07 خرداد 1402
طاهر صفرراد

طاهر صفرراد

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقلیم شناسی کاربردی در برنامه ریزی محیطی
تلفن: 09370286321
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مشخصات پژوهش

عنوان بيلان تابش و كاربري اراضي شهري نمونه موردي: شهر كرمانشاه
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
بیلان تابش، تابش خالص، کاربری شهری، الگوریتم سبال، کرمانشاه
مجله تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی
شناسه DOI 10.29252/jgs.19.53.217
پژوهشگران طاهر صفرراد (نفر اول) ، مهران منصوری نیا (نفر دوم) ، هیرش انتظامی (نفر سوم)

چکیده

رشد جمعیت و توسعه شهرنشینی یکی از عوامل اصلی تغییر در کاربری های شهری است، متعاقب این پدیده تغییر مولفه های بیلان تابش در آن منطقه مورد انتظار خواهد بود. پژوهش پیش رو، سعی دارد با محاسبه تابش خالص و واکاوی آن با کاربری های مختلف شهری، به توصیف و تحلیل نقش کاربری های شهری در بیلان تابش بپردازد. بدین منظور از تصویر ماهواره ی لندست 8 در سال 2016 کمک گرفته شد. ویژگی های شار تابش شامل، شار تابش خالص (RN)، آلبیدو سطح زمین (α)، طول موج بلند ورودی (↓RL)، طول موج کوتاه ورودی (↓RS)، تابش طول موج بلند خروجی (↑RL) و درجه حرارت سطح زمین با بهره گیری از الگوریتم سبال محاسبه شدند. مقادیر این مولفه ها در کاربری های مختلف (مسکونی فشرده، مسکونی پراکنده، فضای سبز و زمین های بایر) از طریق آزمون تحلیل واریانس یک طرفه (آنوآ) و آزمون تعقیبی توکی تحلیل و بررسی شدند. نتایج پژوهش نشان داد که کاربری های انتخاب شده دارای تفاوت معنادار در مقدار شار تابش هستند چنانچه زمین های بایر حدود 6 درجه از زمین های مسکونی و ساخته شده گرم تر هستند و زمین های مسکونی نیز حدود 5/1 درجه گرم تر از فضای سبز هستند، نتایج پژوهش نشان داد، تفاوت های یاد شده بخاطر تغییر در مقادیر انرژی خروجی (α و↑RL) ایجاد شده اند و هرگونه تغییر کاربری در طول زمان نهایتا منجر به تغییر بیلان تابش و درجه حرارت آن مکان ها خواهد شد که این افزایش دما، متفاوت از افزایش دمای ناشی از گرمایش جهانی است.