07 خرداد 1402
طاهر صفرراد

طاهر صفرراد

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقلیم شناسی کاربردی در برنامه ریزی محیطی
تلفن: 09370286321
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مشخصات پژوهش

عنوان
سنجش نگرش گردشگران از ابعاد زیستمحیطی دهستان رودپی شمالی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
گردشگری ساحلی، گردشگری، اثرات زیست محیطی، شهرستان ساری، دهستان رودپی شمالی
پژوهشگران محمود غریبی جویباری (نفر اول) ، ناصر علیقلی زاده فیروزجایی (نفر دوم) ، طاهر صفرراد (نفر سوم) ، فرامرز بریمانی (نفر چهارم)

چکیده

هدف از این تحقیق شناخت و تبیین نگرش گردشگران نسبت به ابعاد زیستمحیطی گردشگری ساحلی در دهستان رودپی شمالی میباشد. این دهستان واقع در شهرستان ساری یکی از مقاصد اصلی گردشگری در استان مازندران است که سالانه تعداد زیادی از مسافران از استانهای دیگر برای گذراندن تعطیلات به این منطقه سفر میکنند. روش این تحقیق توصیفی-تحلیلی مبتنی بر پیمایش است. ابزار، جهت جمعآوری دادهها، پرسشنامه میباشد که در این راستا تعداد 09نفر از گردشگران بهصورت تصادفی انتخاب و موردمطالعه قرارگرفتهاند و نتایج از طریق آزمون Tتکنمونهای بهکل گردشگران تعمیم دادهشده است. منطقه موردمطالعه سواحل دریای خزر و محدوده دهستان رودپی شمالی از شهرستان ساری است که هرساله پذیرای گردشگران فراوان داخلی است. یافتهها حاصل از تکمیل پرسشنامه که توسط گردشگران پرشده است بیانگر این است که توسعه این نوع گردشگری اثرات زیستمحیطی فراوانی را بر جای گذاشته است که مهمترین آنها تخریب پوشش گیاهی، آلودگی آبهای ساحلی و از بین رفتن چشمانداز ساحلی است