07 خرداد 1402
طاهر صفرراد

طاهر صفرراد

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقلیم شناسی کاربردی در برنامه ریزی محیطی
تلفن: 09370286321
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مشخصات پژوهش

عنوان آشكارش جبهه هاي دمايي ساحلي خليج فارس و درياي عمان با استفاده از تصاوير موديس
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
الگوریتم کنی، تصاویر ماهوارهی مودیس، جبهههای دمایی، خلیج فارس و دریای عمان، دمای سطح دریا
مجله علوم و فنون دریایی
شناسه DOI 10.22113/jmst.2017.42959
پژوهشگران هاجر کارمی (نفر اول) ، محمد اکبری نسب (نفر دوم) ، طاهر صفرراد (نفر سوم)

چکیده

جبهههای دمایی از اهمیت بالایی در مطالعات دریایی برخوردارند. جبههها مناطق باریکی هستند که بهعلتت اختت در چگالی، شوری یا دما در مرز بین دو تودهی آب تشکیل میشوند. در این پتووه،، بتا استتفاده از داده هتای دمتای سطح دریای ماهوارهی مودیس بهصورت ماهانه از 2013 تا 2014 ، با اعمال الگوریتم شناسایی لبهای کنی 2 ، جبهههتای دمایی حوالی ساحل در دریای عمان و خلیج فارس شناسایی شدند. نتایج نشان دادند که حضور جبههها در متاه هتای پتتتاییزی October ، November و December و نیتتتز متتتاه هتتتای January و May در 2013 و در متتتاههتتتای January ، November و December در 2014 در جنوب ایران محسوستر است. در دریتای عمتان بته علتت مونستون زمستانی در ماههای سرد سال December ، January و February تعداد جبههها حداقل و بهعلت مونستون تابستتانی در ماههای گرم سال یعنی June ، July و August تعداد جبههها حداکثر است. همچنین جبهته ی پایتدار و منستجمی در نزدیکی اروندرود در خلیج فتارس دیتده شتد کته حضتورش در متاه هتای سترد ستال بیشتتر استت. در متاه هتای July ، August و April این جبهه تقریبا ناپدید میشود. جبههی پایدار دیگر نیز در دریای عمان و در جنوب پاکستان شناسایی شد. بیشترین حضور این جبهه در 2013 در ماههای گترم June ، September ، October و May و در 2014 در June ، August و October است.