15 آذر 1401
احمد غني پور ملكشاه

احمد غنی پور ملکشاه

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر، دانشگاه مازندران، دانشکدة علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات فارسی.
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان و ادبیات فارسی
تلفن: 35302665
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
یحیی شیخی، احمد غنی پور ملکشاه، سیاوش حق جو، علی اکبر باقری خلیلی (1400) بررسی شگرد های طنز در اشعار اکبر اکسیر مطالعات زبانی و بلاغی: 25; 214-246
2
الهام فرزام، مسعود روحانی، فرزاد بالو، احمد غنی پور ملکشاه (1400) بررسی تطبیقی مختصات مکتب رئالیسم سوسیالیستی در رمان های روسی و فارسی (مطالعه موردی: رمان های مادر، چگونه فولاد آبدیده شد؟، همسایه ها، و چشم هایش) مطالعات بین ­رشته­ ای ادبیات، هنر و علوم انسانی: دوره 1، شماره 1 - شماره پیاپی 1; 157-181
3
مرتضی محسنی، مجید گل محمدی، احمد غنی پور ملکشاه، قدسیه رضوانیان (1400) تحلیل قابوسنامه از منظر روانشناسی مثبت نثر پژوهی ادب فارسی: 46; 185-210
4
فاطمه سلطانی، احمد غنی پور ملکشاه، حمیدرضا قانونی (1399) نقد پساساختارگرایانه ی داستان پسامدرنیستی » همنوایی شبان هی ارکستر چوبها پژوهشنامه مکتب های ادبی: 11; 59-79
5
مرتضی محسنی، شهره شیرین کام، احمد غنی پور ملکشاه، غلامرضا پیروز (1399) تحلیل سرودهای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس براساس قاعده کاهی لیچ فنون ادبی: دوره 12، شماره 1، پیاپی 30; 93-106
6
محمدرضا رضانژاد، احمد غنی پور ملکشاه، مرتضی محسنی، مسعود روحانی (1399) مقایسة کاربرد رنگ در ابیات و عناصر بصری نگارگری در دو اثر منظوم «خسرو و شیرین« و «لیلی و مجنون» مطالعات هنر اسلامی: 37; 129-153
7
علی عرب خزائلی، مسعود روحانی، احمد غنی پور ملکشاه (1398) نمادها و نقش های کهن الگویی اسطوره های مذهبی در اشعار سیاوش کسرایی و سیمین بهبهانی مطالعات هنر اسلامی: 1; 101-128
8
علی رزاقی شانی، احمد غنی پور ملکشاه، مرتضی محسنی، مسعود روحانی (1398) شگردهای بدیع لفظی در داستان های بهمنیاری و ضرب المثل های مازندرانی مطالعات زبانی و بلاغی: 19; 161-186
9
سیدحسین طباطبایی، احمد غنی پور ملکشاه، مرتضی محسنی، مسعود روحانی (1397) تلاقی اسطوره و تاریخ در قصۀ عامیانۀ حُسنآرا فرهنگ و ادبیات عامه: 6; 1-26
10
روجا آدینه پورباقری، علی اکبر باقری خلیلی، احمد غنی پور ملکشاه (1395) تحلیل درون مایه ها و عناصر زبانی در اشعار طنز غلام پژوهش زبان و ادبیات فارسی: 43; 109-138
11
احمد غنی پور ملکشاه، مرتضی محسنی، علی اصغر خوشه چرخ (1395) مبانی تکرار در اشعار قیصر امین پور فنون ادبی: دوره 8، شماره 3 - شماره پیاپی 16; 29-42
12
احمد غنی پور ملکشاه، مرتضی محسنی، سوگل خسروی (1395) خاقانی در قلمرو مرثیه زبان و ادبیات فارسی: 1; 160/179
13
مرتضی محسنی، احمد غنی پور ملکشاه، مرضیه علیزاده زواردهی (1394) بررسی سبک شناسی مقتل منظوم فدایی مازندرانی سبک شناسی نظم و نثر فارسی: دوره:8 - شماره:4; صفحه:125 -145
14
احمد غنی پور ملکشاه، احمد خلیلی (1394) بررسی تطبیقی قصاید رضویه ابن یمین و صاحب بن عبّاد با رویکرد بینامتنی کاوشنامه ادبیات تطبیقی: شماره 20; 58-41
15
احمد غنی پور ملکشاه، مرتضی محسنی، مرضیه حقیقی (1394) عنصر شخصیّت و شخصیّت پردازی در منظومه ی داستانی هفت پیکر نظامی پژوهشنامه ادب غنایی: دوره 13، شماره 25; صفحه 97-116
