17 بهمن 1401
احمد غني پور ملكشاه

احمد غنی پور ملکشاه

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر، دانشگاه مازندران، دانشکدة علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات فارسی.
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان و ادبیات فارسی
تلفن: 35302665
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

مشخصات پژوهش

عنوان بررسي و مقايسة ايهام و گونه هاي آن در اشعار خاقاني و حافظ
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
حافظ، خاقانی، ایهام، انواع ایهام، ایهام تناسب و ایهام ترومه.
مجله پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت
شناسه DOI
پژوهشگران احمد غنی پور ملکشاه (نفر اول) ، سیده سودابه رضازاده بایی (نفر دوم)

چکیده

در تحلیل شعر هر شاعری، ساخت های گوناگونی را می توان اختیار کرد و دورنمایه هاا و عناصر محتوایی و معنایی شعر را توصیف کرد و این که تا چه میزان بکر و ناب هساتن و تأثیر این ان یشه ها و تفکّرات بر تفکّر شااعران یینا چ چنوناه خواها باود . خاقا انی و حافظ، شاعرانی هستن که با ق رت هنریفرینی و خلاقیّت زبانی بای نظیرشاان در خلا صنایع ب یعی به ویژچ ایهام توانستن سبک و شیوة خاص خاود را باه وواود یورنا کاه شعرشان را از اشعار شاعران دینر متمایز می کن و این، راز مان گاری ایان دو شااعر در شعر و ادبیّات پارسی است. این مقاله به بررسی ایهام و گونه های ین در دیوان دو شااعر می پردازد.