1403/05/03
مهران نقی زاده قمی

مهران نقی زاده قمی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی
نشانی:
تلفن: 01135302473

تحصیلات

 • کارشناسی آمار ، مازندران ، ایران (1378 - 1382)
  عنوان پایان‌نامه: بررسی همگرایی متغیرهای تصادفی
 • دکترای تخصصی آمار ، تربیت مدرس تهران ، ایران (1385 - 1390)
  عنوان رساله: برآورد پس از گزینش تحت توابع زیان کراندار
 • کارشناسی ارشد آمار ، تربیت مدرس تهران ، ایران (1382 - 1384)
  عنوان رساله: آزمونهای استقلال برای فرایندهای تصادفی بر اساس آنتروپی
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
Optimal time truncated double acceptance sampling plan for generalized half normal distribution Harsh Tripathi, azadeh kiapour, Mehran Naghizadeh Qomi (2024)
Estimation of the slope parameter in a linear regression model under a bounded loss function zohreh mahdizadeh, Mehran Naghizadeh Qomi, Shahjahan Khan (2023)
Comparison of E-Bayesian Estimators in Burr XII Model Using E-PMSE Based on Record Values Alla Alhamidah, Mehran Naghizadeh Qomi, azadeh kiapour (2023)
Performance of a Class of Bayesian Shrinkage Estimators Based on Rayleigh Record Data under Reflected Gamma Loss Function مهران نقی زاده قمی، سانکو دی، منیر فتح الهی پرشه (1398)
effect of Aerobic Interval Training on Plasma Apolipoprotein M Levels in Young Men farzane alirezaii, Abbass Ghanbabri-Niaki, hamidreza joshaghani, Mehran Naghizadeh Qomi (2019)
The Response of Brain Kisspeptin and Glycogen at Different Times to Acute Aerobic Exercise with and Without Glucose Solution Consumption in Male Rats Abbass Ghanbabri-Niaki, ayoub saeidi, Bakhtiyar Tartibiyan, Dordi Ghojegh, Mehran Naghizadeh Qomi (2018)
آزمون-برآوردیابی انقباضی در توزیع رایلی و کاربرد آن در داده های سانسور شده نوع دوم مهران نقی زاده قمی، زهره مهدی زاده، حمیدرضا زارعی فرد (1397)
Effect of 12 Weeks of Intense Endurance Training and Bee Pollen Consumption on ABCA1Gene Expression in Small Intestine, Liver and Gastrocnemius Muscle of Male Rats Amir Taghipour, Abbass Ghanbabri-Niaki, shirin hakemi, Mehran Naghizadeh Qomi, mohammad mehdi moghnibashi (2018)
محاسبه سطح دقت حدود تحمل برای طول عمر سیستم های k از n مهران نقی زاده قمی، مریم وحیدیان (1396)
مقایسه مونت کارلویی فاصله های تحمل تقریبی برای توزیع پواسون مهران نقی زاده قمی، آزیتا نوروزی فیروز (1395)
تاثیر تمرین مقاومتی دایره ای کوتاه مدت با و بدون مکمل گیاه زعفران بر نیم رخ چربی و لیپوپروتئینی پلاسما در مردان جوان دانشگاهی عباس قنبری نیاکی، مهدی علی اکبری بیدختی، ایوب سعیدی، صادق اردشیری، مهران نقی زاده قمی (1395)
محاسبه فاصله های تحمل برای متغیر تصادفی دوجمله ای مهران نقی زاده قمی، آزیتا نوروزی فیروز (1395)
تاثیر تمرین استقامتی با مصرف گرده گل بر بیان ژن ABCA1 و apoA1 در عضله موش صحرایی امیر تقی پور، عباس قنبری نیاکی، مهران نقی زاده قمی، محمد مهدی مغنی باشی (1395)
Approximate tolerance intervals for the discrete Poisson–Lindley distribution Mehran Naghizadeh Qomi, azadeh kiapour, derek young (2016)
Tolerance limits for minimal repair times of a series system with Rayleigh distributed component lifetimes S.M.T.K. MirMostafaee, Mehran Naghizadeh Qomi, Arturo Fernadez (2016)
فاصله تحمل دوطرفه برای توزیع نمایی براساس رکوردها مهران نقی زاده قمی، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی، مریم وحیدیان (1394)
تأثیر کفش ناپایدار بر حداکثر فشار در سه ناحیه کف کفش در دختران با کف پای صاف و سالم الهام گندمکار، منصور اسلامی، مهران نقی زاده قمی، امین گندمکار (1394)
برآورد مقدار e به کمک متغیرهای تصادفی زمان توقف مهران نقی زاده قمی، آزاده کیاپور (1392)
ضریب همبستگی رشته ای مهران نقی زاده قمی، شکوفا کبیری (1391)
Estimation After Selection Under Reflected Normal Loss Function Mehran Naghizadeh Qomi, nader nematollahi, ahmad parsian (2012)
On Estimation Following Selection with Applications on k-Records and Censored Data Mehran Naghizadeh Qomi, nader nematollahi, ahmad parsian (2010)
مقاله ارائه شده
Two stage shrinkage pretest procedure under a reflected gamma loss function Mehran Naghizadeh Qomi, zohreh mahdizadeh (2021)
E-Bayesian and Hierarchical Bayesian Estimation of Risk Premium Mehran Naghizadeh Qomi, azadeh kiapour (2020)
رهیافت بیزی با وجود حدس نقطه ای برای برآورد پارامتر توزیع نمایی مهران نقی زاده قمی، منیر فتح الهی پرشه (1396)
Shrunken test estimators for the exponential scale parameter based on records Mehran Naghizadeh Qomi, leila barmoodeh, Afshin Fayyaz Movaghar (2016)
مقایسه و ارزیابی فواصل مختلف تحمل برای توزیع دوجمله ای } آزیتا نوروزی فیروز، مهران نقی زاده قمی، حمید مسافری قمی (1394)
The Marshall-Olkin Extended Rayleigh Distribution سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی، مهران نقی زاده قمی، سارا نیازی (1393)
طرح پژوهشی خاتمه یافته
ارائه خدمات مشاوره بکارگیری آمارهای تحلیلی در شرکت برق منطقه ای مازندران افشین فیاض موقر، احمد پوردرویش، معصومه اکبری لاکه، اکبر اصغر زاده، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی، سید باقر میر اشرفی، مهرناز محمدپور، مهران نقی زاده قمی (1396)