16
رضا زرین کمر، مرتضی محسنی، محمدرضا تاجیک، احمد غنی پور ملکشاه (1394) انحلال هویت مداح در هویت ممدوح: مطالعه ای بر پایۀ اشعار مدحی فرخی در دستگاه غزنوی پژوهش زبان و ادبیات فارسی: 38 فصل پاییز 1394; 129-152
17
رضا زرین کمر، مرتضی محسنی، محمدرضا تاجیک، احمد غنی پور ملکشاه (1394) مواجهه با «دیگری» در هجویات انوری پژوهش زبان و ادبیات فارسی: شماره 38; 129-152
18
احمد غنی پور ملکشاه، مرتضی محسنی، مرضیه حقیقی (1394) دگردیسی منطق گفتگویی در اشعار قیصر امین پور: از آرمانگرایی تا درون گرایی متن پژوهی ادبی: دوره 19، شماره 64; 165-188
19
مرتضی محسنی، احمد غنی پور ملکشاه، مرضیه حقیقی (1393) جهان شناسی ناصرخسرو و مقایسةآن با جهان شناسی مانی آینه معرفت: دوره 14، شماره 1; 43-64
20
احمد غنی پور ملکشاه، رضا ستاری، سید محسن مهدی نیا چوبی (1393) شگردهای سنایی در فشرده گویی و ایجاز نثر پژوهی ادب فارسی: 35; 291-316
21
احمد غنی پور ملکشاه، سبیکه اسفندیار (1392) مایه های عرفانی در قصاید سعدی و مقایسة آن با مصیبت نامة عطّار ادیان و عرفان: 2; 193-220
22
احمد غنی پور ملکشاه (1392) نکته ای نویافته در دیوان خاقانی شروانی ادب فارسی: 11; 169-180
23
احمد غنی پور ملکشاه، سیده سودابه رضازاده بایی (1392) بررسی و مقایسة ایهام و گونه های آن در اشعار خاقانی و حافظ پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت: 2; 37-56
24
احمد غنی پور ملکشاه، احمد خلیلی، سید محسن مهدی نیا چوبی (1391) تحلیل مؤلّفه های ادبیّات پایداری در اشعار طاهره صفّارزاده ادبیات پایداری: 7; 139-176
25
احمد غنی پور ملکشاه، مرتضی محسنی، مرتضی محمدزاده داغمه چی (1391) بررسی موادِّ تشبیه به عنوان یک ویژگی سبکی در قصاید خاقانی شروانی سبک شناسی نظم و نثر فارسی: سال پنجم-شماره اول; 1-12
26
مرتضی محسنی، احمد غنی پور ملکشاه، هاجر مرادی (1390) بازتاب زیبایی شناختی سیمای پیامبران در قصاید خاقانی متن شناسی ادب فارسی: دوره 3، شماره 3; 95-108
27
احمد غنی پور ملکشاه، مرتضی محسنی، بهادر شاکری نسب (1389) تحلیل چند نکته زبانی و فکری از مشخصه های سبکی سایه سبک شناسی نظم و نثر فارسی: سال سوم-شماره اول; 35-59
28
مرتضی محسنی، احمد غنی پور ملکشاه (1388) شیخ ابوالعبّاس قصّاب آملی تاریخ ادبیات: دوره 2، شماره 4; 243-261
29
احمد غنی پور ملکشاه، عیسی اَمن خانی (1388) فضولی بغدادی و خاقانی شروانی: دو مدّعی پیشوایی سبک هندی تاریخ ادبیات: 2; 119-138
مقاله ارائه‌شده
1
احمد غنی پور ملکشاه، افسانه آهنگری (1400) بررسی و مقایسه سبکشناسانه شعر رودکی با کسایی مروزی شانزدهمین گردهمایی بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، ایران¡ بیرجند
2
افسانه آهنگری، احمد غنی پور ملکشاه (1400) جایگاه معلولان در ادب فارسی شانزدهمین گردهمایی بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، ایران¡ بیرجند
3
علی رزاقی شانی، احمد غنی پور ملکشاه، مرتضی محسنی، مسعود روحانی، حسن بسّاک (1398) نخستین همایش ملی فرهگ، زبان و زیست بوم مازندران نخستین همایش ملی فرهنگ،زبان و زیست بوم مازندران، ایران¡ بابلسر
4
مرتضی محسنی، احمد غنی پور ملکشاه، مرضیه علیزاده زواردهی (1396) تأثیر احادیث نهج البلاغه بر قصاید ناصرخسرو نخستین همایش ملی نهج البلاغه و علوم ادبی، ایران¡ بابلسر
5
