07 خرداد 1402
طاهر صفرراد

طاهر صفرراد

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقلیم شناسی کاربردی در برنامه ریزی محیطی
تلفن: 09370286321
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل سینوپتیکی روزهای فراگیر شرجی درسواحل جنوبی خزر
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
شرجی، خوشه بندی، کریجینگ، سواحل جنوبی خزر
پژوهشگران طاهر صفرراد (نفر اول) ، الهام حیدری (نفر دوم) ، بهاره رحیمی پور (نفر سوم)

چکیده

در سواحل جنوبی خزر، اثر رطوبت نسبی و درجه حرارت پدیده اقلیمی شرجی را سبب می شود. برای مطالعه و تحلیل سینوپتیکی پدیده شرجی در سواحل جنوبی خزر داده های رطوبت نسبی و درجه حرارت مربوط به 7 ایستگاه سینوپتیکی منطقه، طی دوره آماری 28 ساله (2015_1987) از سازمان هواشناسی کشور استخراج شدند. شاخص شدت شرجی بر اساس آستانه فشارجزیی بخارآب استخراج و بر اساس آن روزهایی که تمامی ایستگاه ها مورد مطالعه شرجی بوده اند به عنوان روزهای فراگیر شرجی انتخاب شدند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که بیشترین مقدار شرجی در سواحل جنوبی خزر درماههای اوت و جولای و بعد از آن در ماه سپتامبر رخ می دهد از طرف دیگر با حرکت از غرب به شرق از شدت شرجی کاسته می شود. فراوانی وقوع روزهای فراگیر شرجی طی دوره زمانی مورد مطالعه کاهش چشمگیری داشته است. با گردآوری داده های فشار سطح دریا از وب سایت مرکز ملی پیش بینی محیطی آمریکا (RACN/PECN) روزهای موردنظر با استفاده از روش (DRAW) خوشه بندی شدند، نتایج خوشه بندی نشان داد که غالباً دو الگو رخداد شرجی در این منطقه را تسریع خواهند کرد. بدین صورت که ریزش هوای گرم بر روی دریای خزر و استقرار کم فشار حرارتی بر روی سواحل جنوبی آن از دلایل اصلی رخ داد این پدیده می باشد.