17 بهمن 1401
احمد غني پور ملكشاه

احمد غنی پور ملکشاه

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر، دانشگاه مازندران، دانشکدة علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات فارسی.
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان و ادبیات فارسی
تلفن: 35302665
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

مشخصات پژوهش

عنوان
جایگاه معلولان در ادب فارسی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
معلول، فردوسی، انوری، مولوی، سعدی
پژوهشگران افسانه آهنگری (نفر اول) ، احمد غنی پور ملکشاه (نفر دوم)

چکیده

معلولان، یعنی اشخاصی که با نقص جسمی و یا ذهنی به دنیا آمده و یا در مقطعی از زندگی خود بنا به دلایل گوناگون به نقص عضو دچار شده اند، از جایگاه مطلوبی آن گونه که شایستة انسان است، برخوردار نبوده اند. زندگی ین افراد، گاه الهام بخش شاعران در خلق معانی یا بیان نکتة اخلاقی و آموزشی واقع شده است. نگارندگان در این پژوهش که به شیوة توصیفی- تحلیلی انجام شد، بر آن اند تا با بررسی شعر شاعرانی همچون فردوسی، انوری، مولوی و سعدی، جایگاه معلولان را در آثار این بزرگان تبیین نمایند و به این پرسش پاسخ دهند که نگاه هنرمندان به زندگی افراد معلول چگونه بوده است؟ نتایج به دست آمده نشان می دهد که اغلب هنرمندان، دیدگاهی انسانی و به دور از تبعیض نسبت به معلولان داشته اند.