07 خرداد 1402
طاهر صفرراد

طاهر صفرراد

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقلیم شناسی کاربردی در برنامه ریزی محیطی
تلفن: 09370286321
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مشخصات پژوهش

عنوان بررسي آلودگي هواي شهر تهران براساس ويژگي هاي باد و بارش
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
آلودگی هوا، NO2، باد، بارش، تهران
مجله محیط شناسی
شناسه DOI 10.22059/JES.2022.343398.1008320
پژوهشگران طاهر صفرراد (نفر اول) ، یداله یوسفی (نفر دوم)

چکیده

با هدف بررسی نقش باد و بارش بر میزان آلودگی هوا در کلان شهر تهران از داده های روزانه NO2 ماهواره سنتینل و داده های روزانه باد و بارش ایستگاه مهرآباد طی بازه زمانی 1آگوست 2018 تا 31دسامبر 2021 استفاده شد. برای بررسی ارتباط داده های بارش و باد با آلودگی هوا از روش همبستگی و جهت بررسی وجود تفاوت معناداری در میزان آلودگی هوا در شرایط متفاوت بارش و باد از آزمون t بهره گرفته شد. نتایج نشان داد، واریانس و میانگین NO2 روزهای بارشی و روزهای بدون بارش برابر نیست و در روزهای بارشی 06/31% مقدار آلودگی هوا کاهش می یابد. میانگین آلودگی هوا در روزهای بارشی کمتر از روزهای بدون بارش است اما قانونمندی خاصی میان مقدار بارش و کاهش آلودگی هوا مشاهده نشد. نتایج نشان داد، افزایش سرعت باد تا 5/2متر برثانیه سبب کاهش میزان آلودگی هوا می شود، اما سرعت های بیشتر از آن لزوماً کاهش بیشتر آلودگی را درپی نخواهد داشت. واریانس و میانگین NO2 در روزهای باسرعت باد بیشتر و کمتراز 5/2متر برثانیه برابر نیست. در سرعت بیش از 5/2متر برثانیه، مقدار آلودگی هوا 25/59% با اطمینان 99درصد کاهش می یابد. نتایج مشخص ساخت اثر باد در کاهش آلودگی هوای تهران بیش از بارش بوده و ارتباط قانونمندتری با آلودگی هوا نشان می دهد.