بتول مهدوی، احمد غنی پور ملکشاه، هنگامه تبریزی (1395) جایگاه قاری در مراسم سماع طریقت مولویه اولین کنگره بین المللی مولاناپژوهی، ترکیه¡ قونیه
6
بتول مهدوی، احمد غنی پور ملکشاه، هنگامه تبریزی (1395) جایگاه قاریان قرآن در کشف المحجوب هجویری و گلستان سعدی جایگاه قاریان درکشف المحجوب هجویری و گلستان، ایران¡ رشت
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
زینب خناری، رضا ستاری، احمد غنی پور ملکشاه (1400) بررسی جنبه های اقلیمی در افسانه های مازندران
2
زهرا رحمانی، احمد غنی پور ملکشاه، مرتضی محسنی (1400) بررسی سبک زندگی در ده رمان اینترنتی با تاکید بر سبک زندگی ایرانی اسلامی
3
امین اسماعیل نژاد کاشگری، احمد غنی پور ملکشاه، مرتضی محسنی (1400) بررسی صنعت بدیع در مقتل منظوم فدایی مازندرانی
4
علیرضا دهقان، احمد غنی پور ملکشاه، شهرام احمدی (1400) آسیب شناسی دروس ادبیّات فارسی متوسطة اوّل
5
مجید گل محمدی، مرتضی محسنی، احمد غنی پور ملکشاه، قدسیه رضوانیان (1400) مثبت اندیشی در ادب فارسی از آغاز تا قرن 7 هجری
6
شهره شیرین کام، مرتضی محسنی، احمد غنی پور ملکشاه، غلامرضا پیروز (1399) تحلیل فرمالیستی ترانه های فارسی در سده ی اخیر
7
زهره محمدعلی، احمد غنی پور ملکشاه، مسعود روحانی، مرتضی محسنی (1398) بررسی خیال خلاق در دیوان شمس تبریزی
8
سیدحسین طباطبایی، احمد غنی پور ملکشاه، مسعود روحانی، مرتضی محسنی (1398) تصحیح و تعلیق نُسَخ خطی: «قصّة حُسن آرا» و «قصّة فیروزشاه»
9
حسین شفیع زاده، قدسیه رضوانیان، احمد غنی پور ملکشاه (1398) بررسی «رساله دلگشا» و «منظومه موش و گربه» عبید زاکانی با رویکرد مطالعات فرهنگی
10
سیدرضا سیدی، احمد غنی پور ملکشاه، شهرام احمدی (1398) بررسی کارکرد فعل در گلستان سعدی
11
نیلوفر ستایش، احمد غنی پور ملکشاه، علی اکبر باقری خلیلی (1398) تحلیل ارتباط غیر کلامی در لیلی و مجنون نظامی
12
محمدرضا رضانژاد، احمد غنی پور ملکشاه، مسعود روحانی، مرتضی محسنی (1398) بررسی هنرهای زیبا در خمسۀ نظامی (با تکیه بر موسیقی، نقّاشی و معماری)
13
یحیی شیخی، احمد غنی پور ملکشاه، سیاوش حق جو، علی اکبر باقری خلیلی (1396) بررسی طنز دهة 80 با تکیه بر آثار کیومرث صابری، عمران صلاحی، ابوالفضل زرویی نصرآبادی و اکبر اکسیر
14
مرضیه قلی نژاد، احمد غنی پور ملکشاه، مسعود روحانی (1393) سبک شناسی دیوان اشعار رهی معیری
کتاب
1
احمد غنی پور ملکشاه (1398) نمی از یمی، گزیده قصاید خاقانی شابک:9-93-5356-600-978
2
احمد غنی پور ملکشاه، مرتضی محسنی (1398) دیبای پارسی شابک:978-600-8273-28-8
3
احمد غنی پور ملکشاه، مرتضی محسنی (1397) باران مشک بوی، متون نظم 1، پیشگامان شعر فارسی شابک:9786005048117
4
احمد غنی پور ملکشاه (1397) دستور زبان فارسی شابک:978-964-96434-1-0
5
احمد غنی پور ملکشاه، مرتضی محسنی (1396) متون ادبی تاریخی با تکیه بر تاریخ بیهقی شابک:978-964-93339-8-4
6
احمد غنی پور ملکشاه (1395) کیمیای جانِ جان شابک:978-964-93339-6-0
7
احمد غنی پور ملکشاه، مرتضی محسنی، ابراهیم ابراهیم تبار، سید محسن مهدی نیا چوبی، احمد خلیلی (1394) پرند پارسی شابک:978-600-5048-06-3
8
احمد غنی پور ملکشاه (1392) ملطفة دبیر شابک:9786001690952
9
احمد غنی پور ملکشاه (1392) مشّاطة بکر سخن (گزارش هشت قصیده از دیوان خاقانی شروانی) شابک:978-600-169-022-8
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!