06 فروردین 1402
معصومه كلاته سيفري

معصومه کلاته سیفری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت ورزشی
تلفن: 09195382844
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
مسعود فریدونی، معصومه کلاته سیفری، سید محمدحسین رضوی (1400) ارائه الگوی پارادایمی عوامل تبلیغاتی موثر بر نیات رفتاری هواداران فوتبال مطالعات مدیریت ورزشی: دوره 13، شماره 65 فروردین و اردیبهشت 1400; 157-178
2
رضا حسن پور قادی، معصومه کلاته سیفری، مژگان معمار مقدم (1399) تعیین عوامل مؤثر بر انقطاع حمایت مالی حامیان باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی: 9; 65-74
3
حسن غلامی قاجاری، معصومه کلاته سیفری (1399) ارائۀ مدلی از ترفندهای بازاریابی به منظور ارتقای فروش تولیدکنندگان ورزشی ایرانی مدیریت ورزشی: 12; 701-720
4
حسن غلامی قاجاری، معصومه کلاته سیفری (1399) طراحی مدل سردرگمی مشتریان در انتخاب تجهیزات ورزشی پیرو پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش: دوره 12 شماره 1; 85-100
5
حمیدرضا قزلسفلو، سید محمدحسین رضوی، معصومه کلاته سیفری (1399) الگوی کیفی پیوند فرهنگ و گردشگری جشنواره های ورزشی – سنتی بر مبنای راهبرد گرندد تئوری مطالعات مدیریت گردشگری: 15(49); 125-150
6
حمیدرضا میرصفیان، معصومه کلاته سیفری، مصطفی افشاری (1399) اثر آموزش مهارت های تعاملی بر ارتقأ خودکارآمدی شغلی، سازگاری شغلی و بهزیستی اجتماعی معلمان تربیت بدنی پژوهش در ورزش تربیتی: دوره 18، شماره 18; 113-134
7
مسعود فریدونی، معصومه کلاته سیفری، سید محمدحسین رضوی (1399) تبیین و ارائه مدلی از عوامل اقتصادی موثر بر پاسخ-های رفتاری هواداران فوتبال مدیریت ورزشی: دوره 12، شماره 1; 101-120
8
9
حسن غلامی قاجاری، معصومه کلاته سیفری (1398) تبیین اثر هویت پذیری و وفاداری هواداران بر نوید برند باشگاه فوتبال استقلال تهران مدیریت و توسعه ورزش: دوره 8 شماره 4 پیاپی 20; 70-85
10
فاطمه اصغری، مرتضی دوستی، معصومه کلاته سیفری (1398) بررسی عوامل فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر توسعه ورزش سالمندی: یک مطالعه ترکیبی سلامت و سالمندی خزر: 4; 66-74
11
معصومه کلاته سیفری، نازنین راسخ، مسعود فریدونی (1398) ارائة مدلی از اثر مؤلفه های کیفی یک وب سایت ورزشی بر استقبال کاربران پژوهش در علوم ورزشی: دوره 11 شماره 57; 141-158
12
شهلا گری، معصومه کلاته سیفری، سید محمدحسین رضوی (1398) ارائه مدل توسعه فوتبال ایران با تأکید بر مقدمات حضور بانوان تماشاگر رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی: دوره 7 شماره 26; 139-151
13
مسعود فریدونی، معصومه کلاته سیفری، سید محمدحسین رضوی (1398) ارائه مدلی از تاثیر آمیزه بازاریابی و تصویر برند بر لذت و تعهد ارتباطی هواداران دو تیم پرطرفدار تهرانی (استقلال و پرسپولیس) مدیریت ورزشی: دوره 11 شماره 3; 547-560
14
مسعود فریدونی، معصومه کلاته سیفری (1398) ارائۀ مدلی از تأثیر تبلیغات بر توسعۀ برند باشگاه پرسپولیس با تأکید بر نقش واسط شخصیت برند پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش: دوره 11 شماره 3; 79-87
15
