1403/04/03
محسن حاجی تبار فیروزجایی

محسن حاجی تبار فیروزجایی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 9117172733

تحصیلات

  • دکترای تخصصی برنامه ریزی درسی ، دانشگاه علامه طباطبایی ، ایران (1388 - 1393)
    عنوان رساله:
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
نقش باورهای معرفت شناختی در خودکارآمدی و هیجانات تدریس معلمان آموزش ویژه فرشته حسین تبار مرزبالی، محسن حاجی تبار فیروزجایی، صمد ایزدی (1401)
ارائه مدل ساختاری تأثیر ادراک دانش آموزان از محیط یادگیری روانشناختی بر رضایت تحصیلی با میانجیگری معنای شخصی مریم حسینی لرگانی، رضا میرعرب رضی، محسن حاجی تبار فیروزجایی، مریم طالبی (1399)
نقش ابعاد مشارکت والدین در انگیزش تحصیلی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی زینب الهی، محسن حاجی تبار فیروزجایی، میمنت عابدینی بلترک (1399)
ارزیابی کیفیت و شایستگی های مورد انتظار در برنامه درسی دوره کارشناسی زبان روسی از دیدگاه ذی نفعان سیده ندا موسوی، محسن حاجی تبار فیروزجایی، معصومه معتمدنیا، میمنت عابدینی بلترک (1399)
ارزیابی کیفیت برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد گردشگری گرایش برنامه ریزی توسعه از دیدگاه ذی نفعان محسن حاجی تبار فیروزجایی، رضا میرعرب رضی، حمیدرضا رنجبر، محمدحسن زال (1398)
تأثیر معنای زندگی بر سازگاری مدرسه دانش آموزان با میانجیگری مقابله مساله مدار و پذیرش خود محسن حاجی تبار فیروزجایی، علی شیخ اسلامی، مریم طالبی، عیسی برقی (1398)
تحلیل مولفه های سواد اقتصادی کتاب های درسی دوره دوم متوسطه از دیدگاه معلمان و دانش آموزان رضا میرعرب رضی، محسن حاجی تبار فیروزجایی، سمیه آریان فر (1397)
مقایسه مؤلفههای تدریس اثربخش اعضای هیات علمی و مدرسان مدعو رضا میرعرب رضی، محسن حاجی تبار فیروزجایی، فاطمه جعفری (1397)
پرسش های اساسی برنامه درسی با تاکید بر دیدگاه شوآب سعید مذبوحی، محسن حاجی تبار فیروزجایی، بدرالسادات دانشمند (1397)
رابطه عدالت آموزشی با فرسودگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه مازندران ابراهیم صالحی عمران، محسن حاجی تبار فیروزجایی، ابراهیم شفعی بلخکانلو (1397)
تأثیر آموزش ریاضی به شیوه آی مت بر خلاقیت و مهارت های پایه ریاضی کودکان پیش دبستان محسن حاجی تبار فیروزجایی، رضا میرعرب رضی، فاطمه آسوده آبلویی (1396)
تحیل هزینه های آموزشی مناطق آموزش و پرورش تهران محسن حاجی تبار فیروزجایی، فاطمه خالوندی، نهضت حسینی (1394)
اثربخشی آموزش موسیقی در توانایی هوشی کودکان پیش دبستان سید نبی الله قاسم تبار، محبوبه حسینی، محسن حاجی تبار فیروزجایی، نفیسه گودرزی (1394)
مقاله ارائه شده
طرح پژوهشی خاتمه یافته
بررسی موانع و چالش های ارائه آموزش و پرورش در دوره پیش دبستانی استان مازندران صمد ایزدی، محسن حاجی تبار فیروزجایی، رضا میرعرب رضی (1399)
کتاب
ماهیت، مبانی و قلمرو برنامه درسی محسن حاجی تبار فیروزجایی (1398)
برنامه درسی اوان کودکی برنامه ریزی، سنجش و اجرا سید نبی الله قاسم تبار، محسن حاجی تبار فیروزجایی (1397)
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
نشریات
مجله مطالعات برنامه ریزی آموزشی محسن حاجی تبار فیروزجایی، ابراهیم صالحی عمران، مهرداد مدهوشی، صمد ایزدی، نعمت اله عزیزی، محمود شارع پور، یداله مهرعلیزاده، مسعود روحانی (1395)
پایان نامه
نقش مولفه‌های برنامه درسی پنهان بر مهارت‌های ارتباطی دانش‌آموزان دوره‌ی متوسطه با میانجی-گری خودآگاهی محمدجواد زیارت بان، میمنت عابدینی بلترک، محسن حاجی تبار فیروزجایی (1402)
بررسی رابطۀ بین مهارتهای تفکر انتقادی با خالقیت دانشجویان دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه مازندران، واحد بابلسر زینب دادرس کوچکده، محسن حاجی تبار فیروزجایی، حکیمه السادات شریف زاده خاوری (1402)
تأثیر آموزش به شیوه کلاس درس معکوس بر عملکرد تحصیلی و نگرش نسبت به درس علوم در دانش آموزان کلاس ششم سید علی اصغر محمدی جورجاده، میمنت عابدینی بلترک، محسن حاجی تبار فیروزجایی (1402)
بررسی برنامه درسی مغفول در دوره کووید-19 از دیدگاه معلمان و مدیران مدارس ابتدایی رامین ملکی فر، میمنت عابدینی بلترک، محسن حاجی تبار فیروزجایی (1402)
بررسی تفکر انتقادی در تعالیم اسلامی و کاربرد آن در روش تدریس فعال فرزانه مهدوی، محسن حاجی تبار فیروزجایی، حکیمه السادات شریف زاده خاوری (1402)
نقش دانش حرفه‌ای معلمان در پیش‌بینی عملکرد تحصیلی کیفی دانش‌آموزان با میانجیگری منزلت اجتماعی مهدیه احمدی جویباری، میمنت عابدینی بلترک، محسن حاجی تبار فیروزجایی (1400)
مقایسه انگیزش تحصیلی و سرزندگی تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم و ششم ابتدایی تحت آموزش تک زبانه و دوزبانه طاهر فرجی، رضا میرعرب رضی، میمنت عابدینی بلترک، محسن حاجی تبار فیروزجایی (1398)
شکاف برنامه درسی رشته زبان روسی دوره کارشناسی از دیدگاه ذی نفعان سیده ندا موسوی، میمنت عابدینی بلترک، معصومه معتمدنیا، محسن حاجی تبار فیروزجایی (1397)
نقش مشارکت والدین در انگیزش تحصیلی دانش آموزان پایه ی ششم ابتدایی زینب الهی، میمنت عابدینی بلترک، محسن حاجی تبار فیروزجایی (1397)
استاد راهنمای پایان نامه با عنوان بررسی وضعیت تربیت اقتصادی در برنامه درسی دوره متوسطه سمیه آریان فر، محسن حاجی تبار فیروزجایی، رضا میرعرب رضی (1396)
امکان سنجی موقعیتی سازی و بومی سازی برنامه درسی در مدارس ابتدایی استان مازندران صمد جام گوهری، رضا میرعرب رضی، محسن حاجی تبار فیروزجایی (1396)