علیرضا پور فرج

صفحه نخست /علیرضا پور فرج
علیرضا پور فرج
نام و نام خانوادگی علیرضا پور فرج
شغل عضو هیئت‌علمی دانشگاه مازندران
تحصیلات دکترای تخصصی / اقتصاد
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 بررسی کارآفرینی نهادگرایی جدید گروه همگن قومی−تجار در مقایسه با دیگر نظریات برای کشورهای کمتر توسعه‌یافته روش شناسی علوم انسانی
2 تأثیر زیان بین نسلی کسری تراز عملیاتی بودجه جاری بر رشد اقتصادی ایران فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد
3 تأثیر بی‌ثباتی بودجه جاری و انباشت بدهی بر رشد اقتصای ایران مدلسازی اقتصادی
4 ثبات مالی در بازارهای مالی اسلامی و متعارف از منظر حباب؛ یک تحلیل نظری و تجربی (مورد بررسی: اندونزی) تحقیقات مالی اسلامی
5 الگوی داده-ستانده نیمه بسته با مصرف نیمه درونزا: مطالعه موردی برای ایران پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)
6 مد لسازی سنجش آثار اعتبارات خُرد بر رفاه اجتماعی در مناطق روستایی )مطالعۀ موردی طر حهای اشتغا لزایی بنیاد برکت( مطالعات اقتصادی کاربردی ایران
7 نقش اعتبارات خرد طرح های اشتغال زایی بنیاد برکت در رفاه اجتماعی روستاییان استان یزد با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی
8 تعیین بخش مسلط در تولید ناخالص داخلی ایران و اثر آن بر رشد اقتصادی توسعه و سرمایه
9 اثر تمرکز صادرات نفت بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک پژوهش هاي رشد و توسعه اقتصادي
10 بررسی انعطافپذیری ابزارهای مالی اسلامی جهت تأمین مالی بودجه دولت پژوهش های مالیه اسلامی
11 اثر تغییر ساختار تأمین مالی بودجه بر رشد اقتصادی در ایران تحقیقات اقتصادی
12 : ماهیت ترکیبی تصمیم گیری :تصمیم گیری نهادی » و « بهینه سازی » جستارهاي اقتصادي ايران
13 پبررسی نظری عدالت استحقاقی مبتنی بر نظام شایستگی با مبانی عدالت اسلامی اقتصاد اسلامی
14 Knowledge and Economic Growth: Evidence from Some Developing Countries Journal of Education and Vocational Research
15 تحلیل فضایی نابرابری منطقهای با تأکید بر عوامل محیطی و سیاسی پژوهشهای اقتصاد و توسعه منطقه ای
16 صورتگرایی ریاضی در اقتصاد؛ بررسی تاریخی و ارزیابی دیدگاه موافقان و مخالفان روش شناسي علوم انساني
17 مقدمه ای بر اقتصاد رفتاری : مفهوم ، روش شناسی وشیوه های استخراج ترجیهات بررسی مسائل اقتصاد ایران (اقتصاد تطبیقی سابق)
18 دین و رفتار اجتماعی: بررسی اثر دینداری بر رفتار مشارکت از طریق یک مطالعه آزمایشگاهی جستارهای اقتصادی ایران
19 پیبررسی تاثیر اخلاق و حقوق در تحقق حداکثر کارایی اقتصادی در چارچوب قضیه کوز ق.ظ مطالعات اقتصاد اسلامی
20 دینداری و رفتار اقتصادی؛ رو ششناسی اقتصاد آزمایشگاهی برای مطالعه انسان اقتصادی اسلام مطالعات اقتصاد اسلامی
21 تجانس و اهمیت اقتصاد نهادی برای ساخت اقتصاد اسلامی اقتصاد اسلامي
22 کسری بودجه و فروپاشی تمدن غرب: تحلیلی نو از نظریه عدالت رالز معرفت اقتصاد اسلامي
23 برآورد شاخص کارایی سیاست پولی در یک اقتصاد منتخب: پاکستان پژوهش هاي پولي - بانكي
24 ارزیابی پیشنهاد تغییر مالیات بر درآمد شخصی با توجه به 1 ویژگیهای خمس: رویکرد تعادل عمومی قابل محاسبه نظريه هاي كاربردي اقتصاد
25 Does Firm Size Affect Worker Earnings? Case of Iranian Manufacturing Enterprises institutions and economies
26 Regional Inequality in Iran and the Impact of Economic Factors: A Spatial Econometric Approach Iranian Economic Review
27 بررسی رابطه علی بین شکاف دیجیتالی وشکاف درآمدی در استان ھای ایران سياست هاي راهبردي و كلان
28 بررسی تطبیقی کارایی سیاست پولی بهینه در ایران نظريه هاي كاربردي اقتصاد
29 اثر دین داری بر تعاون: ارزیابی رفتار دانشجویان در بازی کالای عمومی سیاست گذاری اقتصادی