9),945; 1-24
10
Mostafa Ghadami, Andreas Dittmann, Taher Safarrad (2020) Lack of Spatial Approach in Urban Density Policies: The Case of the Master Plan of Tehran Sustainability: vol. 12, issue 18,; 1-20
11
طاهر صفرراد، معصومه رسولیان، محمد اکبری نسب، نادیا طالب پور (1398) آشکار سازی تجربی آب های کدر و شفاف با استفاده از تصاویر ماهواره سنتینل-2 (مطالعه نمونه ای آبگیر سد سفید رود) مهندسی منابع آب: دوره 12 شماره 43; 87-99
12
عباس ابراهیمی، طاهر صفرراد، غلامرضا جانباز قبادی (1398) ارتباط کاربری های اراضی شهری با تغییرات ویژگی های تابش مطالعه موردی: شهرهای میانی استان مازندران مطالعات ساختار و کارکرد شهری: 21; 161-178
13
تهمینه چهره آرا ضیابری، طاهر صفرراد (1398) ارائه شاخصی جدید برای مطالعه بارش های سنگین و فراگیر سواحل جنوبی خزر طی فصل پاییز جغرافیا و توسعه ناحیه ای: دوره 17 شماره 1: مجلّۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه ای (ب; 283 -306
14
طاهر صفرراد، مهران منصوری نیا، هیرش انتظامی (1398) بیلان تابش و کاربری اراضی شهری نمونه موردی: شهر کرمانشاه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی: 19(53); 217-231
15
مبینا قلی نژاد، طاهر صفرراد، سعید زنگنه شهرکی، همت اله رورده (1398) طراحی اقلیمی و جهت گیری بهینه مساکن مطالعه موردی: شهر قائم شهر مطالعات ساختار و کارکرد شهری: 19; 73-93
16
طاهره انصافی مقدم، فرامرز خوش اخلاق، علی اکبر شمسی پور، رضا اخوان، طاهر صفرراد، فرشاد امیر اصلانی (1397) واکاوی فراوانی رخدادهای گردوغبار و بارش همزمان در جنوب غربی ایران تحقیقات مرتع و بیابان ایران: سال 25، شماره 4، شماره پیاپی 73; 770-788
17
هاجر کارمی، محمد اکبری نسب، طاهر صفرراد (1397) آشکارش جبهه های دمایی ساحلی خلیج فارس و دریای عمان با استفاده از تصاویر مودیس علوم و فنون دریایی: دوره 17 شماره 3; 11
18
نادیا طالب پور، طاهر صفرراد، محمد اکبری نسب، معصومه رسولیان (1397) بررسی شاخص مناسب آشکارسازی لکه نفتی با استفاده از تصاویر ماهواره Sentinel-2 (مطالعه موردی خلیج فارس 26 بهمن 94) اقیانوس شناسی: 9; 31-40
19
همت اله رورده، طاهر صفرراد، هاجر شیردل (1397) پیامدهای گرمایش جهانی بر مناطق گردشگری سواحل جنوبی دریای خزر برنامه ریزی و توسعه گردشگری: دوره 7 شماره 24; 146-163
20
محمد اکبری نسب، طاهر صفرراد، مهدی اکبرزاده (1396) آشکارسازی خطوط ساحلی با تکنیک پردازش تصویر ماهواره ای پژوهش های فرسایش محیطی: 7; 23
21
سیده نسترن هاشمی، محمد اکبری نسب، طاهر صفرراد (1396) آشکارسازی پلوم رودخانه‎ی اروند از طریق تصاویر ماهواره ای هیدروژئومورفولوژی: 4(13); 147-164
22
سحر شعبانپور نوذری، همت اله رورده، طاهر صفرراد (1396) ارتباط الگوهای پیوند از دور بر چرخه آب در اتمسفر ایران جغرافیا: سال 15، شماره 54; 263-274
23
طاهره انصافی مقدم، فرامرز خوش اخلاق، علی اکبر شمسی پور، رضا اخوان، طاهر صفرراد، فرشاد امیر اصلانی (1396) پایش و ارزیابی اثرات گردوغبار بر تغییرات بارش در جنوب غرب ایران با استفاده از سنجش از دور و GIS سنجش از دور و gis ایران: سال 9، شماره دو; 79-98
24
Majid Shadman Roodposhti, Taher Safarrad, Himan Shahabi (2017) Drought sensitivity mapping using two one-class support vector machine algorithms ATMOSPHERIC RESEARCH: 193; 73-82
