07 خرداد 1402
طاهر صفرراد

طاهر صفرراد

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقلیم شناسی کاربردی در برنامه ریزی محیطی
تلفن: 09370286321
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مشخصات پژوهش

عنوان آشكار سازي تجربي آب هاي كدر و شفاف با استفاده از تصاوير ماهواره سنتينل-2 (مطالعه نمونه اي آبگير سد سفيد رود)
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
آب کدر و شفاف ، شاخص فاکتور بهینه ، شاخص NDVI ، سنجنده سنتینل-2 ، سد سفید رود
مجله مهندسی منابع آب
شناسه DOI
پژوهشگران طاهر صفرراد (نفر اول) ، معصومه رسولیان (نفر دوم) ، محمد اکبری نسب (نفر سوم) ، نادیا طالب پور (نفر چهارم)

چکیده

افزایش حجم ورودی آب رودخانه به سد در فصول پرآبی سبب گل آلودگی در قسمت های ورودی آب به سد می گردد. تاثیر آب شفاف و کدر روی سهم پریفیتون ها که در تغذیه آبزیان و همچنین در تصفیه آب های آلوده نقش مهمی دارند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است به گونه ای که در آب های شفاف فراوانی بیشتری نسبت به آب های کدر دارند. در این مقاله با استفاده از تصاویر سنجنده سنتینل-2 و بهره گیری از ویژگیهای رفتار طیفی آب کدر و شفاف و تاکید بر کمیت های آماری به آشکارسازی آنها در سد سفیدرود طی دو فصل بهار (17 فروردین 1396) و تابستان (22 شهریور 1396) پرداخته میشود. در این راستا، پس از اعمال پیش پردازش های مورد نیاز (تصحیح هندسی و رادیومتریکی)، با بررسی منحنی رفتار طیفی این دو پدیده و همچنین شاخصOIF ، ترکیب های رنگی بهینه تشخیص داده شدند. براین اساس، مناسبترین ترکیب رنگی حاوی بیشترین حجم اطلاعات برای فصل بهار، ترکیب رنگی (a4،8،8) و برای فصل تابستان، ترکیب رنگی (8،1،a8) مشخص گردید. از طرف دیگر، با استفاده از مطالعه رفتار طیفی آب کدر و شفاف، در محدوده طول موج های 4/0 تا 87/0 میکرومتر (باندهای 1 تا a8)، این دو پدیده به خوبی قابل تفکیک از هم و سایر پدیدها هستند بنابراین، شاخص NDVI که تفاضل استاندارد شده محدوده طیفی مادون قرمز نزدیک(باند 8) و قرمز مرئی(باند 4) را بررسی می کند جهت آشکارسازی آب کدر و شفاف مورد توجه قرار گرفت و درنهایت از طریق اعمال آستانه هایی روی آن، آب کدر و شفاف از هم متمایز شدند.