فروغ محمدی، معصومه کلاته سیفری، سید محمدحسین رضوی، حسن فارسیجانی (1398) طراحی مدل کیفی توسعه اقتصادی صنعت ورزش ایران با رویکرد تولید درکلاس جهانی پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی: 29; 69-84
16
پریسا جافری، سید محمدحسین رضوی، معصومه کلاته سیفری (1398) مدل سازی عوامل موثر بر توسعه ی گردشگری ورزشی کوهستان با تمرکز بر نوآوری ( مورد مطالعه: کوهستان های کلان شهر تهران) گردشگری و توسعه: دوره 8 شماره 2; 127-146
17
مسعود فریدونی، معصومه کلاته سیفری (1398) ارائه مدلی از تاثیر تجربه و آگاهی از برند بر عشق به برند و قصد مشتریان مدیریت و توسعه ورزش: سال 8 شماره 2 پیاپی 18; 91-100
18
معصومه کلاته سیفری، محسن اسماعیلی، مسعود فریدونی (1398) طراحی مدل تأثیر کارکرد اجتماعی و روانشناختی رسانه های اجتماعی ورزشی بر دلبستگی هواداران تیم استقلال تهران مطالعات راهبردی ورزش و جوانان: دوره 18، شماره 44; 85-100
19
معصومه کلاته سیفری، سید ولی حسینی، مسعود فریدونی (1398) تعیین ارتباط بازاریابی داخلی با کیفیت خدمات در اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی: دوره 15 شماره 29 پیاپی 1; 17-28
20
مسعود فریدونی، معصومه کلاته سیفری (1398) تأثیر کیفیت ادراک شدة پخش تلویزیونی و وابستگی بینندگان به تلویزیون بر قصد حضور در استادیوم فوتبال پژوهش در ورزش تربیتی: دوره 7 شماره 16; 193-212
21
22
حمیدرضا میرصفیان، مسعود فریدونی، معصومه کلاته سیفری (1397) رائه مدلی از اثر کیفیت تعاملات سازمانی و پذیرش اجتماعی بر وفاداری داوطلبان ورزشی در ادارات تربیت بدنی دانشگاه های آموزش عالی کشور مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش: 5(3); 43-54
23
Amin Saberi, Masoumeh Kalateh Seifari, Morteza Dousti, sayed mohammad hossein razavi, Farzam Farzan (2018) Designing a Sport Development Model in Iran’ s free Trade Industrial Zones Annals of Applied Sport Science: 6; 49-58
24
حمیدرضا میرصفیان، مصطفی افشاری، معصومه کلاته سیفری (1397) اثر کاربست الگوی مدیریت سایبرنتیک بر گسترش رفتارهای خودمدیریتی و نقش آن بر توسعۀ توانمندسازی روان شناختی کارکنان و ارائۀ مدل رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی: 6(21); 35-50
25
حمیدرضا قزلسفلو، سید محمدحسین رضوی، معصومه کلاته سیفری، نوشین اصفهانی (1397) طراحی مدل تمایل بازگشت رفتاری گردشگران ورزش های بومی و سنتی بر اساس قابلیت-های اکوتوریسمی مدیریت و توسعه ورزش: 7(1); 88-108
26
27
حسن غلامی قاجاری، معصومه کلاته سیفری، میثم شیرخدایی (1396) شناسایی راهکارهای موفقیت استراتژی تقلید در شرکت های کارآفرین ورزشی (مطالعه موردی: شرکت طنین پیک سبلان، برند بتا) رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی: http://ntsmj.issma.ir/browse.php?a_code=A-10-771-2; 37-51
28
فروغ محمدی، معصومه کلاته سیفری، نریمان رحمانی (1396) تدوین مدل تاثیر اثربخشی تبلیغات اینترنتی بربرند سازمانی در باشگاههای ایروبیک بانوان استان کرمانشاه مدیریت و توسعه ورزش: 6(3); 160-179
29
علی محمدی، معصومه کلاته سیفری، فرزام فرزان، سید محمدحسین رضوی (1396) طراحی الگوی پارادایمی ورزش دانشگاه فنی وحرفه ای بر اساس نظریة داده بنیاد پژوهش در علوم ورزشی: 5; 215-230
