07 خرداد 1402
طاهر صفرراد

طاهر صفرراد

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقلیم شناسی کاربردی در برنامه ریزی محیطی
تلفن: 09370286321
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مشخصات پژوهش

عنوان
داده های ماهواره لندست) سنجنده (TM5 جهت پایش آب، مطالعه موردی دریای خزر
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
آب شیرین، آب شور، باندانعکاسی، ترکیب رنگی، شاخص پوشش گیاهی، شاخص فاکتور بهینه.
پژوهشگران زینب خارکن (نفر اول) ، محمد اکبری نسب (نفر دوم) ، طاهر صفرراد (نفر سوم)

چکیده

ژوهش حاضر، به منظور تعیین بهترین ترکیب رنگی به منظور پایش آب شیرین منطقه سفید رود و آب شور دریای خزر انجام گرفته شد. شاخص فاکتور بهینه OIF ، همبستگی باندها و میزان انحراف معیار برای طبقه بندی و ساخت ترکیب های رنگی کاذب داده های ماهواره لندست، سنجنده TM محاسبه گردید. طبقه بندی داده ها از نوع نظارت شده است. در این پژوهش شش باند انعکاسی سنجنده در نرم افزار ENVI فراخوانی شد و اطلاعات این باندها مورد بررسی قرار گرفت. به منظور آشکارسازی پوشش گیاهی از شاخص گیاهی NDVI استفاده گردیده است. ترکیب رنگی 452 مناسب ترین ترکیب رنگی با وضوح و تنوع رنگ ها در آب و خشکی، مشخص شد زیرا نشان دهنده بیشترین میزان OIF بوده است. در زمان ورود حوضه آبخیز سفید رود به دریای خزر، آب به رنگ روشن تر مشاهده شد زیرا آب رودخانه میزان شوری کمتری دارد و پس از آن آب دریا بر آب شیرین رودخانه غالب شده و منطقه به رنگ آبی تیره نمایان شد.