17 بهمن 1401
احمد غني پور ملكشاه

احمد غنی پور ملکشاه

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر، دانشگاه مازندران، دانشکدة علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات فارسی.
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان و ادبیات فارسی
تلفن: 35302665
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

مشخصات پژوهش

عنوان
کیمیای جانِ جان
نوع پژوهش کتاب
کلیدواژه‌ها
قصیده، خاقانی شروانی، گزارش
پژوهشگران احمد غنی پور ملکشاه (نفر اول)

چکیده

این کتاب، گزارش چهار قصیده بلند و طولانی از دیوان قصاید خاقانی شروانی به همراه چهار قصیدة گزارش نشده برای دانشجویان دروة کارشناسی ارشد تالیف گردیده است.