17 بهمن 1401
احمد غني پور ملكشاه

احمد غنی پور ملکشاه

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر، دانشگاه مازندران، دانشکدة علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات فارسی.
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان و ادبیات فارسی
تلفن: 35302665
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

مشخصات پژوهش

عنوان
نمی از یمی، گزیده قصاید خاقانی
نوع پژوهش کتاب
کلیدواژه‌ها
خاقنی، قصاید، شرح حال، شرح بیت.
پژوهشگران احمد غنی پور ملکشاه (نفر اول)

چکیده

کتاب نمی از یمی، گزیدة قصاید خاقانی شروانی است. این کتاب بر اساس سرفصل رشتة زبان و ادبیّات فارسی دورة کارشناسی ارشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تهیّه شده است. در آغاز، بخشی دربارة شرحال شاعر گنجانده شد تا خواننده با زندگی و شیوة شاعری خاقانی آشنایی پیدا کند. قصاید انتخاب شده نیز به طور دقیق، روانی خوانی و حرکت گذاری گردید تا خواننده در خواندن اشعار، دچار مشکل نشود. برخی از قصاید نیز به طور دقیق گزارش شد و همة نکته و ظرافت هت و دقایق آن گشوده شد تا خواننده با تصویرسازی و نکته سنجی های شاعر پی ببرد.