17 بهمن 1401
احمد غني پور ملكشاه

احمد غنی پور ملکشاه

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر، دانشگاه مازندران، دانشکدة علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات فارسی.
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان و ادبیات فارسی
تلفن: 35302665
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

مشخصات پژوهش

عنوان بررسي موادِّ تشبيه به عنوان يك ويژگي سبكي در قصايد خاقاني شرواني
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
تشبیه، تصویرسازی، قصاید خاقانی، مواد تشبیه، ویژگی سبکی
مجله سبک شناسی نظم و نثر فارسی
شناسه DOI ---------
پژوهشگران احمد غنی پور ملکشاه (نفر اول) ، مرتضی محسنی (نفر دوم) ، مرتضی محمدزاده داغمه چی (نفر سوم)

چکیده

خاقانی، شاعری است که در تصویرسازیها، مقیّد به چارچوب خاصّی نیست. بنابراین مواد تصویرسازی در تشبیهات او، پدیده های خاصّی نیستند. از بزرگترین امور خلقت تا کوچکترین ذرّات و پدیده های بظاهر بی ارزش در تشبیهات او دیده میشود؛ زیرا هدف او، زیبایی آفرینی و برجسته سازی اموری است که در عالم مادّه و تا حدّی در عالم معنی بصورت عینی و غیر عینی وجود دارند. او در این راه، خود را از هر گونه چارچوب و یا قیدوبندی که شاعران دوره های گذشته برای تصویرسازی و بیان هنری بر خود و دیگران تکلیف میکردند، رها ساخته است. به هر حال خاقانی در جستجوی دستمایه ای برای اظهار فضل نیست. در این مقاله سعی شده است به یکی از مباحث تشبیهی؛ یعنی، موادِّ تصویرسازی در تشبیهات که نشان دهندۀ نوع بینش و عقیدۀ خاقانی نسبت به امور طبیعی و ماورای طبیعت است، پرداخته شود و این میتواند بعنوان یکی از ویژگیهای سبکی قصاید خاقانی، جایگاه ویژه ای داشته باشد.