17 بهمن 1401
احمد غني پور ملكشاه

احمد غنی پور ملکشاه

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر، دانشگاه مازندران، دانشکدة علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات فارسی.
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان و ادبیات فارسی
تلفن: 35302665
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل ارتباط غیر کلامی در لیلی و مجنون نظامی
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
ارتباط، ارتباط غیر کلامی، زبان بدن، لیلی و مجون، نظامی.
پژوهشگران نیلوفر ستایش (دانشجو) ، احمد غنی پور ملکشاه (استاد راهنما) ، علی اکبر باقری خلیلی (استاد مشاور)

چکیده

ارتباط به معنی انتقال اطلاعات و نگرش ها است که از دو طریق کلامی و غیرکلامی صورت می گیرد. ارتباط غیرکلامی هنر استفاده از حرکات بدن، آواها، حالت های چهره، پوشش، مکان و زمان در جریان برقراری ارتباط با مخاطب است. در این پایان نامه با بهره گیری از منابع علمی، ابتدا منظور از این اصطلاح، اصول ارتباطات غیرکلامی، ویژگی های آن، شباهت ها و تفاوت های آن با ارتباطات کلامی بازشناسانده می شود. سپس چگونگی استفادۀ نظامی از این ابزار ارتباطی در لیلی و مجنون بازگو می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد که نظامی در لیلی و مجنون، ارتباط غیرکلامی را به عنوان مکمل ارتباط کلامی و در جهت تقویت آن به کار برده است. او با استفاده از نمودهای ظاهری و فیزیکی حالات روحی و روانی افراد را نشان می دهد، و از طریق حرکات بدن، رفتارهای آوایی و لمس کردن عواطف شخصیّت ها را بازگو می کند و با رفتار فضایی، محیط و زمان، هم فرهنگ آن زمان و هم احساسات درونی شخصیّت ها را نشان می دهد.