30
31
ohammad ali noudehi, Morteza Dousti, sayed mohammad hossein razavi, Masoumeh Kalateh Seifari (2017) Human Resource Development Indicators for the Iranian Judo Federation Annals of Applied Sport Science: 5; 95-102
32
33
میثم نوری خان یوردی، معصومه کلاته سیفری (1396) طراحی مدل برند آفرینی شهری ورزشی با رویکرد نظریه داده بنیاد مدیریت برند: 4(2); 69-106
34
معصومه کلاته سیفری، مسعود فریدونی (1396) بررسی مدل تأثیر ابعاد فعالیت های رسانه های جمعی بر گرایش به ورزش همگانی در شهر تهران مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی: 4(16); 15-22
35
محبوبه عابدی سماکوش، معصومه کلاته سیفری (1396) بررسی نقش ارزش ویژۀ برند بر رفتار شهروندی مشتریان باشگاه های ورزشی استان مازندران مدیریت ورزشی: 9(2); 343-358
36
مسعود فریدونی، معصومه کلاته سیفری (1396) ارائه مدلی از تاثیر تلاش های امیخته بازاریابی و ارزش ویژه برند بر پاسخ های هواداران پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی: 5(20); 101-108
37
ابوالفضل درویشی، معصومه کلاته سیفری (1396) اثر نشاط سازمانی بر بهره وری کارکنان ادارة کل ورزش و جوانان استان مازندران رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی: 5 (16); 9-19
38
sara bojmehrani, Masoumeh Kalateh Seifari, hosein akbari yazdi (2017) پیش بینی وفاداری کارکنان از طریق تصویر ذهنی برند (مطالعه موردی: آکادمی ملی المپیک و پاراالمپیک) مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش: دوره 4، شماره 13،; 79-86
39
زهرا آزموده مقدم، معصومه کلاته سیفری، فرزام فرزان، میثم شیرخدایی (1395) تبیین رابطه کارآفرینی مستقل بر هوشمندی رقابتی مدیران باشگاههای بدنسازی آقایان استان تهران پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی: دوره 6، شماره 12; 17-32
40
hasan gholami ghajari, Masoumeh Kalateh Seifari (2017) How Factors of the Interpretive Structural Model Affect the Intent to Buy Original Brand Soccer Balls Annals of Applied Sport Science: 5(4); 85-91
41
الهه حسینی، معصومه کلاته سیفری (1395) طراحی مدل تأثیر جوامع برندی مبتنی بر رسانه های اجتماعی بر شیوه های ارزش آفرینی، اعتماد و وفادری به برند مدیریت ورزشی: دوره 8، شماره 6،; 907-921
42
43
سید عباس افسانه پورک، معصومه کلاته سیفری، رضا ابراهیمی، احیا عابدی (1395) اﺛﺮ ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ ذﻫﻨﯽ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺬﯾﺮی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی: 23; 281-294
44
اسماعیل ذبیحی، معصومه کلاته سیفری (1395) رابطه بین رضایت شغلی با تعهد سازمانی دبیران تربیت بدنی استان سمنان فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی: سال دهم، شماره اول،; 9-28
45
حمیدرضا قزلسفلو، معصومه کلاته سیفری، سید قاسم قربانزاده زعفرانی، علی چورلی (1394) بررسی چالش های جذب گردشگر ورزشی در جشنواره بازی های بومی و سنتی استان گلستان( مطالعه موردی: مسابقات اسبدوانی و کشتی گورش) پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی: شماره 22; 211-218
