17 بهمن 1401
احمد غني پور ملكشاه

احمد غنی پور ملکشاه

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر، دانشگاه مازندران، دانشکدة علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات فارسی.
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان و ادبیات فارسی
تلفن: 35302665
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

مشخصات پژوهش

عنوان تحليل مؤلّفه هاي ادبيّات پايداري در اشعار طاهره صفّارزاده
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
تعهد ،ادبیات پایداری ،صفارزاده ،مولفه های ادبیات پایداری
مجله ادبیات پایداری
شناسه DOI
پژوهشگران احمد غنی پور ملکشاه (نفر اول) ، احمد خلیلی (نفر دوم) ، سید محسن مهدی نیا چوبی (نفر سوم)

چکیده

ادبیــات ، بــروز اندیــشه هــا و عواطــف شــاعر از رویــدادهایی اســت کــه در جهــان پیرامــون وی رخ مـی دهـد. شـاعر ایـن حـوادث و رویـداد هـا را تجربـه و احـساس مـی کنـد و بـه کمـک ذوق هنری خود در زبانی فـرا هنجـار بـه تـصویر مـی کـشد تـا خواننـدة شـعرش را در فـضای فکـری و عــاطفی خــود قــرار دهــد. بخــش وســیعی از آنچــه کــه در ادبیــات فارســی بازتــاب یافتــه اســت ؛ پایـداری شـاعران در برابـر مهاجمـان بـه حقـوق ملـی ، انـسانی و نهـادهـای فرهنگـی اسـت . یکـی از شــاعرانی کــه ایــن اندیــشه هــا در ســروده هــایش دامنــة فراگیــری داشــته ، طــاهره صــفارزاده است . نگارنـدگان در ایـن جـستار، در پـی پاسـخ بـه ایـن سـوال بـودهانـد کـه رویکـرد صـفارزاده بــه ادبیــات پایــداری چگونــه بــوده و کــدام یــک از مولفــه هــای ادب پایــداری در اشــعار او انعکاس داشـته اسـت ؟ بررسـی هـای بـه عمـل آمـده، نـشانگر ایـن موضـوع اسـت کـه صـفارزاده جلــوه هــا و مولفــه هــای مختلــف ادب پایــداری را در اشــعار خــود بیــان داشــته اســت . یکــی از ایـن جلـوه هـا، پایـداری در برابـر دشـمن خـارجی اسـت کـه بـیش تـرین مولفـه هـای آن آزادی خــواهی ، اســتعمار ســتیزی، صــلح طلبــی ، شــعر انقلابــی و امیــد و خــوش بینــی بــوده اســت . پایـداری در برابـر دشــمن داخلـی نیــز در اشـعارش بـسامد زیــادی دارد و شـاعر بــر مولفـه هــایی چـون؛ عـدالت طلبـی ، مفاسـد اجتمـاعی ، فقـر، مبـارزه بـا بـی هـویتی و سـتم سـتیزی، بـسیار تاکیـد مــی کنــد. پایــداری در برابــر نفــس نیــز یکــی دیگــر از مولفــه هــایی اســت کــه در شــعر و اندیــشة او جایگاهی خاص دارد.