سخنرانی
Normal tolerance interval procedures مهران نقی زاده قمی (1397)
کسب عنوان برتر پژوهشی
پژوهشگر برتر دانشکده علوم ریاضی مهران نقی زاده قمی (1397)
فعالیت های علمی اجرایی
عضویت در انجمن آمار ایران مهران نقی زاده قمی (1396)
پایان نامه
استنباط پارامتری بر اساس مقادیر رکوردها و زمان بین رکوردها در برخی توزیع های طول عمر زهرا خوشخو امیری، مهران نقی زاده قمی، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی (1402)
برآوردگرهای بهبودیافته برای پارامترهای مدل رگرسیون خطی زهره مهدی زاده، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی، مهران نقی زاده قمی (1402)
Estimation of entropy for some lifetime distributions based on censored data Ayad Jawad Kadhim, Mehran Naghizadeh Qomi, S.M.T.K. MirMostafaee (2023)
Empirical Bayesian estimation in normal and Poisson distributions Jaber Hussein Fadhil, Afshin Fayyaz Movaghar, Mehran Naghizadeh Qomi (2023)
برآورد E-بیزی در توزیع چن براساس داده های سانسورشده شقایق غفوری، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی، مهران نقی زاده قمی (1402)
استنباط برای برخی از توزیع‌های طول عمر براساس نمونه‌گیری مجموعه رتبه‌دار ماکسیمم با نمونه‌های نابرابر فروغ السادات تقوی دهاقانی، مهران نقی زاده قمی، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی (1402)
Acceptance Sampling Plans in Some Lifetime Distributions Zainalabideen AL-Husseini (Abood Kadhim), S.M.T.K. MirMostafaee, Mehran Naghizadeh Qomi (2023)
برآوردیابی پارامتر تنش-مقاومت P(Y_{r:n_2} X_{k:n_1}) برای برخی از توزیع‌های طول عمر زهرا گل براری حمزه کلائی، مهران نقی زاده قمی، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی (1401)
Tolerance intervals for time series models Dhuha Yasir Abdulwahhab, Mehrnaz Mohammadpour, S.M.T.K. MirMostafaee, Mehran Naghizadeh Qomi (2022)
E-Bayesian estimation based on record values Murtadha Hasan, Akbar Asgharzadeh, Mehran Naghizadeh Qomi (2022)
Comparison of Bayesian and E- Bayesian estimators of the reliability using different loss functions Zainab Faqid Annon, azadeh kiapour, Mehran Naghizadeh Qomi (2022)
براورد بیزی مورد انتظار و بیزی سلسله مراتبی در توزیع پارتو فاطمه سبحانی، آزاده کیاپور، مهران نقی زاده قمی (1401)
مطالعه‌ای بر گشتاورهای k‎-رکوردها در توزیع نرمال و برخی توزیع‌های طول عمر جدید و کاربردهای آن مسعود بازاری جامخانه، مهران نقی زاده قمی، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی (1400)
طرح های نمونه گیری برای پذیرش تک مرحله ای،دومرحله ای وگروهی براساس آزمون های عمربریده شده در توزیع وایبل مهسا سلیمانی، افشین فیاض موقر، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی، مهران نقی زاده قمی (1398)
برآوردیابی و پیش بینی در توزیع پواسن-نمایی بر اساس داده های ترتیبی فیروزه باستان، مهران نقی زاده قمی، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی (1398)
مقایسه روش های مختلف آنالیز واریانس یک طرفه در شرایط ناهمسانی واریانس ها مهسا رنجبر، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی، مهران نقی زاده قمی (1398)
استنباط آماری برای چند توزیع آماری تعمیم یافته از خانواده توزیع های جهش یافته عالیه توماج، مهران نقی زاده قمی، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی (1397)
اثر چهار هفته تمرین اختیاری (چرخ دوار پیچیده و معمولی) بر سطوح NG2 مغز رت های نر سالم نژاد ویستار فاطمه احمدی بندارخیلی، مهران نقی زاده قمی، ضیاء فلاح محمدی (1397)
پاسخ اپولیپوپروتئین های M و O پلاسمایی و ذرات HDL و نیم رخ لیپیدی به تمرین هوازی در مردان جوان فرزانه علیرضایی، مهران نقی زاده قمی، حمیدرضا جوشقانی، عباس قنبری نیاکی (1397)
طرح های نمونه گیری برای پذیرش بر اساس آزمون های عمر بریده شده مرجان عالیشاه پرکو، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی، مهران نقی زاده قمی (1397)
برآوردیابی و پیش بینی بیزی برای توزیع رایلی مظلومه یحیایی خارکشی، مهران نقی زاده قمی، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی (1396)
تاثیر 2 هفته تمرین تناوبی شدید با مدت های مختلف بر نیمرخ چربی و آپولیپوپروتئین های پلاسما در مردان جوان دانشگاهی فرزانه بلورکان جهانتیغ، مهران نقی زاده قمی، رزیتا فتحی، عباس قنبری نیاکی (1395)
پارزیابی میزان آمادگی جسمانی مردان 15 تا 65 سال مازندران امیرحسین حیدرقلیزاده بایی، مهران نقی زاده قمی، ضیاء فلاح محمدی (1395)
تدوین و به روز رسانی نورم آمادگی بدنی زنان 15 تا 65 سال اقشار مختلف استان مازندران فاطمه مهدیزاده، مهران نقی زاده قمی، ضیاء فلاح محمدی (1395)
برآوردگرهای انقباضی برای پارامترهای توزیع های نمایی و پارتو لیلا برموده، افشین فیاض موقر، مهران نقی زاده قمی (1395)
مباحثی در فاصله های تحمل برای توزیع نرمال فریده گرجی، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی، مهران نقی زاده قمی (1395)
استنباط بیزی برای توزیع های رایلی و تاپ لئون بر اساس داده های رکوردی میلاد امین زاده، مهران نقی زاده قمی، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی (1394)
محاسبه فاصله تحمل برای برخی متغیرهای تصادفی گسسته آزیتا نوروزی فیروز، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی، مهران نقی زاده قمی (1394)