46
معصومه کلاته سیفری، زهرا عموزاده (1393) ارتباط جامعه پذیری سازمانی با اثربخشی رهبری در ادارات ورزش و جوانان استان گلستان پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی: 20; 155-163
47
معصومه کلاته سیفری، هاشم کوزه چیان، محمد احسانی، سید یعقوب حسینی (1393) تأثیر جامعه پذیری سازمانی بر حفظ داوطلبی در ورزش دانشجویی مدیریت ورزشی: دوره 6، شماره 2،; 263-282
48
معصومه کلاته سیفری، هاشم کوزه چیان، محمد احسانی، سید یعقوب حسینی (1393) طراحی و تبیین مدل حفظ و نگهداری داوطلبان در ورزش دانشجویی: مطالعه موردی داوطلبان ورزشی دانشگاه های دولتی شهر تهران پژوهش در علوم ورزشی: دوره 2، شماره 6،; 33-50
49
معصومه کلاته سیفری، هاشم کوزه چیان، محمد احسانی، سید یعقوب حسینی (1392) تأثیر انگیزش بر حفظ داوطلبان در ورزش دانشجویی پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی: دوره 9، شماره 18،; 63-76
مقاله ارائه‌شده
1
فائزه رمضانی، سعید تابش، معصومه کلاته سیفری (1400) شناسایی راهکارهای غلبه بر سقف شیشه ای در ادارات ورزش و جوانان استان مازندران دومین کنفرانس بین المللی چالش ها وراهکارهای نوین د رمهندسی صنایع ومدیریت وحسابداری، ایران¡ دامغان
2
حسن غلامی قاجاری، معصومه کلاته سیفری (1398) ارائه الگوی پارادایمی از افشاگری کارکنان در سازمان های ورزشی پنجمین پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی، ایران¡ تهران
3
فاطمه اصغری، مرتضی دوستی، معصومه کلاته سیفری (1398) تحلیل عوامل مدیریتی و ساختاری موثر بر توسعه ورزش سالمندی کنفرانس مطالعات کاربردی علوم ورزشی در هزاره سوم، ایران¡ آمل
4
شهلا گری، معصومه کلاته سیفری (1397) ارائه مدلی از عوامل مؤثر بر حضور خانوادگی در استادیوم های فوتبال ایران چهارمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران، ایران¡ تهران
5
حسن غلامی قاجاری، معصومه کلاته سیفری (1397) ارائه مدلی ساختاری تفسیری (ISM) از بروز آشوب در میان هواداران باشگاه های فوتبال لیگ برتر ایران (رویکردی آینده پژوهانه). چهارمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران، ایران¡ تهران
6
حسن غلامی قاجاری، معصومه کلاته سیفری (1397) تبیین اثر حس هم هویتی و وفاداری بر احساس پیروزی نیابتی هواداران باشگاه های فوتبال (مورد مطالعه: هواداران باشگاه فوتبال نساجی مازندران) اولین همایش ملی کاوش در علوم ورزشی، ایران¡ تهران
7
حسن غلامی قاجاری، معصومه کلاته سیفری (1397) ارائه مدلی از انتخاب برندهای ورزشی در بازارهای جهانی با رویکرد تلفیقی دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت، ایران¡ اهواز
8
پریسا جافری، سید محمدحسین رضوی، معصومه کلاته سیفری (1397) مقایسه سبک های تنظیم هیجان بین افراد شرکت کننده در فعالیت های ورزشی و افراد غیر ورزشکار دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت، ایران¡ اهواز
9
رضا حسن پور قادی، معصومه کلاته سیفری، مژگان معمار مقدم (1397) بررسی عوامل سیاسی در ترک حمایت اسپانسرهای لیگ برتر فوتبال ایران دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت، ایران¡ اهواز
