07 خرداد 1402
طاهر صفرراد

طاهر صفرراد

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقلیم شناسی کاربردی در برنامه ریزی محیطی
تلفن: 09370286321
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مشخصات پژوهش

عنوان ارتباط كاربري هاي اراضي شهري با تغييرات ويژگي هاي تابش مطالعه موردي: شهرهاي مياني استان مازندران
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
شار تابش خالص ، تغییر کاربری ، درجه حرارت ، شهرهای میانی مازندران
مجله مطالعات ساختار و کارکرد شهری
شناسه DOI
پژوهشگران عباس ابراهیمی (نفر اول) ، طاهر صفرراد (نفر دوم) ، غلامرضا جانباز قبادی (نفر سوم)

چکیده

تغییر در توازن تابش از طریق افزایش شهرنشینی و تغییر کاربری منجر به افزایش درجه حرارت شهرها شده است. بیلان تابش از طریق ویژگی های شار تابش خالص (RN)شامل، آلبیدو (α)، طول موج بلند ورودی(RL ↓)، طول موج کوتاه ورودی(RS)، تابش بلند برگشتی(RL ↑)، و درجه حرارت سطح زمین (LST) قابل اندازه گیری است. پژوهش پیش رو بیلان تابش را با بهره گیری از تصاویر ماهواره ای لندست 4-5 و 8 برای سال های 1998، 2010 و 2017 در ماه آگوست برای منطقه مورد مطالعه مورد بررسی قرار داده است. ویژگی های تابش خالص در کاربری های مختلف (مناطق مسکونی شهری و حومه شهر، فضای سبز شهری و حومه شهر) از طریق آزمون تحلیل واریانس یک طرفه (آنوا) و آزمون تعقیبی توکی تحلیل شدند. نتایج نشان داد مقدار شار تابش در کاربری های انتخاب شده دارای تفاوت معناداری می باشند. تفاوت های یادشده به دلیل تغییر در مقادیر انرژی خروجی (α و RL ↑) به وجود آمده است و هرگونه افزایش ساخت وساز و کاهش پوشش گیاهی در منطقه، نهایتا منجر به تغییر بیلان تابش و شکل گیری خرد اقلیم جدید خواهد شد. بنابراین بخشی از روند افزایش درجه حرارت ایستگاه های هواشناسی که در شهرها قرار گرفته اند یا ایستگاه هایی که فضای سبز آنها طی زمان تخریب شده است نه به خاطر تغییر اقلیم و گرمایش جهانی بلکه متاثر از توسعه شهرها و تغییر کاربری بوده است.