07 خرداد 1402
طاهر صفرراد

طاهر صفرراد

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقلیم شناسی کاربردی در برنامه ریزی محیطی
تلفن: 09370286321
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مشخصات پژوهش

عنوان ارتباط الگوهاي پيوند از دور بر چرخه آب در اتمسفر ايران
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
آب قابل بارش، چرخه آب، زمان ،یریدپذیتجد الگوهای وندیپ از دور
مجله جغرافیا
شناسه DOI
پژوهشگران سحر شعبانپور نوذری (نفر اول) ، همت اله رورده (نفر دوم) ، طاهر صفرراد (نفر سوم)

چکیده

پژوهش ،یکنون یسع دارد چرخه یه درولوژ کی در رانیا و روند آن را مورد بررسی قرار دهد. ،نیهمچن تلاش یم ریتأث شود الگوها وندیپ ی از دور AISMR ،NAOو ONIبر نوسانات مکانی بارش ا رانی مطالعه گردد. نیدر ا راستا، داده یها بارش و آب قابل بارش یط دوره یزمان 1979تا 2014از گاهیپا یهاداده NCEP/NCARهیته و واکاوی شدند. سپس چرخه هیدرولوژ یکی نقاط ا 36در رانی سال بر اساس فرمول زمان تجد یریپذدی محاسبه شد و نقشه یها نیا چرخه در پهنه رانیا میترس دیگرد . جنوب یغرب یایدر خزر، کرمانشاه، لرستان بهعلت وجود عامل صعود و اثر گانیهمسا یدارا کوتاه نیتر چرخه بارش با تناوب /5تا 5 11/5اندساله و طولان نیتری چرخه بارش کشور با تناوب 98/30تا 141/17ساله در شرق و جنوب استان یس ستان و بلوچستان اتفاق افتاده است. AISMRدر سطح اطم نانی 99درصد با چرخه هیدرولوژ وبجن کی شرق ایران همبستگی معکوس دارد. فاز منفی NAOدر قسمت م یانی کشور، منجر به کوتاه شدن چرخه شده است. ONIفصل بهار ارتباط معکوس معنادار در سطح 95درصد با چرخه یه درولوژ کی در شمالشرق و جنوبشرق دارد. چرخه یه درولوژ کی در غرب ارتباط معکوس معنادار در سطح 95درصد با ONI فصل پا زیی و بهار دارد