17 بهمن 1401
احمد غني پور ملكشاه

احمد غنی پور ملکشاه

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر، دانشگاه مازندران، دانشکدة علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات فارسی.
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان و ادبیات فارسی
تلفن: 35302665
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

مشخصات پژوهش

عنوان نقد پساساختارگرايانه ي داستان پسامدرنيستي » همنوايي شبان هي اركستر چوبها
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
پسامدرنیسم پساساختاریراگرایی، همنوایی، شبانه ی ارکستر چوبها
مجله پژوهشنامه مکتب های ادبی
شناسه DOI 10.22080/rjls.2021.20656.1206
پژوهشگران فاطمه سلطانی (نفر اول) ، احمد غنی پور ملکشاه (نفر دوم) ، حمیدرضا قانونی (نفر سوم)

چکیده

پساامدرن از بطن مدرنیسا رر انن به نن اا به عنوان جانشاین نن پدادنمد رماننواس پساامدرن ررپی متبارر نررن اان حس به ذهن خواننده اسا نه همهی مبانی مساتکک زندیی رر رنیای ماارار فر پادایده اسا پسااسااختاریراایم زمینهی داک ییری ظهور پساامدرنیسا را فراه نرر؛ نقّاری جراان پساامدنیسا م برنمده از نودا های پسااسااختاریرااانی اسا نه مه تران راهگشااتران تکنی ها را برای اان جراان فراه نررهاند مکتب پساامدرنم متأثّر از عدم انسااام قطایّ رر پسااسااختاریراایم بررادا های سانّتی از زبانم هواّ م نوداتار مانند نن را فر پادایده اسا اان جساتار به ر ش تورای ی-تکلیلیم مه تران » مؤلّ ههای ر اکرر پسااسااختاریراای را رر رمان پساامدرنیساتی ههمنواای دابانهی ارنساتر وو ها نوداتهی رضاا قاسامی بررسای نرر تا جنبههای تطابق اان رمان با ر اکرر پسااسااختاریراای ر دان داور با توجّه به رسااتا رر پش ه مه تران عناراار ر اکرر پساااساااختاریراایم اانیم مسااألهی زبانم میزان اختیارات به وال نشیده دده اس » نواساندهم هواّ م تایّنپذاری متون رر رمان ههمنواای دابانه ارنستر وو ها ر دان داد حراور ونین مؤلّ ههاای رر رمان اارداده رررادر القای اان اادهی پسااسااختاریرااانه اسا نه رابطاهی رال باا مادلولم رابطاهی غیر ثاابا مت یّّری اسااا ناه باه جاای تابیا ماناام را ماات نن را باه تاواق میاندازر هیچ یونه ثبات قطایّتی رر ت سیر متن جور ندارر