علایق پژوهشی

 • برآوردگرهای بیزی و ای-بیزی
 • طرح های نمونه گیری پذیرش بهینه
 • برآوردیابی انقباضی و انقباضی بیزی
 • فاصله های تحمل آماری
بیشتر

دانشجویان

 • فاطمه کجوری
  نام: فاطمه کجوری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: آمار
  پایان نامه: برآوردگرهای انقباضی و پیش آزمون انقباضی برای برخی مشخصه های قابلیت اعتماد در توزیع نمایی
 • مرجان عالیشاه
  نام: مرجان عالیشاه
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: آمار
  پایان نامه: طرح های نمونه گیری برای پذیرش براساس آزمون های عمر بریده شده
 • مظلومه یحیایی
  نام: مظلومه یحیایی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: آمار
  پایان نامه: برآورد و پیش بینی بیزی در توزیع رایلی
 • منیر فتح الهی
  نام: منیر فتح الهی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: آمار
  پایان نامه: برآوردگرهای انقباضی بیزی
 • لیلا برموده
  نام: لیلا برموده
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: آمار
  پایان نامه: برآوردگرهای انقباضی برای پارامتر توزیع های نمایی و پارتو
 • فریده گرجی
  نام: فریده گرجی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: آمار
  پایان نامه: مباحثی در فاصله های تحمل برای توزیع نرمال
 • آزیتا نوروزی فیروز
  نام: آزیتا نوروزی فیروز
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: آمار
  پایان نامه: محاسبه فاصله تحمل برای برخی از متغیرهای تصادفی گسسته
 • مریم وحیدیان
  نام: مریم وحیدیان
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: آمار
  پایان نامه: فاصله های تحمل کلاسیک و بیزی در توزیع نمایی
 • زهره مهدی زاده
  نام: زهره مهدی زاده
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: آمار
  پایان نامه: آزمون برآوردگرهای انقباضی در برخی توزیع های طول عمر
بیشتر

سوابق اجرایی

 • مدیر برنامه ریزی و توسعه آموزشی (1400 - 1400)
 • مدیر گروه آمار (1395 - 1399)
بیشتر

انجمن‌های علمی

بیشتر

گالری تصاویر

روز آمار (سال 1394) روز آمار (سال 1395) روز آمار (سال 1396) هفته پژوهش (سال 1396) روز آمار (سال 1397)