25
همت اله رورده، طاهر صفرراد (1396) تحلیل اختلاف درجۀ حرارت هوا و دریا بر بارش های سنگین و فراگیر سواحل جنوبی خزر طی فصل پاییز پژوهش های جغرافیای طبیعی: 49 (1); 71-83
26
محمد اکبری نسب، هاجر کارمی، طاهر صفرراد (1395) آشکارش جبهه های ساحلی خلیج عمان و فارس با الگوریتم کنی علوم و فنون دریایی: دوره 17 شماره 3; 34-44
27
مجید حسینی حمید، محمد اکبری نسب، طاهر صفرراد (1395) محاسبه شاخص اندیس بهینه برای پایش آلودگی منابع آب با تصاویر ماهواره ایی، مطالعه موردی حوزه دریای عمان هیدروفیزیک: 2 (1); 35-45
28
Majid Shadman Roodposhti, Jagannath Aryal, Himan Shahabi, Taher Safarrad (2016) Fuzzy Shannon Entropy: A Hybrid GIS-Based Landslide Susceptibility Mapping Method Entropy: 18(10); 1-20
29
ام السلمه بابایی فینی، طاهر صفرراد، مصطفی کریمی احمد آباد (1395) تحلیل و شناسایی الگوهای همدیدی توفان های گردوغبار غرب ایران جغرافیا و مخاطرات محیطی: 17; 105-120
30
قاسم عزیزی، طاهر صفرراد، حسین محمدی، حسنعلی فرجی سبکبار (1395) ارزیابی و مقایسة داده های بازکاوی شدة بارش جهت استفاده در ایران پژوهش های جغرافیای طبیعی: 48(1); 33-49
مقاله ارائه‌شده
1
رحیم بردی آنامرادنژاد، طاهر صفرراد، عیسی آنامرادنژاد، جعفر حبیبی (1398) Using Web Mining in the Analysis of Housing Prices A Case study of Tehran کنفرانس بین المللی وب پژوهی، ایران¡ تهران
2
زینب خارکن، محمد اکبری نسب، طاهر صفرراد (1396) داده های ماهواره لندست) سنجنده (TM5 جهت پایش آب، مطالعه موردی دریای خزر اولیتن همایش بین الملی اقیانوس شناسی غرب آسیا، ایران¡ تهران
3
طاهر صفرراد، مهران منصوری نیا (1396) تحلیل سینوپتیکی الگوهای منجر به بارش های سنگین غرب کشور در طی دوره آماری (1985-2013) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران، ایران¡ شهرکرد
4
طاهر صفرراد، الهام حیدری، بهاره رحیمی پور (1396) تحلیل سینوپتیکی روزهای فراگیر شرجی درسواحل جنوبی خزر دومین همایش ملی توسعه پایدار فضایی در سواحل دریای خزر، ایران¡ بابلسر
5
طاهر صفرراد، مبینا قلی نژاد (1396) نقش عناصر اقلیمی در شکل گیری معماری بومی شهر قائمشهر دومین همایش ملی توسعه پایدار فضایی در سواحل دریای خزر، ایران¡ بابلسر
6
محمود غریبی جویباری، ناصر علیقلی زاده فیروزجایی، طاهر صفرراد، فرامرز بریمانی (1396) سنجش نگرش گردشگران از ابعاد زیستمحیطی دهستان رودپی شمالی دومین همایش ملی توسعه پایدار فضایی در سواحل دریای خزر، ایران¡ بابلسر
7
یداله یوسفی، طاهر صفرراد (1395) ضرورت توسعه گردشگری مبتنی بر منابع طبیعی در مناطق جنگلی شهرستان آمل همایش ملی توسعه پایدار گردشگری؛ از تئوری تا عمل با رویکرد توسعه جوامع محلی، ایران¡ بابلسر
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پایان‌نامه
1
2
3
طاهر صفرراد، همت اله رورده، سجاد باقری سید شکری (1396) ارتباط گرمایش جهانی با تغییرات بارش و آبدهی چشمه های کارستی کرمانشاه
4
سحر شعبانپور نوذری، همت اله رورده، طاهر صفرراد (1395) بررسی چرخه آب در اتمسفر ایران
5
عبدالباسط پناهنده، یداله یوسفی، طاهر صفرراد (1395) ارتباط بین کاربری های شهری و جزیره ی حرارتی در گرگان
6
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

گالری تصاویر

دكتر طاهر صفرراد