07 خرداد 1402
طاهر صفرراد

طاهر صفرراد

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقلیم شناسی کاربردی در برنامه ریزی محیطی
تلفن: 09370286321
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مشخصات پژوهش

عنوان ارزيابي و اولويت بندي حساسيت فرسايش آبكندي با استفاده از مدلهاي تراكم سطح و تاپسيس (مطالعه موردي: حوضه آبخيز چنارلي، استان گلستان)
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
آبکند، پهنه بندی، ضریب تبییپ، فرسایش خاو، مدلسازی
مجله پژوهش های فرسایش محیطی
شناسه DOI
پژوهشگران عیسی جوکار سرهنگی (نفر اول) ، طاهر صفرراد (نفر دوم) ، مریم شطیت زاده (نفر سوم)

چکیده

فرسایش آبکندی یکی از اشکال پیشرفته و پررسوب فرسایش آبی است که منجر به کاهش توان خاک و ایجاد محدودیت در کاربری اراضی شده و می تواند خطری برای سازه های مختلف باشد. هدف از پژوهش حاضر، تهیه نقشه های پهنه بندی حساسیت فرسایش آبکندی با استفاده از مدل های تراکم سطح و تاپسیس و مقایسه میزان دقت آنها در حوضه آبخیز چنارلی واقع در استان گلستان است. برای انجام این پژوهش ابتدا موقعیت آبکند های منطقه به کمک بازدیدهای میدانی و تصاویر گوگل ارث تعیین شد. از تعداد کل 93 آبکند در منطقه، 64 آبکند برای مدل سازی و تهیه نقشه حساسیت و 29 آبکند برای اعتبارسنجی مدل مورد استفاده قرار گرفت. همچنین لایه های رستری جنس سنگ، ارتفاع، شیب، جهت دامنه، پوشش گیاهی و کاربری اراضی به عنوان متغیرهای اصلی مؤثر در فرسایش آبکندی منطقه تهیه و طبقه بندی شدند. از همپوشانی نقشه های عوامل موثر با نقشه پراکنش آبکند ها، تراکم سطح آن در طبقه های مختلف هر متغیر به دست آمد. ارزیابی نقشه حساسیت فرسایش با استفاده از آبکند های استفاده نشده در مدل سازی بیانگر آن است که نقشه تهیه شده با مدل تراکم سطح صحت بالایی (p=0.91) دارد. در مرحله بعد، به منظور اولویت بندی حساسیت فرسایش آبکندی در سطح زیرحوضه ها از مدل تاپسیس استفاده شد و متغیرهای موثر در هر زیرحوضه به کمک این مدل تعیین و اولویت بندی گردید. بر این اساس زیرحوضه های شماره 2 و 1 به ترتیب با ضریب نزدیکی 791/0 و 657/0 دارای بالاترین حساسیت فرسایش در منطقه هستند. نقشه اولویت بندی مدل تاپسیس با نقشه حساسیت فرسایش آبکندی مبتنی بر مدل تراکم سطح به عنوان نقشه مرجع مقایسه شد. محاسبه ضریب تبیین (R^2) نشان داد که اولویت بندی حساسیت فرسایش آبکندی در سطح زیرحوضه ها نیز از کارایی معنی دار و مناسبی برخوردار است (R^2=0.6)؛ از این رو زیرحوضه های مذکور به عنوان نقطه شروع برنامه های حفاظتی در اولویت قرار می گیرند.