10
Masoumeh Kalateh Seifari, hasan farsijani, sayed mohammad hossein razavi, frough mohamdi (2018) The role of comprehensive quality management for production at the world level for the economic development of the sports industry 11th international congress on sport sciences, Iran, Tehran
11
hasan gholami ghajari, Masoumeh Kalateh Seifari (2018) Providing a model of the response of fans of league 1 football clubs to sponsor of rival teams 11th international congress on sport sciences, Iran, Tehran
12
Masoumeh Kalateh Seifari, masoud ferydoni (2016) The relationship between constraints and motivators audiences behavior with their loyalty in golestan province horse racing 8th Conference of the International Society for Social Sciences of Sport, Iran, Isfahan
13
frough mohamdi, Masoumeh Kalateh Seifari, Nariman Rahmani, masoud ferydoni (2016) Application of it in Vollyball clubs management 8th Conference of the International Society for Social Sciences of Sport, Iran, Isfahan
14
فروغ محمدی، معصومه کلاته سیفری، نریمان رحمانی (1395) تاثیر برند سازمانی بر بازاریابی رابطه مند در باشگاه های ایروبیک بانوان استان کرمانشاه دومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران، ایران¡ تهران
15
معصومه کلاته سیفری (1394) ارائه مدلی از تأثیر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند باشگاه پرسپولیس نهمین همایش بین الملی تربیت بدنی و علوم ورزشی، ایران¡ تهران
16
معصومه کلاته سیفری (1394) مدل یابی رابطه عجین شدن در شغل و ابعاد آن با کارآفرینی سازمانی نهمین همایش بین الملی تربیت بدنی و علوم ورزشی، ایران¡ تهران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
2
مهدیه علیزاده آهنگری، معصومه کلاته سیفری، حمیدرضا میرصفیان (1398) ارائه مدل توسعه حق پخش تلویزیونی لیگ برتر فوتبال بانوان ایران
3
امیر حسین ماهیگیر، سید محمدحسین رضوی، معصومه کلاته سیفری (1398) مطالعه عوامل موثر بر توسعه گردشگری ورزش ساحلی با تاکید بر حضور خانواده
4
علی برکات یونس العزیز، معصومه کلاته سیفری، مرتضی دوستی (1398) طراحی مدل توسعه گردشگری ورزشی در عراق
5
فاطمه ملک نژاد، مرتضی دوستی، معصومه کلاته سیفری (1398) طراحی مدل استعدادیابی بدمینتون در ایران
6
ایمان دیو دولت، مژگان معمار مقدم، سید محمدحسین رضوی، معصومه کلاته سیفری (1398) نقش عوامل شتاختی منتخب بر وفاداری گردشگران ورزشی ساحلی شهرستان بابلسر
7
سید کریم حسینی، معصومه کلاته سیفری، حمیدرضا میرصفیان (1398) ارائه الگوی پارادایمی توسعه منابع مالی المپیادهای ورزشی دانش آومزی
8
9
فروغ محمدی، معصومه کلاته سیفری، سید محمدحسین رضوی، حسن فارسیجانی (1397) طراحی مدل توانمندسازی عملکرد صادراتی با رویکرد کلاس جهانی جهت توسعه اقتصادی صنعت ورزش ایران
10
11
مسعود فریدونی، معصومه کلاته سیفری، سید محمدحسین رضوی (1397) طراحی مدلی از عوامل تاثیرگذار بر نیات و پاسخ های رفتاری هواداران فوتبال
