17 بهمن 1401
احمد غني پور ملكشاه

احمد غنی پور ملکشاه

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر، دانشگاه مازندران، دانشکدة علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات فارسی.
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان و ادبیات فارسی
تلفن: 35302665
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

مشخصات پژوهش

عنوان
متون ادبی تاریخی با تکیه بر تاریخ بیهقی
نوع پژوهش کتاب
کلیدواژه‌ها
-----------
پژوهشگران احمد غنی پور ملکشاه (نفر اول) ، مرتضی محسنی (نفر دوم)

چکیده

-------------