12
امین صابری، مرتضی دوستی، معصومه کلاته سیفری، فرزام فرزان، سید محمدحسین رضوی (1397) طراحی الگوی توسعه ورزش در مناطق آزاد ایران
13
14
مهدی بازیار، معصومه کلاته سیفری، مژگان معمار مقدم (1397) شناسایی عوامل مؤثر بر خرید پوشاک ورزشی دانش آموزان مدارس ایران
15
مهدی بازیار، معصومه کلاته سیفری، مژگان معمار مقدم (1397) شناسایی عوامل مؤثر بر خرید پوشاک ورزشی دانش آموزان مدارس کشور
16
سعید شهسوارپور، معصومه کلاته سیفری، سمیه نامدار طجری، مرتضی دوستی (1397) اثر همخوانی شخصیت برند و مصرف کننده بر اعتماد و دلبستگی به برند و نقش تعدیل گر درگیری ذهنی محصول ورزشی
17
حمیدرضا قزلسفلو، سید محمدحسین رضوی، معصومه کلاته سیفری، نوشین اصفهانی (1396) طراحی مدل توسعه اکوتوریسمی ورزش های بومی و سنتی
18
رضا حسن پور قادی، معصومه کلاته سیفری، مژگان معمار مقدم (1396) تعیین عوامل موثر بر انفصال حامیان مالی باشگاه های فوتبال لیگ برتر ایران
19
اعظم ابراهیمی، مرتضی دوستی، معصومه کلاته سیفری، سید محمدحسین رضوی (1396) طراحی مدل کارآفرینی در ورزش کشور
20
حسن غلامی قاجاری، معصومه کلاته سیفری، میثم شیرخدایی (1396) طراحی الگوی عوامل اثرگذار برقصد خرید توپ های فوتبال برندهای اصلی و مقلد
21
محمد علی نودهی، مرتضی دوستی، معصومه کلاته سیفری، سید محمدحسین رضوی (1396) تدوین بسته مدیریتی برای فدراسیون جودو
22
علی محمدی، فرزام فرزان، معصومه کلاته سیفری، سید محمدحسین رضوی، حسن قره خانی (1396) طراحی مدل بهینه توسعه ورزش در دانشگاه فنی و حرفه ای کشور
23
24
یوسف پورکریم عربی، معصومه کلاته سیفری، سمیه نامدار طجری (1395) طراحی مدل اثر رویکرد بازار محوری و کارآفرینی بر نوآوری در استخرهای استان مازندران
25
26
یوسف پورکریم عربی، معصومه کلاته سیفری، سمیه نامدار طجری (1395) طراحی مدل اثر رویکرد بازارمحوری و کارآفرینی بر نوآوری در استخرهای استان مازندران
27
نورمحمد سیدی، سید محمدحسین رضوی، معصومه کلاته سیفری (1395) طراحی مدل عوامل موثر بر انتخاب برند تجهیزات ورزشی خانگی ازجانب مشتریان استان گلستان
28
29
30
شیلان شازورلی، معصومه کلاته سیفری، مرتضی دوستی (1394) سنجش و همبستگی سازمانی با سلامت سازمانی در ادارات ورزش و جوانان استان گلستان
31
محمد کشمیری، سید محمدحسین رضوی، معصومه کلاته سیفری (1394) ارتباط فرهنگ سازمانی با بازارگرایی دراستخرهای استان خراسان شمالی
32
فاطمه رستم پور، مرتضی دوستی، معصومه کلاته سیفری (1394) شناسایی محدودیت های حضور حامیان مالی در ورزش استان مازندران
33
34
35
36
مجید شهائیان، فرزام فرزان، معصومه کلاته سیفری (1393) تحلیل ساختاری پایان­نامه­های مدیریت ورزشی دانشگاه­های استان مازندران
37
ابوالفضل درویشی، مرتضی دوستی، معصومه کلاته سیفری (1393) شناسایی موانع و عوامل توسعه باشگاه­های فوتبال منتخب استان مازندران
کتاب
1
حسن غلامی قاجاری، معصومه کلاته سیفری (1396) توپ فوتبال در دنیای برندها شابک:9- 323-449-600-978
2
معصومه کلاته سیفری، مسعود فریدونی (1396) پیشنویس کتاب ثبت شده در 1398/04/13 4:28:30 ب.ظ شابک:5-58-6545-600-978
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!